[સુબ્રહ્મણ્ય અષ્ટકમ્] ᐈ Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

(સુબ્રહ્મણ્ય અષ્ટકમ્) Subramanya Ashtakam Stotram Lyrics In Gujarati

હે સ્વામિનાથ કરુણાકર દીનબંધો,
શ્રીપાર્વતીશમુખપંકજ પદ્મબંધો |
શ્રીશાદિદેવગણપૂજિતપાદપદ્મ,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 1 ‖

દેવાદિદેવનુત દેવગણાધિનાથ,
દેવેંદ્રવંદ્ય મૃદુપંકજમંજુપાદ |
દેવર્ષિનારદમુનીંદ્રસુગીતકીર્તે,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 2 ‖

નિત્યાન્નદાન નિરતાખિલ રોગહારિન્,
તસ્માત્પ્રદાન પરિપૂરિતભક્તકામ |
શૃત્યાગમપ્રણવવાચ્યનિજસ્વરૂપ,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 3 ‖

ક્રૌંચાસુરેંદ્ર પરિખંડન શક્તિશૂલ,
પાશાદિશસ્ત્રપરિમંડિતદિવ્યપાણે |
શ્રીકુંડલીશ ધૃતતુંડ શિખીંદ્રવાહ,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 4 ‖

દેવાદિદેવ રથમંડલ મધ્ય વેદ્ય,
દેવેંદ્ર પીઠનગરં દૃઢચાપહસ્તમ્ |
શૂરં નિહત્ય સુરકોટિભિરીડ્યમાન,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 5 ‖

હારાદિરત્નમણિયુક્તકિરીટહાર,
કેયૂરકુંડલલસત્કવચાભિરામ |
હે વીર તારક જયાzમરબૃંદવંદ્ય,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 6 ‖

પંચાક્ષરાદિમનુમંત્રિત ગાંગતોયૈઃ,
પંચામૃતૈઃ પ્રમુદિતેંદ્રમુખૈર્મુનીંદ્રૈઃ |
પટ્ટાભિષિક્ત હરિયુક્ત પરાસનાથ,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 7 ‖

શ્રીકાર્તિકેય કરુણામૃતપૂર્ણદૃષ્ટ્યા,
કામાદિરોગકલુષીકૃતદુષ્ટચિત્તમ્ |
ભક્ત્વા તુ મામવકળાધર કાંતિકાંત્યા,
વલ્લીસનાથ મમ દેહિ કરાવલંબમ્ ‖ 8 ‖

સુબ્રહ્મણ્ય કરાવલંબં પુણ્યં યે પઠંતિ દ્વિજોત્તમાઃ |
તે સર્વે મુક્તિ માયાંતિ સુબ્રહ્મણ્ય પ્રસાદતઃ |
સુબ્રહ્મણ્ય કરાવલંબમિદં પ્રાતરુત્થાય યઃ પઠેત્ |
કોટિજન્મકૃતં પાપં તત્^ક્ષણાદેવ નશ્યતિ ‖

********

Download Subramanya Ashtakam Stotram Gujarati Lyrics in PDF with mp3 songs.

Also Read:

Blessings: Subramanya is also known as Murugan he is the god of war. And after reading this ashtakam of Divine Lord Subramanya you must be feeling blessed by lord Murugan himself.

And you must share this stotram with your friends and family so that they also get blessed by the divine powers of Lord Subrahmanya.

**શ્રી સુબ્રહ્મણ્ય**

Leave a Comment