[సూర్యాష్టకం] ᐈ Surya Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Surya Ashtakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song.

Surya Ashtakam Lyrics In Telugu ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కరదివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజంశ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం సర్వ లోక పితామహంమహాపాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరంమహా పాప హరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం బృంహితం తేజసాం పుంజం వాయు మాకాశ మేవచప్రభుంచ సర్వ లోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం … Read more