[તોટકાષ્ટકમ્] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Totakashtakam Ragam Gujarati વિદિતાખિલ શાસ્ત્ર સુધા જલધેમહિતોપનિષત્-કથિતાર્થ નિધે ।હૃદયે કલયે વિમલં ચરણંભવ શંકર દેશિક મે શરણમ્ ॥ 1 ॥ કરુણા વરુણાલય પાલય માંભવસાગર દુઃખ વિદૂન હૃદમ્ ।રચયાખિલ દર્શન તત્ત્વવિદંભવ શંકર દેશિક મે શરણમ્ ॥ 2 ॥ ભવતા જનતા સુહિતા ભવિતાનિજબોધ વિચારણ ચારુમતે ।કલયેશ્વર જીવ વિવેક વિદંભવ શંકર દેશિક મે શરણમ્ ॥ 3 ॥ ભવ એવ … Read more