[ತೋಟಕಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Totakashtakam Ragam Kannada ವಿದಿತಾಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಧಾ ಜಲಧೇಮಹಿತೋಪನಿಷತ್-ಕಥಿತಾರ್ಥ ನಿಧೇ ।ಹೃದಯೇ ಕಲಯೇ ವಿಮಲಂ ಚರಣಂಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 1 ॥ ಕರುಣಾ ವರುಣಾಲಯ ಪಾಲಯ ಮಾಂಭವಸಾಗರ ದುಃಖ ವಿದೂನ ಹೃದಂ ।ರಚಯಾಖಿಲ ದರ್ಶನ ತತ್ತ್ವವಿದಂಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 2 ॥ ಭವತಾ ಜನತಾ ಸುಹಿತಾ ಭವಿತಾನಿಜಬೋಧ ವಿಚಾರಣ ಚಾರುಮತೇ ।ಕಲಯೇಶ್ವರ ಜೀವ ವಿವೇಕ ವಿದಂಭವ ಶಂಕರ ದೇಶಿಕ ಮೇ ಶರಣಂ ॥ 3 ॥ ಭವ ಎವ … Read more