[தோடகாஷ்டகம்] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Totakashtakam Ragam Tamil விதி3தாகி2ல ஶாஸ்த்ர ஸுதா4 ஜலதே4மஹிதோபநிஷத்-கதி2தார்த2 நிதே4 ।ஹ்ருத3யே கலயே விமலம் சரணம்ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 1 ॥ கருணா வருணாலய பாலய மாம்ப4வஸாக3ர து3:க2 விதூ3ந ஹ்ருத3ம் ।ரசயாகி2ல த3ர்ஶந தத்த்வவித3ம்ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 2 ॥ ப4வதா ஜநதா ஸுஹிதா ப4விதாநிஜபோ3த4 விசாரண சாருமதே ।கலயேஶ்வர ஜீவ விவேக வித3ம்ப4வ ஶங்கர தே3ஶிக மே ஶரணம் ॥ 3 ॥ ப4வ எவ ப4வாநிதி மெ நிதராம்ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா … Read more