[తోటకాష్టకం] ᐈ Totakashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Totakashtakam Ragam Telugu విదితాఖిల శాస్త్ర సుధా జలధేమహితోపనిషత్-కథితార్థ నిధే ।హృదయే కలయే విమలం చరణంభవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 1 ॥ కరుణా వరుణాలయ పాలయ మాంభవసాగర దుఃఖ విదూన హృదం ।రచయాఖిల దర్శన తత్త్వవిదంభవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 2 ॥ భవతా జనతా సుహితా భవితానిజబోధ విచారణ చారుమతే ।కలయేశ్వర జీవ వివేక విదంభవ శంకర దేశిక మే శరణం ॥ 3 ॥ భవ ఎవ … Read more