[ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం] ᐈ Uma Maheswara Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Uma Maheswara Stotram Telugu నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాంపరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం ।నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 1 ॥ నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాంనమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యాం ।నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 2 ॥ నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాంవిరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యాం ।విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 3 ॥ నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాంజగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యాం ।జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 4 ॥ నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాంపంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యాం ।ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ॥ 5 ॥ నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాంఅత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యాం ।అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాంనమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం … Read more