[వందే మాతరం] ᐈ Vande Mataram Lyrics In Telugu Pdf

Vande Mataram Lyrics In Telugu వందేమాతరంసుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాంసస్య శ్యామలాం మాతరం ॥వందే॥ శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీంపుల్లకుసుమిత ద్రుమదల శోభినీంసుహాసినీం సుమధుర భాషిణీంసుఖదాం వరదాం మాతరం ॥ వందే ॥ కోటికోటి కంఠ కలకల నినాదకరాలేకోటి కోటి భుజైర్ ధృత కర కరవాలేఅబలా కేయనో మా ఏతో బలేబహుబల ధారిణీం నమామి తారిణీంరిపుదలవారిణీం మాతరామ్ ॥ వందే ॥ తిమి విద్యా తిమి ధర్మ తుమి హృది తుమి మర్మత్వం హి ప్రాణాః శరీరేబాహుతే తుమి మా … Read more