[వాతాపి గణపతిం భజేహం] ᐈ Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Telugu Pdf

Vatapi Ganapatim Bhajeham Lyrics In Telugu రాగం: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స) వాతాపి గణపతిం భజేఽహంవారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ । భూతాది సంసేవిత చరణంభూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం ।వీతరాగిణం వినుత యోగినంవిశ్వకారణం విఘ్నవారణం । పురా కుంభ సంభవ మునివరప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతంమురారి ప్రముఖాద్యుపాసితంమూలాధార క్షేత్రస్థితం । పరాది చత్వారి వాగాత్మకంప్రణవ స్వరూప వక్రతుండంనిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండంనిజవామకర విద్రుతేక్షుఖండం । కరాంబుజ పాశ బీజాపూరంకలుషవిదూరం భూతాకారంహరాది గురుగుహ తోషిత … Read more