[શ્રી વેંકટેશ્વર અષ્ટોત્તર] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Gujarati With PDF

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં શ્રી વેંકટેશાય નમઃ
ઓં શ્રીનિવાસાય નમઃ
ઓં લક્ષ્મિપતયે નમઃ
ઓં અનાનુયાય નમઃ
ઓં અમૃતાંશને નમઃ
ઓં માધવાય નમઃ
ઓં કૃષ્ણાય નમઃ
ઓં શ્રીહરયે નમઃ
ઓં જ્ઞાનપંજરાય નમઃ
ઓં શ્રીવત્સ વક્ષસે નમઃ
ઓં જગદ્વંદ્યાય નમઃ
ઓં ગોવિંદાય નમઃ
ઓં શાશ્વતાય નમઃ
ઓં પ્રભવે નમઃ
ઓં શેશાદ્રિનિલાયાય નમઃ
ઓં દેવાય નમઃ
ઓં કેશવાય નમઃ
ઓં મધુસૂદનાય નમઃ
ઓં અમૃતાય નમઃ
ઓં વિષ્ણવે નમઃ
ઓં અચ્યુતાય નમઃ
ઓં પદ્મિનીપ્રિયાય નમઃ
ઓં સર્વેશાય નમઃ
ઓં ગોપાલાય નમઃ
ઓં પુરુષોત્તમાય નમઃ
ઓં ગોપીશ્વરાય નમઃ
ઓં પરંજ્યોતિષે નમઃ
ઓં વ્તેકુંઠ પતયે નમઃ
ઓં અવ્યયાય નમઃ
ઓં સુધાતનવે નમઃ
ઓં યાદ વેંદ્રાય નમઃ
ઓં નિત્ય યૌવનરૂપવતે નમઃ
ઓં નિરંજનાય નમઃ
ઓં વિરાભાસાય નમઃ
ઓં નિત્ય તૃપ્ત્તાય નમઃ
ઓં ધરાપતયે નમઃ
ઓં સુરપતયે નમઃ
ઓં નિર્મલાય નમઃ
ઓં દેવપૂજિતાય નમઃ
ઓં ચતુર્ભુજાય નમઃ
ઓં ચક્રધરાય નમઃ
ઓં ચતુર્વેદાત્મકાય નમઃ
ઓં ત્રિધામ્ને નમઃ
ઓં ત્રિગુણાશ્રયાય નમઃ
ઓં નિર્વિકલ્પાય નમઃ
ઓં નિષ્કળંકાય નમઃ
ઓં નિરાંતકાય નમઃ
ઓં આર્તલોકાભયપ્રદાય નમઃ
ઓં નિરુપ્રદવાય નમઃ
ઓં નિર્ગુણાય નમઃ
ઓં ગદાધરાય નમઃ
ઓં શાર્ઞ્ઙપાણયે નમઃ
ઓં નંદકિની નમઃ
ઓં શંખદારકાય નમઃ
ઓં અનેકમૂર્તયે નમઃ
ઓં અવ્યક્તાય નમઃ
ઓં કટિહસ્તાય નમઃ
ઓં વરપ્રદાય નમઃ
ઓં અનેકાત્મને નમઃ
ઓં દીનબંધવે નમઃ
ઓં જગદ્વ્યાપિને નમઃ
ઓં આકાશરાજવરદાય નમઃ
ઓં યોગિહૃત્પદ્શમંદિરાય નમઃ
ઓં દામોદરાય નમઃ
ઓં જગત્પાલાય નમઃ
ઓં પાપઘ્નાય નમઃ
ઓં ભક્તવત્સલાય નમઃ
ઓં ત્રિવિક્રમાય નમઃ
ઓં શિંશુમારાય નમઃ
ઓં જટામકુટ શોભિતાય નમઃ
ઓં શંખ મદ્યોલ્લ સન્મંજુ કિંકિણ્યાઢ્ય નમઃ
ઓં કારુંડકાય નમઃ
ઓં નીલમોઘશ્યામ તનવે નમઃ
ઓં બિલ્વપત્ત્રાર્ચન પ્રિયાય નમઃ
ઓં જગત્કર્ત્રે નમઃ
ઓં જગત્સાક્ષિણે નમઃ
ઓં જગત્પતયે નમઃ
ઓં ચિંતિતાર્ધ પ્રદાયકાય નમઃ
ઓં જિષ્ણવે નમઃ
ઓં દાશાર્હાય નમઃ
ઓં દશરૂપવતે નમઃ
ઓં દેવકી નંદનાય નમઃ
ઓં શૌરયે નમઃ
ઓં હયરીવાય નમઃ
ઓં જનાર્ધનાય નમઃ
ઓં કન્યાશ્રણતારેજ્યાય નમઃ
ઓં પીતાંબરધરાય નમઃ
ઓં અનઘાય નમઃ
ઓં વનમાલિને નમઃ
ઓં પદ્મનાભાય નમઃ
ઓં મૃગયાસક્ત માનસાય નમઃ
ઓં અશ્વરૂઢાય નમઃ
ઓં ખડ્ગધારિણે નમઃ
ઓં ધનાર્જન સમુત્સુકાય નમઃ
ઓં ઘનતારલ સન્મધ્યકસ્તૂરી તિલકોજ્જ્વલાય નમઃ
ઓં સચ્ચિતાનંદરૂપાય નમઃ
ઓં જગન્મંગળ દાયકાય નમઃ
ઓં યજ્ઞભોક્રે નમઃ
ઓં ચિન્મયાય નમઃ
ઓં પરમેશ્વરાય નમઃ
ઓં પરમાર્ધપ્રદાયકાય નમઃ
ઓં શાંતાય નમઃ
ઓં શ્રીમતે નમઃ
ઓં દોર્દંડ વિક્રમાય નમઃ
ઓં પરબ્રહ્મણે નમઃ
ઓં શ્રીવિભવે નમઃ
ઓં જગદીશ્વરાય નમઃ
ઓં આલિવેલુ મંગા સહિત વેંકટેશ્વરાય નમઃ

********

Also Read:

**જય વેંકટ્સવારા**

Leave a Comment