[ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ್] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Kannada With PDF

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Kannada

ಓಂ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾನುಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಂಶನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೇಶಾದ್ರಿನಿಲಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ತೆಕುಂಠ ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಧಾತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದ ವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯ ಯೌವನರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧರಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆರ್ತಲೋಕಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರುಪ್ರದವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾರ್ಞ್ಙಪಾಣಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ನಂದಕಿನೀ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖದಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಟಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಕಾಶರಾಜವರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಶಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಟಾಮಕುಟ ಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಖ ಮದ್ಯೋಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಜು ಕಿಂಕಿಣ್ಯಾಢ್ಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರುಂಡಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನೀಲಮೋಘಶ್ಯಾಮ ತನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಿಲ್ವಪತ್ತ್ರಾರ್ಚನ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಧ ಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದಾಶಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹಯರೀವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕನ್ಯಾಶ್ರಣತಾರೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೃಗಯಾಸಕ್ತ ಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶ್ವರೂಢಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧನಾರ್ಜನ ಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಘನತಾರಲ ಸನ್ಮಧ್ಯಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಚ್ಚಿತಾನಂದರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗನ್ಮಂಗಳ ದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಾರ್ಧಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೋರ್ದಂಡ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀವಿಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಲಿವೇಲು ಮಂಗಾ ಸಹಿತ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ

********

Also Read:

**ಜೈ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ**

Leave a Comment