[ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര] ᐈ Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Lyrics In Malayalam With PDF

Venkateswara Ashtothram ShataNamavali Stotram Lyrics In Malayalam

ഓം ശ്രീ വേംകടേശായ നമഃ
ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
ഓം ലക്ഷ്മിപതയേ നമഃ
ഓം അനാനുയായ നമഃ
ഓം അമൃതാംശനേ നമഃ
ഓം മാധവായ നമഃ
ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം ശ്രീഹരയേ നമഃ
ഓം ജ്ഞാനപംജരായ നമഃ
ഓം ശ്രീവത്സ വക്ഷസേ നമഃ
ഓം ജഗദ്വംദ്യായ നമഃ
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ശേശാദ്രിനിലായായ നമഃ
ഓം ദേവായ നമഃ
ഓം കേശവായ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ
ഓം അമൃതായ നമഃ
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം അച്യുതായ നമഃ
ഓം പദ്മിനീപ്രിയായ നമഃ
ഓം സര്വേശായ നമഃ
ഓം ഗോപാലായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം ഗോപീശ്വരായ നമഃ
ഓം പരംജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം വ്തെകുംഠ പതയേ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ
ഓം സുധാതനവേ നമഃ
ഓം യാദ വേംദ്രായ നമഃ
ഓം നിത്യ യൌവനരൂപവതേ നമഃ
ഓം നിരംജനായ നമഃ
ഓം വിരാഭാസായ നമഃ
ഓം നിത്യ തൃപ്ത്തായ നമഃ
ഓം ധരാപതയേ നമഃ
ഓം സുരപതയേ നമഃ
ഓം നിര്മലായ നമഃ
ഓം ദേവപൂജിതായ നമഃ
ഓം ചതുര്ഭുജായ നമഃ
ഓം ചക്രധരായ നമഃ
ഓം ചതുര്വേദാത്മകായ നമഃ
ഓം ത്രിധാമ്നേ നമഃ
ഓം ത്രിഗുണാശ്രയായ നമഃ
ഓം നിര്വികല്പായ നമഃ
ഓം നിഷ്കളംകായ നമഃ
ഓം നിരാംതകായ നമഃ
ഓം ആര്തലോകാഭയപ്രദായ നമഃ
ഓം നിരുപ്രദവായ നമഃ
ഓം നിര്ഗുണായ നമഃ
ഓം ഗദാധരായ നമഃ
ഓം ശാര്ഞ്ങപാണയേ നമഃ
ഓം നംദകിനീ നമഃ
ഓം ശംഖദാരകായ നമഃ
ഓം അനേകമൂര്തയേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം കടിഹസ്തായ നമഃ
ഓം വരപ്രദായ നമഃ
ഓം അനേകാത്മനേ നമഃ
ഓം ദീനബംധവേ നമഃ
ഓം ജഗദ്വ്യാപിനേ നമഃ
ഓം ആകാശരാജവരദായ നമഃ
ഓം യോഗിഹൃത്പദ്ശമംദിരായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം ജഗത്പാലായ നമഃ
ഓം പാപഘ്നായ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം ശിംശുമാരായ നമഃ
ഓം ജടാമകുട ശോഭിതായ നമഃ
ഓം ശംഖ മദ്യോല്ല സന്മംജു കിംകിണ്യാഢ്യ നമഃ
ഓം കാരുംഡകായ നമഃ
ഓം നീലമോഘശ്യാമ തനവേ നമഃ
ഓം ബില്വപത്ത്രാര്ചന പ്രിയായ നമഃ
ഓം ജഗത്കര്ത്രേ നമഃ
ഓം ജഗത്സാക്ഷിണേ നമഃ
ഓം ജഗത്പതയേ നമഃ
ഓം ചിംതിതാര്ധ പ്രദായകായ നമഃ
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം ദാശാര്ഹായ നമഃ
ഓം ദശരൂപവതേ നമഃ
ഓം ദേവകീ നംദനായ നമഃ
ഓം ശൌരയേ നമഃ
ഓം ഹയരീവായ നമഃ
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ
ഓം കന്യാശ്രണതാരേജ്യായ നമഃ
ഓം പീതാംബരധരായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
ഓം മൃഗയാസക്ത മാനസായ നമഃ
ഓം അശ്വരൂഢായ നമഃ
ഓം ഖഡ്ഗധാരിണേ നമഃ
ഓം ധനാര്ജന സമുത്സുകായ നമഃ
ഓം ഘനതാരല സന്മധ്യകസ്തൂരീ തിലകോജ്ജ്വലായ നമഃ
ഓം സച്ചിതാനംദരൂപായ നമഃ
ഓം ജഗന്മംഗള ദായകായ നമഃ
ഓം യജ്ഞഭോക്രേ നമഃ
ഓം ചിന്മയായ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ
ഓം പരമാര്ധപ്രദായകായ നമഃ
ഓം ശാംതായ നമഃ
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
ഓം ദോര്ദംഡ വിക്രമായ നമഃ
ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം ശ്രീവിഭവേ നമഃ
ഓം ജഗദീശ്വരായ നമഃ
ഓം ആലിവേലു മംഗാ സഹിത വേംകടേശ്വരായ നമഃ

********

Also Read:

**ജയ് വെങ്കിടേശ്വര**

Leave a Comment