[શ્રી વેંકટેશ્વર પ્રપત્તિ] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Gujarati Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Gujarati Lyrics ઈશાનાં જગતોઽસ્ય વેંકટપતે ર્વિષ્ણોઃ પરાં પ્રેયસીંતદ્વક્ષઃસ્થલ નિત્યવાસરસિકાં તત્-ક્ષાંતિ સંવર્ધિનીમ્ ।પદ્માલંકૃત પાણિપલ્લવયુગાં પદ્માસનસ્થાં શ્રિયંવાત્સલ્યાદિ ગુણોજ્જ્વલાં ભગવતીં વંદે જગન્માતરમ્ ॥ શ્રીમન્ કૃપાજલનિધે કૃતસર્વલોકસર્વજ્ઞ શક્ત નતવત્સલ સર્વશેષિન્ ।સ્વામિન્ સુશીલ સુલ ભાશ્રિત પારિજાતશ્રીવેંકટેશચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે ॥ 2 ॥ આનૂપુરાર્ચિત સુજાત સુગંધિ પુષ્પસૌરભ્ય સૌરભકરૌ સમસન્નિવેશૌ ।સૌમ્યૌ સદાનુભનેઽપિ નવાનુભાવ્યૌશ્રીવેંકટેશ ચરણૌ શરણં પ્રપદ્યે ॥ 3 ॥ સદ્યોવિકાસિ … Read more