[ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Kannada Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Kannada Lyrics ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಂ ।ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ॥ ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ ।ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2 ॥ ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ ।ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇಽಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3 ॥ ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ … Read more