[ശ്രീ വേംകടേശ്വര പ്രപത്തി] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Malayalam Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Malayalam Lyrics ഈശാനാം ജഗതോഽസ്യ വേംകടപതേ ര്വിഷ്ണോഃ പരാം പ്രേയസീംതദ്വക്ഷഃസ്ഥല നിത്യവാസരസികാം തത്-ക്ഷാംതി സംവര്ധിനീമ് ।പദ്മാലംകൃത പാണിപല്ലവയുഗാം പദ്മാസനസ്ഥാം ശ്രിയംവാത്സല്യാദി ഗുണോജ്ജ്വലാം ഭഗവതീം വംദേ ജഗന്മാതരമ് ॥ ശ്രീമന് കൃപാജലനിധേ കൃതസര്വലോകസര്വജ്ഞ ശക്ത നതവത്സല സര്വശേഷിന് ।സ്വാമിന് സുശീല സുല ഭാശ്രിത പാരിജാതശ്രീവേംകടേശചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 2 ॥ ആനൂപുരാര്ചിത സുജാത സുഗംധി പുഷ്പസൌരഭ്യ സൌരഭകരൌ സമസന്നിവേശൌ ।സൌമ്യൌ സദാനുഭനേഽപി നവാനുഭാവ്യൌശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 3 ॥ സദ്യോവികാസി … Read more