[శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి] ᐈ Venkateswara Prapatti Lyrics In Telugu Pdf

Venkateswara Prapatti Stotram Telugu Lyrics ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీంతద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీం ।పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియంవాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం ॥ శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోకసర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ ।స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాతశ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 2 ॥ ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్పసౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ ।సౌమ్యౌ సదానుభనేఽపి నవానుభావ్యౌశ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 3 ॥ సద్యోవికాసి … Read more