[શ્રી વેંકટેશ્વર સુપ્રભાતમ્] ᐈ Venkateswara Suprabhatam Lyrics In Gujarati Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Gujarati કૌસલ્યા સુપ્રજા રામ પૂર્વાસંધ્યા પ્રવર્તતે ।ઉત્તિષ્ઠ નરશાર્દૂલ કર્તવ્યં દૈવમાહ્નિકમ્ ॥ 1 ॥ ઉત્તિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તિષ્ઠ ગરુડધ્વજ ।ઉત્તિષ્ઠ કમલાકાંત ત્રૈલોક્યં મંગળં કુરુ ॥ 2 ॥ માતસ્સમસ્ત જગતાં મધુકૈટભારેઃવક્ષોવિહારિણિ મનોહર દિવ્યમૂર્તે ।શ્રીસ્વામિનિ શ્રિતજનપ્રિય દાનશીલેશ્રી વેંકટેશ દયિતે તવ સુપ્રભાતમ્ ॥ 3 ॥ તવ સુપ્રભાતમરવિંદ લોચનેભવતુ પ્રસન્નમુખ ચંદ્રમંડલે ।વિધિ શંકરેંદ્ર વનિતાભિરર્ચિતેવૃશ શૈલનાથ દયિતે … Read more