[ശ്രീ വേംകടേശ്വര സുപ്രഭാതമ്] ᐈ Venkateswara Suprabhatam Lyrics In Malayalam Pdf

Venkateswara Suprabhatam Stotram Lyrics In Malayalam കൌസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂര്വാസംധ്യാ പ്രവര്തതേ ।ഉത്തിഷ്ഠ നരശാര്ദൂല കര്തവ്യം ദൈവമാഹ്നികമ് ॥ 1 ॥ ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഗോവിംദ ഉത്തിഷ്ഠ ഗരുഡധ്വജ ।ഉത്തിഷ്ഠ കമലാകാംത ത്രൈലോക്യം മംഗളം കുരു ॥ 2 ॥ മാതസ്സമസ്ത ജഗതാം മധുകൈടഭാരേഃവക്ഷോവിഹാരിണി മനോഹര ദിവ്യമൂര്തേ ।ശ്രീസ്വാമിനി ശ്രിതജനപ്രിയ ദാനശീലേശ്രീ വേംകടേശ ദയിതേ തവ സുപ്രഭാതമ് ॥ 3 ॥ തവ സുപ്രഭാതമരവിംദ ലോചനേഭവതു പ്രസന്നമുഖ ചംദ്രമംഡലേ ।വിധി ശംകരേംദ്ര വനിതാഭിരര്ചിതേവൃശ ശൈലനാഥ ദയിതേ … Read more