[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 1) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 1 Lyrics In English

pranamya sirasa visnum trailokyadhipatim prabhum ।
nanasastroddhrtam vaksye rajanitisamuchchayam ॥ 01 ॥

adhityedam yathasastram naro janati sattamah ।
dharmopadesavikhyatam karyakaryam subhasubham ॥ 02 ॥

tadaham sampravaksyami lokanam hitakamyaya ।
yena vijñatamatrena sarvajñatvam prapadyate ॥ 03 ॥

mūrkhasisyopadesena dustastribharanena cha ।
duhkhitaih samprayogena pandito’pyavasidati ॥ 04 ॥

dusta bharya satham mitram bhrtyaschottaradayakah ।
sasarpe cha grhe vaso mrtyureva na samsayah ॥ 05 ॥

apadarthe dhanam rakseddaran rakseddhanairapi ।
atmanam satatam rakseddarairapi dhanairapi ॥ 06 ॥

apadarthe dhanam raksechChrimatam kuta apadah ।
kadachichchalate laksmih sañchito’pi vinasyati ॥ 07 ॥

yasmindese na sammano na vrttirna cha bandhavah ।
na cha vidyagamo’pyasti vasam tatra na karayet ॥ 08 ॥

dhanikah srotriyo raja nadi vaidyastu pañchamah ।
pañcha yatra na vidyante na tatra divasam vaset ॥ 09 ॥

lokayatra bhayam lajja daksinyam tyagasilata ।
pañcha yatra na vidyante na kuryattatra samsthitim ॥ 10 ॥

janiyatpresane bhrtyanbandhavan vyasanagame ।
mitram chapattikalesu bharyam cha vibhavaksaye ॥ 11 ॥

ature vyasane prapte durbhikse satrusaṅkate ।
rajadvare smasane cha yastisthati sa bandhavah ॥ 12 ॥

yo dhruvani parityajya adhruvam parisevate ।
dhruvani tasya nasyanti chadhruvam nastameva hi ॥ 13 ॥

varayetkulajam prajño virūpamapi kanyakam ।
rūpasilam na nichasya vivahah sadrse kule ॥ 14 ॥

nadinam sastrapaninannakhinam sa‍rṅginam tatha ।
visvaso naiva kartavyah strisu rajakulesu cha ॥ 15 ॥

visadapyamrtam grahyamamedhyadapi kañchanam ।
amitradapi sadvrttam baladapi subhasitam ॥ 16 ॥

strinam dviguna aharo lajja chapi chaturguna ।
sahasam sadgunam chaiva kamaschastagunah smrtah ॥ 17 ॥

********

Leave a Comment