[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 1) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 1 Lyrics In Tamil

ப்ரணம்ய ஶிரஸா விஷ்ணும் த்ரைலோக்யாதி⁴பதிம் ப்ரபு⁴ம் ।
நானாஶாஸ்த்ரோத்³த்⁴ருதம் வக்ஷ்யே ராஜனீதிஸமுச்சயம் ॥ ௦1 ॥

அதீ⁴த்யேத³ம் யதா²ஶாஸ்த்ரம் நரோ ஜானாதி ஸத்தம: ।
த⁴ர்மோபதே³ஶவிக்²யாதம் கார்யாகார்யம் ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ॥ ௦2 ॥

தத³ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி லோகானாம் ஹிதகாம்யயா ।
யேன விஜ்ஞாதமாத்ரேண ஸர்வஜ்ஞாத்வம் ப்ரபத்³யதே ॥ ௦3 ॥

மூர்க²ஶிஷ்யோபதே³ஶேன து³ஷ்டஸ்த்ரீப⁴ரணேன ச ।
து³:கி²தை: ஸம்ப்ரயோகே³ண பண்டி³தோப்யவஸீத³தி ॥ ௦4 ॥

து³ஷ்டா பா⁴ர்யா ஶட²ம் மித்ரம் ப்⁴ருத்யஶ்சோத்தரதா³யக: ।
ஸஸர்பே ச க்³ருஹே வாஸோ ம்ருத்யுரேவ ந ஸம்ஶய: ॥ ௦5 ॥

ஆபத³ர்தே² த⁴னம் ரக்ஷேத்³தா³ரான் ரக்ஷேத்³த⁴னைரபி ।
ஆத்மானம் ஸததம் ரக்ஷேத்³தா³ரைரபி த⁴னைரபி ॥ ௦6 ॥

ஆபத³ர்தே² த⁴னம் ரக்ஷேச்ச்²ரீமதாம் குத ஆபத:³ ।
கதா³சிச்சலதே லக்ஷ்மீ: ஸஞ்சிதோபி வினஶ்யதி ॥ ௦7 ॥

யஸ்மின்தே³ஶே ந ஸம்மானோ ந வ்ருத்திர்ன ச பா³ன்த⁴வா: ।
ந ச வித்³யாக³மோப்யஸ்தி வாஸம் தத்ர ந காரயேத் ॥ ௦8 ॥

த⁴னிக: ஶ்ரோத்ரியோ ராஜா நதீ³ வைத்³யஸ்து பஞ்சம: ।
பஞ்ச யத்ர ந வித்³யன்தே ந தத்ர தி³வஸம் வஸேத் ॥ ௦9 ॥

லோகயாத்ரா ப⁴யம் லஜ்ஜா தா³க்ஷிண்யம் த்யாக³ஶீலதா ।
பஞ்ச யத்ர ந வித்³யன்தே ந குர்யாத்தத்ர ஸம்ஸ்தி²திம் ॥ 1௦ ॥

ஜானீயாத்ப்ரேஷணே ப்⁴ருத்யான்பா³ன்த⁴வான் வ்யஸனாக³மே ।
மித்ரம் சாபத்திகாலேஷு பா⁴ர்யாம் ச விப⁴வக்ஷயே ॥ 11 ॥

ஆதுரே வ்யஸனே ப்ராப்தே து³ர்பி⁴க்ஷே ஶத்ருஸங்கடே ।
ராஜத்³வாரே ஶ்மஶானே ச யஸ்திஷ்ட²தி ஸ பா³ன்த⁴வ: ॥ 12 ॥

யோ த்⁴ருவாணி பரித்யஜ்ய அத்⁴ருவம் பரிஷேவதே ।
த்⁴ருவாணி தஸ்ய நஶ்யன்தி சாத்⁴ருவம் நஷ்டமேவ ஹி ॥ 13 ॥

வரயேத்குலஜாம் ப்ராஜ்ஞோ விரூபாமபி கன்யகாம் ।
ரூபஶீலாம் ந நீசஸ்ய விவாஹ: ஸத்³ருஶே குலே ॥ 14 ॥

நதீ³னாம் ஶஸ்த்ரபாணீனாம்னகீ²னாம் ஶ‍ருங்கி³ணாம் ததா² ।
விஶ்வாஸோ நைவ கர்தவ்ய: ஸ்த்ரீஷு ராஜகுலேஷு ச ॥ 15 ॥

விஷாத³ப்யம்ருதம் க்³ராஹ்யமமேத்⁴யாத³பி காஞ்சனம் ।
அமித்ராத³பி ஸத்³வ்ருத்தம் பா³லாத³பி ஸுபா⁴ஷிதம் ॥ 16 ॥

ஸ்த்ரீணாம் த்³விகு³ண ஆஹாரோ லஜ்ஜா சாபி சதுர்கு³ணா ।
ஸாஹஸம் ஷட்³கு³ணம் சைவ காமஶ்சாஷ்டகு³ண: ஸ்ம்ருத: ॥ 17 ॥

********

Leave a Comment