[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 2) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 2 Lyrics In English

anrtam sahasam maya murkhatvamatilobhita ।
asauchatvam nirdayatvam strinam dosah svabhavajah ॥ 01 ॥

bhojyam bhojanasaktischa ratisaktirvaraṅgana ।
vibhavo danasaktischa nalpasya tapasah phalam ॥ 02 ॥

yasya putro vasibhuto bharya Chandanugamini ।
vibhave yascha santustastasya svarga ihaiva hi ॥ 03 ॥

te putra ye piturbhaktah sa pita yastu posakah ।
tanmitram yatra visvasah sa bharya yatra nirvrtih ॥ 04 ॥

parokse karyahantaram pratyakse priyavadinam ।
varjayettadrsam mitram visakumbham payomukham ॥ 05 ॥

na visvasetkumitre cha mitre chapi na visvaset ।
kadachitkupitam mitram sarvam guhyam prakasayet ॥ 06 ॥

manasa chintitam karyam vacha naiva prakasayet ।
mantrena raksayedgudham karye chapi niyojayet ॥ 07 ॥

kastam cha khalu murkhatvam kastam cha khalu yauvanam ।
kastatkastataram chaiva paragehanivasanam ॥ 08 ॥

saile saile cha manikyam mauktikam na gaje gaje ।
sadhavo na hi sarvatra chandanam na vane vane ॥ 09 ॥

putrascha vividhaih silairniyojyah satatam budhaih ।
nitijñah silasampanna bhavanti kulapujitah ॥ 10 ॥

mata satruh pita vairi yabhyam bala na pathitah ।
sabhamadhye na sobhante hamsamadhye bako yatha ॥ 11 ॥

lalanadbahavo dosastadane bahavo gunah ।
tasmatputram cha sisyam cha tadayenna tu lalayet ॥ 12 ॥

slokena va tadardhena tadardhardhaksarena va ।
abandhyam divasam kuryaddanadhyayanakarmabhih ॥ 13 ॥

kantaviyogah svajanapamanam
rnasya sesam kunrpasya seva ।
daridryabhavadvimukham cha mitram
vinagnina pañcha dahanti kayam ॥ 14 ॥

naditire cha ye vrksah paragehesu kamini ।
mantrahinascha rajanah sighram nasyantyasamsayam ॥ 15 ॥

balam vidya cha vipranam rajñam sainyam balam tatha ।
balam vittam cha vaisyanam sudranam paricharyakam ॥ 16 ॥

nirdhanam purusam vesya praja bhagnam nrpam tyajet ।
khaga vitaphalam vrksam bhuktva chabhyagato grham ॥ 17 ॥

grhitva daksinam viprastyajanti yajamanakam ।
praptavidya gurum sisya dagdharanyam mrgastatha ॥ 18 ॥

durachari duradrstirduravasi cha durjanah ।
yanmaitri kriyate pumbhirnarah sighram vinasyati ॥ 19 ॥

samane sobhate pritih rajñi seva cha sobhate ।
vanijyam vyavaharesu divya stri sobhate grhe ॥ 20 ॥

********

Leave a Comment