[ചാണക്യ നീതി] ᐈ (Chapter 2) Chanakya Neeti Lyrics In Malayalam Pdf

Chanakya Neeti Chapter 2 Lyrics In Malayalam

അനൃതം സാഹസം മായാ മൂര്ഖത്വമതിലോഭിതാ ।
അശൌചത്വം നിര്ദയത്വം സ്ത്രീണാം ദോഷാഃ സ്വഭാവജാഃ ॥ 01 ॥

ഭോജ്യം ഭോജനശക്തിശ്ച രതിശക്തിര്വരാംഗനാ ।
വിഭവോ ദാനശക്തിശ്ച നാല്പസ്യ തപസഃ ഫലമ് ॥ 02 ॥

യസ്യ പുത്രോ വശീഭൂതോ ഭാര്യാ ഛംദാനുഗാമിനീ ।
വിഭവേ യശ്ച സംതുഷ്ടസ്തസ്യ സ്വര്ഗ ഇഹൈവ ഹി ॥ 03 ॥

തേ പുത്രാ യേ പിതുര്ഭക്താഃ സ പിതാ യസ്തു പോഷകഃ ।
തന്മിത്രം യത്ര വിശ്വാസഃ സാ ഭാര്യാ യത്ര നിര്വൃതിഃ ॥ 04 ॥

പരോക്ഷേ കാര്യഹംതാരം പ്രത്യക്ഷേ പ്രിയവാദിനമ് ।
വര്ജയേത്താദൃശം മിത്രം വിഷകുംഭം പയോമുഖമ് ॥ 05 ॥

ന വിശ്വസേത്കുമിത്രേ ച മിത്രേ ചാപി ന വിശ്വസേത് ।
കദാചിത്കുപിതം മിത്രം സര്വം ഗുഹ്യം പ്രകാശയേത് ॥ 06 ॥

മനസാ ചിംതിതം കാര്യം വാചാ നൈവ പ്രകാശയേത് ।
മംത്രേണ രക്ഷയേദ്ഗൂഢം കാര്യേ ചാപി നിയോജയേത് ॥ 07 ॥

കഷ്ടം ച ഖലു മൂര്ഖത്വം കഷ്ടം ച ഖലു യൌവനമ് ।
കഷ്ടാത്കഷ്ടതരം ചൈവ പരഗേഹനിവാസനമ് ॥ 08 ॥

ശൈലേ ശൈലേ ച മാണിക്യം മൌക്തികം ന ഗജേ ഗജേ ।
സാധവോ ന ഹി സര്വത്ര ചംദനം ന വനേ വനേ ॥ 09 ॥

പുത്രാശ്ച വിവിധൈഃ ശീലൈര്നിയോജ്യാഃ സതതം ബുധൈഃ ।
നീതിജ്ഞാഃ ശീലസംപന്നാ ഭവംതി കുലപൂജിതാഃ ॥ 10 ॥

മാതാ ശത്രുഃ പിതാ വൈരീ യാഭ്യാം ബാലാ ന പാഠിതാഃ ।
സഭാമധ്യേ ന ശോഭംതേ ഹംസമധ്യേ ബകോ യഥാ ॥ 11 ॥

ലാലനാദ്ബഹവോ ദോഷാസ്താഡനേ ബഹവോ ഗുണാഃ ।
തസ്മാത്പുത്രം ച ശിഷ്യം ച താഡയേന്ന തു ലാലയേത് ॥ 12 ॥

ശ്ലോകേന വാ തദര്ധേന തദര്ധാര്ധാക്ഷരേണ വാ ।
അബംധ്യം ദിവസം കുര്യാദ്ദാനാധ്യയനകര്മഭിഃ ॥ 13 ॥

കാംതാവിയോഗഃ സ്വജനാപമാനം
ഋണസ്യ ശേഷം കുനൃപസ്യ സേവാ ।
ദാരിദ്ര്യഭാവാദ്വിമുഖം ച മിത്രം
വിനാഗ്നിനാ പംച ദഹംതി കായമ് ॥ 14 ॥

നദീതീരേ ച യേ വൃക്ഷാഃ പരഗേഹേഷു കാമിനീ ।
മംത്രഹീനാശ്ച രാജാനഃ ശീഘ്രം നശ്യംത്യസംശയമ് ॥ 15 ॥

ബലം വിദ്യാ ച വിപ്രാണാം രാജ്ഞാം സൈന്യം ബലം തഥാ ।
ബലം വിത്തം ച വൈശ്യാനാം ശൂദ്രാണാം പാരിചര്യകമ് ॥ 16 ॥

നിര്ധനം പുരുഷം വേശ്യാ പ്രജാ ഭഗ്നം നൃപം ത്യജേത് ।
ഖഗാ വീതഫലം വൃക്ഷം ഭുക്ത്വാ ചാഭ്യാഗതോ ഗൃഹമ് ॥ 17 ॥

ഗൃഹീത്വാ ദക്ഷിണാം വിപ്രാസ്ത്യജംതി യജമാനകമ് ।
പ്രാപ്തവിദ്യാ ഗുരും ശിഷ്യാ ദഗ്ധാരണ്യം മൃഗാസ്തഥാ ॥ 18 ॥

ദുരാചാരീ ദുരാദൃഷ്ടിര്ദുരാവാസീ ച ദുര്ജനഃ ।
യന്മൈത്രീ ക്രിയതേ പുംഭിര്നരഃ ശീഘ്രം വിനശ്യതി ॥ 19 ॥

സമാനേ ശോഭതേ പ്രീതിഃ രാജ്ഞി സേവാ ച ശോഭതേ ।
വാണിജ്യം വ്യവഹാരേഷു ദിവ്യാ സ്ത്രീ ശോഭതേ ഗൃഹേ ॥ 20 ॥

********

Leave a Comment