[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 3) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 3 Lyrics In Tamil

கஸ்ய தோ³ஷ: குலே நாஸ்தி வ்யாதி⁴னா கோ ந பீடி³த: ।
வ்யஸனம் கேன ந ப்ராப்தம் கஸ்ய ஸௌக்²யம் நிரன்தரம் ॥ ௦1 ॥

ஆசார: குலமாக்²யாதி தே³ஶமாக்²யாதி பா⁴ஷணம் ।
ஸம்ப்⁴ரம: ஸ்னேஹமாக்²யாதி வபுராக்²யாதி போ⁴ஜனம் ॥ ௦2 ॥

ஸுகுலே யோஜயேத்கன்யாம் புத்ரம் வித்³யாஸு யோஜயேத் ।
வ்யஸனே யோஜயேச்ச²த்ரும் மித்ரம் த⁴ர்மேண யோஜயேத் ॥ ௦3 ॥

து³ர்ஜனஸ்ய ச ஸர்பஸ்ய வரம் ஸர்போ ந து³ர்ஜன: ।
ஸர்போ த³ம்ஶதி காலே து து³ர்ஜனஸ்து பதே³ பதே³ ॥ ௦4 ॥

ஏதத³ர்தே² குலீனானாம் ந்ருபா: குர்வன்தி ஸங்க்³ரஹம் ।
ஆதி³மத்⁴யாவஸானேஷு ந தே க³ச்ச²ன்தி விக்ரியாம் ॥ ௦5 ॥

ப்ரலயே பி⁴ன்னமர்யாதா³ ப⁴வன்தி கில ஸாக³ரா: ।
ஸாக³ரா பே⁴த³மிச்ச²ன்தி ப்ரலயேபி ந ஸாத⁴வ: ॥ ௦6 ॥

மூர்க²ஸ்து ப்ரஹர்தவ்ய: ப்ரத்யக்ஷோ த்³விபத:³ பஶு: ।
பி⁴த்³யதே வாக்ய-ஶல்யேன அத்³ருஶம் கண்டகம் யதா² ॥ ௦7 ॥

ரூபயௌவனஸம்பன்னா விஶாலகுலஸம்ப⁴வா: ।
வித்³யாஹீனா ந ஶோப⁴ன்தே நிர்க³ன்தா⁴: கிம்ஶுகா யதா² ॥ ௦8 ॥

கோகிலானாம் ஸ்வரோ ரூபம் ஸ்த்ரீணாம் ரூபம் பதிவ்ரதம் ।
வித்³யா ரூபம் குரூபாணாம் க்ஷமா ரூபம் தபஸ்வினாம் ॥ ௦9 ॥

த்யஜேதே³கம் குலஸ்யார்தே² க்³ராமஸ்யார்தே² குலம் த்யஜேத் ।
க்³ராமம் ஜனபத³ஸ்யார்தே² ஆத்மார்தே² ப்ருதி²வீம் த்யஜேத் ॥ 1௦ ॥

உத்³யோகே³ நாஸ்தி தா³ரித்³ர்யம் ஜபதோ நாஸ்தி பாதகம் ।
மௌனேன கலஹோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜாக³ரிதே ப⁴யம் ॥ 11 ॥

அதிரூபேண வா ஸீதா அதிக³ர்வேண ராவண: ।
அதிதா³னாத்³ப³லிர்ப³த்³தோ⁴ ஹ்யதிஸர்வத்ர வர்ஜயேத் ॥ 12 ॥

கோ ஹி பா⁴ர: ஸமர்தா²னாம் கிம் தூ³ரம் வ்யவஸாயினாம் ।
கோ விதே³ஶ: ஸுவித்³யானாம் க: பர: ப்ரியவாதி³னாம் ॥ 13 ॥

ஏகேனாபி ஸுவ்ருக்ஷேண புஷ்பிதேன ஸுக³ன்தி⁴னா ।
வாஸிதம் தத்³வனம் ஸர்வம் ஸுபுத்ரேண குலம் யதா² ॥ 14 ॥

ஏகேன ஶுஷ்கவ்ருக்ஷேண த³ஹ்யமானேன வஹ்னினா ।
த³ஹ்யதே தத்³வனம் ஸர்வம் குபுத்ரேண குலம் யதா² ॥ 15 ॥

ஏகேனாபி ஸுபுத்ரேண வித்³யாயுக்தேன ஸாது⁴னா ।
ஆஹ்லாதி³தம் குலம் ஸர்வம் யதா² சன்த்³ரேண ஶர்வரீ ॥ 16 ॥

கிம் ஜாதைர்ப³ஹுபி⁴: புத்ரை: ஶோகஸன்தாபகாரகை: ।
வரமேக: குலாலம்பீ³ யத்ர விஶ்ராம்யதே குலம் ॥ 17 ॥

லாலயேத்பஞ்சவர்ஷாணி த³ஶவர்ஷாணி தாட³யேத் ।
ப்ராப்தே து ஷோட³ஶே வர்ஷே புத்ரே மித்ரவதா³சரேத் ॥ 18 ॥

உபஸர்கே³ன்யசக்ரே ச து³ர்பி⁴க்ஷே ச ப⁴யாவஹே ।
அஸாது⁴ஜனஸம்பர்கே ய: பலாயேத்ஸ ஜீவதி ॥ 19 ॥

த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் யஸ்யைகோபி ந வித்³யதே ।
அஜாக³லஸ்தனஸ்யேவ தஸ்ய ஜன்ம நிரர்த²கம் ॥ 2௦ ॥

மூர்கா² யத்ர ந பூஜ்யன்தே தா⁴ன்யம் யத்ர ஸுஸஞ்சிதம் ।
தா³ம்பத்யே கலஹோ நாஸ்தி தத்ர ஶ்ரீ: ஸ்வயமாக³தா ॥ 21 ॥

********

Leave a Comment