[Chanakya Neeti] ᐈ (Chapter 4) Lyrics In English Pdf

Chanakya Neeti Chapter 4 Lyrics In English

ayuh karma cha vittam cha vidya nidhanameva cha ।
panchaitani hi srjyante garbhasthasyaiva dehinah ॥ 01 ॥

sadhubhyaste nivartante putramitrani bandhavah ।
ye cha taih saha gantarastaddharmatsukrtam kulam ॥ 02 ॥

darsanadhyanasamsparsairmatsi kurmi cha paksini ।
sisum palayate nityam tatha sajjana-sangatih ॥ 03 ॥

yavatsvastho hyayam deho yavanmrtyuscha duratah ।
tavadatmahitam kuryatpranante kim karisyati ॥ 04 ॥

kamadhenuguna vidya hyakale phaladayini ।
pravase matrsadrsi vidya guptam dhanam smrtam ॥ 05 ॥

eko’pi gunavanputro nirgunena satena kim ।
ekaschandrastamo hanti na cha tarah sahasrasah ॥ 06 ॥

murkhaschirayurjato’pi tasmajjatamrto varah ।
mrtah sa chalpaduhkhaya yavajjivam jaḍo dahet ॥ 07 ॥

kugramavasah kulahinaseva
kubhojanam krodhamukhi cha bharya ।
putrascha murkho vidhava cha kanya
vinagnina saṭpradahanti kayam ॥ 08 ॥

kim taya kriyate dhenva ya na dogdhri na garbhini ।
ko’rthah putrena jatena yo na vidvan na bhaktiman ॥ 09 ॥

samsaratapadagdhanam trayo visrantihetavah ।
apatyam cha kalatram cha satam sangatireva cha ॥ 10 ॥

sakrjjalpanti rajanah sakrjjalpanti panḍitah ।
sakrtkanyah pradiyante trinyetani sakrtsakrt ॥ 11 ॥

ekakina tapo dvabhyam paṭhanam gayanam tribhih ।
chaturbhirgamanam ksetram panchabhirbahubhi ranah ॥ 12 ॥

sa bharya ya suchirdaksa sa bharya ya pativrata ।
sa bharya ya patiprita sa bharya satyavadini ॥ 13 ॥

aputrasya grham sunyam disah sunyastvabandhavah ।
murkhasya hrdayam sunyam sarvasunya daridrata ॥ 14 ॥

anabhyase visam sastramajirne bhojanam visam ।
daridrasya visam gosṭhi vrddhasya taruni visam ॥ 15 ॥

tyajeddharmam dayahinam vidyahinam gurum tyajet ।
tyajetkrodhamukhim bharyam nihsnehanbandhavamstyajet ॥ 16 ॥

adhva jara dehavatam parvatanam jalam jara ।
amaithunam jara strinam vastranamatapo jara ॥ 17 ॥

kah kalah kani mitrani ko desah kau vyayagamau ।
kaschaham ka cha me saktiriti chintyam muhurmuhuh ॥ 18 ॥

agnirdevo dvijatinam muninam hrdi daivatam ।
pratima svalpabuddhinam sarvatra samadarsinah ॥ 19 ॥

********

Leave a Comment