[சாணக்ய நீதி] ᐈ (Chapter 8) Chanakya Neeti Lyrics In Tamil Pdf

Chanakya Neeti Chapter 8 Lyrics In Tamil

அத⁴மா த⁴னமிச்ச²ன்தி த⁴னமானௌ ச மத்⁴யமா: ।
உத்தமா மானமிச்ச²ன்தி மானோ ஹி மஹதாம் த⁴னம் ॥ ௦1 ॥

இக்ஷுராப: பயோ மூலம் தாம்பூ³லம் ப²லமௌஷத⁴ம் ।
ப⁴க்ஷயித்வாபி கர்தவ்யா: ஸ்னானதா³னாதி³கா: க்ரியா: ॥ ௦2 ॥

தீ³போ ப⁴க்ஷயதே த்⁴வான்தம் கஜ்ஜலம் ச ப்ரஸூயதே ।
யத³ன்னம் ப⁴க்ஷயதே நித்யம் ஜாயதே தாத்³ருஶீ ப்ரஜா ॥ ௦3 ॥

வித்தம் தே³ஹி கு³ணான்விதேஷு மதிமன்னான்யத்ர தே³ஹி க்வசித்
ப்ராப்தம் வாரினிதே⁴ர்ஜலம் க⁴னமுகே² மாது⁴ர்யயுக்தம் ஸதா³ ।
ஜீவான்ஸ்தா²வரஜங்க³மாம்ஶ்ச ஸகலான்ஸஞ்ஜீவ்ய பூ⁴மண்ட³லம்
பூ⁴ய: பஶ்ய ததே³வ கோடிகு³ணிதம் க³ச்ச²ன்தமம்போ⁴னிதி⁴ம் ॥ ௦4 ॥

சாண்டா³லானாம் ஸஹஸ்ரைஶ்ச ஸூரிபி⁴ஸ்தத்த்வத³ர்ஶிபி⁴: ।
ஏகோ ஹி யவன: ப்ரோக்தோ ந நீசோ யவனாத்பர: ॥ ௦5 ॥

தைலாப்⁴யங்கே³ சிதாதூ⁴மே மைது²னே க்ஷௌரகர்மணி ।
தாவத்³ப⁴வதி சாண்டா³லோ யாவத்ஸ்னானம் ந சாசரேத் ॥ ௦6 ॥

அஜீர்ணே பே⁴ஷஜம் வாரி ஜீர்ணே வாரி ப³லப்ரத³ம் ।
போ⁴ஜனே சாம்ருதம் வாரி போ⁴ஜனான்தே விஷாபஹம் ॥ ௦7 ॥

ஹதம் ஜ்ஞானம் க்ரியாஹீனம் ஹதஶ்சாஜ்ஞானதோ நர: ।
ஹதம் நிர்ணாயகம் ஸைன்யம் ஸ்த்ரியோ நஷ்டா ஹ்யப⁴ர்த்ருகா: ॥ ௦8 ॥

வ்ருத்³த⁴காலே ம்ருதா பா⁴ர்யா ப³ன்து⁴ஹஸ்தக³தம் த⁴னம் ।
போ⁴ஜனம் ச பராதீ⁴னம் திஸ்ர: பும்ஸாம் விட³ம்ப³னா: ॥ ௦9 ॥

நாக்³னிஹோத்ரம் வினா வேதா³ ந ச தா³னம் வினா க்ரியா ।
ந பா⁴வேன வினா ஸித்³தி⁴ஸ்தஸ்மாத்³பா⁴வோ ஹி காரணம் ॥ 1௦ ॥

ந தே³வோ வித்³யதே காஷ்டே² ந பாஷாணே ந ம்ருண்மயே ।
ந பா⁴வேன வினா ஸித்³தி⁴ஸ்தஸ்மாத்³பா⁴வோ ஹி காரணம் ॥ 11 ॥

காஷ்ட²பாஷாணதா⁴தூனாம் க்ருத்வா பா⁴வேன ஸேவனம் ।
ஶ்ரத்³த⁴யா ச ததா² ஸித்³தி⁴ஸ்தஸ்ய விஷ்ணுப்ரஸாத³த: ॥ 12 ॥

ந தே³வோ வித்³யதே காஷ்டே² ந பாஷாணே ந ம்ருன்மயே ।
பா⁴வே ஹி வித்³யதே தே³வஸ்தஸ்மாத்³பா⁴வோ ஹி காரணம் ॥ 13 ॥

ஶான்திதுல்யம் தபோ நாஸ்தி ந ஸன்தோஷாத்பரம் ஸுக²ம் ।
அபத்யம் ச கலத்ரம் ச ஸதாம் ஸங்க³திரேவ ச ॥ 14 ॥

கு³ணோ பூ⁴ஷயதே ரூபம் ஶீலம் பூ⁴ஷயதே குலம் ।
ப்ராஸாத³ஶிக²ரஸ்தோ²பி காக: கிம் க³ருடா³யதே ॥ 15 ॥

நிர்கு³ணஸ்ய ஹதம் ரூபம் து³:ஶீலஸ்ய ஹதம் குலம் ।
அஸித்³த⁴ஸ்ய ஹதா வித்³யா ஹ்யபோ⁴கே³ன ஹதம் த⁴னம் ॥ 16 ॥

ஶுத்³த⁴ம் பூ⁴மிக³தம் தோயம் ஶுத்³தா⁴ நாரீ பதிவ்ரதா ।
ஶுசி: க்ஷேமகரோ ராஜா ஸன்தோஷோ ப்³ராஹ்மண: ஶுசி: ॥ 17 ॥

அஸன்துஷ்டா த்³விஜா நஷ்டா: ஸன்துஷ்டாஶ்ச மஹீப்⁴ருத: ।
ஸலஜ்ஜா க³ணிகா நஷ்டா நிர்லஜ்ஜாஶ்ச குலாங்க³னா ॥ 18 ॥

கிம் குலேன விஶாலேன வித்³யாஹீனேன தே³ஹினாம் ।
து³ஷ்குலம் சாபி விது³ஷோ தே³வைரபி ஸ பூஜ்யதே ॥ 19 ॥

வித்³வான்ப்ரஶஸ்யதே லோகே வித்³வான் ஸர்வத்ர பூஜ்யதே ।
வித்³யயா லப⁴தே ஸர்வம் வித்³யா ஸர்வத்ர பூஜ்யதே ॥ 2௦ ॥

மாம்ஸப⁴க்ஷ்யை: ஸுராபானைர்முகை²ஶ்சாக்ஷரவர்ஜிதை: ।
பஶுபி⁴: புருஷாகாரைர்பா⁴ராக்ரான்தா ஹி மேதி³னீ ॥ 21 ॥

அன்னஹீனோ த³ஹேத்³ராஷ்ட்ரம் மன்த்ரஹீனஶ்ச ருத்விஜ: ।
யஜமானம் தா³னஹீனோ நாஸ்தி யஜ்ஞஸமோ ரிபு: ॥ 22 ॥

********

Leave a Comment