[Chandrasekhara Ashtakam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Chandrasekhara Ashtakam Stotram English Lyrics

chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara paahimaam ।
chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshhamaam ॥

ratnasaanu sharaasanam rajataadri shrrimga niketanam
shimjineekrrita pannageshvara machyutaanala saayakam ।
kshhipradagda puratrayam tridashaalayai rabhivamditam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 1 ॥

mattavaarana mukhyacharma krritottareeya manoharam
pamkajaasana padmalochana poojitaamghri saroruham ।
deva simdhu taramga shreekara sikta shubhra jataadharam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 2 ॥

kumdaleekrrita kumdaleeshvara kumdalam vrrishhavaahanam
naaradaadi muneeshvara stutavaibhavam bhuvaneshvaram ।
amdhakaamtaka maashritaamara paadapam shamanaamtakam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 3 ॥

pamchapaadapa pushhpagamdha padaambuja dvayashobhitam
phaalalochana jaatapaavaka dagdha manmadha vigraham ।
bhasmadigda kalebaram bhavanaashanam bhava mavyayam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 4 ॥

yakshha raajasakham bhagaakshha haram bhujamga vibhooshhanam
shailaraaja sutaa parishhkrrita chaaruvaama kalebaram ।
kshhela neelagalam parashvadha dhaarinam mrrigadhaarinam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 5 ॥

bheshhajam bhavaroginaa makhilaapadaa mapahaarinam
dakshhayajjhna vinaashanam trigunaatmakam trivilochanam ।
bhukti mukti phalapradam sakalaagha samgha nibarhanam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 6 ॥

vishvasrrishhti vidhaayakam punarevapaalana tatparam
samharam tamapi prapamcha masheshhaloka nivaasinam ।
kreedayamta maharnisham gananaatha yootha samanvitam
chandrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 7 ॥

bhaktavatsala marchitam nidhimakshhayam haridambaram
sarvabhoota patim paraatpara maprameya manuttamam ।
somavaarina bhohutaashana soma paadyakhilaakrritim
chandrashekhara eva tasya dadaati mukti mayatnataH ॥ 8 ॥

Phalashrriti

vishvasrrishhtividhaayinam punareva paalanatatparam
samharamtamapiprapamchamasheshhalokanivaasinam ।
kreedayamtamaharnisham gananaathayoothasamanvitam
chamdrashekharamaashraye mama kim karishhyati vai yamaH ॥ 9 ॥

mrrityubheeta mrrikamdusoonukrritastavam shivasannidhau
yatra kutra cha yaH pathenna hi tasya mrrityubhayam bhavet ।
poornamaayurarogataamakhilaarthasampadamaadaram
chamdrashekhara eva tasya dadaati muktimayatnataH ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment