[ദത്താത്രേയ സിദ്ധ മംഗള] ᐈ Dattatreya Siddha Mangala Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Dattatreya Siddha Mangala Stotram Lyrics in Malayalam

ശ്രീമദനംത ശ്രീവിഭൂഷിത അപ്പലലക്ഷ്മീ നരസിംഹരാജാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 1 ॥

ശ്രീവിദ്യാധരി രാധ സുരേഖാ ശ്രീരാഖീധര ശ്രീപാദാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 2 ॥

മാതാ സുമതീ വാത്സല്യാമൃത പരിപോഷിത ജയ ശ്രീപാദാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 3 ॥

സത്യ ഋഷീശ്വര ദുഹിതാനംദന ബാപനാര്യനുത ശ്രീചരണാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 4 ॥

സവിതൃകാഠകചയന പുണ്യഫല ഭരദ്വാജ ഋഷി ഗോത്ര സംഭവാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 5 ॥

ദോചൌപാതീ ദേവ് ലക്ഷ്മീ ഘന സംഖ്യാ ബോധിത ശ്രീചരണാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 6 ॥

പുണ്യരൂപിണീ രാജമാംബസുത ഗര്ഭപുണ്യഫല സംജാതാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 7 ॥

സുമതീ നംദന നരഹരി നംദന ദത്തദേവ പ്രഭു ശ്രീപാദാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 8 ॥

പീഠികാപുര നിത്യ വിഹാരാ മധുമതി ദത്താ മംഗളരൂപാ
ജയ വിജയീഭവ ദിഗ്വിജയീഭവ ശ്രീമദഖംഡ ശ്രീവിജയീഭാവ ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment