[ଦତ୍ତାତ୍ରେଯ ସିଦ୍ଧ ମଂଗଳ] ᐈ Dattatreya Siddha Mangala Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Dattatreya Siddha Mangala Stotram Lyrics in Oriya/Odia

ଶ୍ରୀମଦନଂତ ଶ୍ରୀଵିଭୂଷିତ ଅପ୍ପଲଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହରାଜା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 1 ॥

ଶ୍ରୀଵିଦ୍ଯାଧରି ରାଧ ସୁରେଖା ଶ୍ରୀରାଖୀଧର ଶ୍ରୀପାଦା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 2 ॥

ମାତା ସୁମତୀ ଵାତ୍ସଲ୍ଯାମୃତ ପରିପୋଷିତ ଜଯ ଶ୍ରୀପାଦା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 3 ॥

ସତ୍ଯ ଋଷୀଶ୍ଵର ଦୁହିତାନଂଦନ ବାପନାର୍ଯନୁତ ଶ୍ରୀଚରଣା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 4 ॥

ସଵିତୃକାଠକଚଯନ ପୁଣ୍ଯଫଲ ଭରଦ୍ଵାଜ ଋଷି ଗୋତ୍ର ସଂଭଵା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 5 ॥

ଦୋଚୌପାତୀ ଦେଵ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘନ ସଂଖ୍ଯା ବୋଧିତ ଶ୍ରୀଚରଣା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 6 ॥

ପୁଣ୍ଯରୂପିଣୀ ରାଜମାଂବସୁତ ଗର୍ଭପୁଣ୍ଯଫଲ ସଂଜାତା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 7 ॥

ସୁମତୀ ନଂଦନ ନରହରି ନଂଦନ ଦତ୍ତଦେଵ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପାଦା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 8 ॥

ପୀଠିକାପୁର ନିତ୍ଯ ଵିହାରା ମଧୁମତି ଦତ୍ତା ମଂଗଳରୂପା
ଜଯ ଵିଜଯୀଭଵ ଦିଗ୍ଵିଜଯୀଭଵ ଶ୍ରୀମଦଖଂଡ ଶ୍ରୀଵିଜଯୀଭାଵ ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment