[த3த்தாத்ரேய ஸித்3த4 மங்க3ல்த3] ᐈ Dattatreya Siddha Mangala Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Dattatreya Siddha Mangala Stotram Lyrics in Tamil

ஶ்ரீமத3னந்த ஶ்ரீவிபூ4ஷித அப்பலலக்ஷ்மீ நரஸிம்ஹராஜா
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீவித்3யாத4ரி ராத4 ஸுரேகா2 ஶ்ரீராகீ24ர ஶ்ரீபாதா3
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 2 ॥

மாதா ஸுமதீ வாத்ஸல்யாம்ருத பரிபோஷித ஜய ஶ்ரீபாதா3
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 3 ॥

ஸத்ய ருஷீஶ்வர து3ஹிதானந்த3ன பா3பனார்யனுத ஶ்ரீசரணா
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 4 ॥

ஸவித்ருகாட2கசயன புண்யப2ல ப4ரத்3வாஜ ருஷி கோ3த்ர ஸம்ப4வா
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 5 ॥

தோ3சௌபாதீ தே3வ் லக்ஷ்மீ க4ன ஸங்க்3யா போ3தி4த ஶ்ரீசரணா
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 6 ॥

புண்யரூபிணீ ராஜமாம்ப3ஸுத க3ர்ப4புண்யப2ல ஸஞ்ஜாதா
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 7 ॥

ஸுமதீ நன்த3ன நரஹரி நன்த3ன த3த்ததே3வ ப்ரபு4 ஶ்ரீபாதா3
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 8 ॥

பீடி2காபுர நித்ய விஹாரா மது4மதி த3த்தா மங்க3ல்த3ரூபா
ஜய விஜயீப4வ தி3க்3விஜயீப4வ ஶ்ரீமத32ண்ட3 ஶ்ரீவிஜயீபா4வ ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment