[देशमुनु प्रेमिञ्चुमन्न] Desamunu Preminchumanna Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Desamunu Preminchumanna Lyrics In Hindi/Sanskrit

देशमुनु प्रेमिञ्चुमन्ना
मञ्चि अन्नदि पॆञ्चुमन्ना
वट्टि माटलु कट्टिपॆट्टोय्
गट्टि मेल् तलपॆट्टवोय् !
पाडिपण्टलुपॊङ्गि पॊर्ले
दारिलो नुवु पाटु पडवोय्
तिण्डि कलिगितॆ कण्ड कलदोय्
कण्ड कलवाडेनु मनिषोय् !
ईसुरोमनि मनुषुलुण्टे
देश मेगति बागुपडुनोय्
जल्डुकॊनि कललॆल्ल नेर्चुकु
देशि सरुकुलु निञ्चवोय् !
अन्नि देशाल् क्रम्मवलॆ नोय्
देशि सरुकुलु नम्मवॆलॆ नोय्
डब्बु तेलेनट्टि नरुलकु
कीर्ति सम्पद लब्बवोय् !
वॆनुक चूसिन कार्यमेमोय्
मञ्चिगतमुन कॊञ्चमेनोय्
मन्दगिञ्चक मुन्दु अडुगेय्
वॆनुक पडिते वॆनुकेनोय् !
पूनु स्पर्दनु विद्यलन्दे
वैरमुलु वाणिज्य मन्दे
व्यर्ध कलहं पॆञ्चबोकोय्
कत्ति वैरं काल्चवोय् !
देशाभिमानमु नाकु कद्दनि
वट्टि गॊप्पलु चॆप्पकोकोय्
पूनि येदैनानु, वॊक मेल्
कूर्चि जनुलकु चूपवोय् !
ओर्वलेमि पिशाचि देशं
मूलुगुलु पील्चेसॆ नोय्
ऒरुल मेलुकु सन्तसिस्तू
ऐकमत्यं नेर्चवोय्
परुल कलिमिकि पॊर्लि येड्चे
पापि कॆक्कड सुखं कद्दोय्
ऒकरि मेल् तन मेलनॆञ्चे
नेर्परिकि मेल् कॊल्ल लोयि !
सॊन्त लाभं कॊन्त मानुकु
पॊरुगुवाडिकि तोडु पडवोय्
देशमण्टे मट्टिकादोयि
देशमण्टे मनुषुलोय् !
चॆट्ट पट्टाल् पट्टुकुनि
देशस्तु लन्ता नडववलॆ नोय्
अन्नदम्मुल वलॆनु जातुलु
मतमुलन्नी मॆलगवलॆ नोयि !
मतं वेरैतेनु येमोयि
मनसु वॊकटै मनुषुलुण्टे
जातियन्नदि लेचि पॆरिगी
लोकमुन राणिञ्चु नोयि !
देश मनियॆडि दॊड्ड वृक्षं
प्रेमलनु पूलॆत्तवलॆ नोय्
नरुल चॆमटनु तडिसि मूलं
धनं पण्टलु पण्डवलॆ नोयि !
आकुलन्दुन अणगि मणगी
कवित पलकवलॆ नोय्
पलुकुलनु विनि देशमन्दभि
मानमुलु मॊलकॆत्त वलॆनोयि !

********

Leave a Comment