[து³ர்கா³ ஸப்தஶதி ப்ரத²மோத்⁴யாய:] ᐈ Durga Saptashati Adhyay 1 Lyrics In Tamil Pdf

Durga Saptashati Chapter 1 Lyrics In Tamil

॥ தே³வீ மாஹாத்ம்யம் ॥
॥ ஶ்ரீது³ர்கா³யை நம: ॥
॥ அத² ஶ்ரீது³ர்கா³ஸப்தஶதீ ॥
॥ மது⁴கைடப⁴வதோ⁴ நாம ப்ரத²மோத்⁴யாய: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ ப்ரத⁴ம சரித்ரஸ்ய ப்³ரஹ்மா ருஷி: । மஹாகால்தீ³ தே³வதா । கா³யத்ரீ ச²ன்த:³ । நன்தா³ ஶக்தி: । ரக்த த³ன்திகா பீ³ஜம் । அக்³னிஸ்தத்வம் । ருக்³வேத:³ ஸ்வரூபம் । ஶ்ரீ மஹாகால்தீ³ ப்ரீத்யர்தே⁴ ப்ரத⁴ம சரித்ர ஜபே வினியோக:³ ।

த்⁴யானம்
க²ட்³கஂ³ சக்ர க³தே³ஷுசாப பரிகா⁴ ஶூலம் பு⁴ஶுண்டீ³ஂ ஶிர:
ஶம்ங்கஂ² ஸன்த³த⁴தீஂ கரைஸ்த்ரினயனாஂ ஸர்வாம்ங்க³பூ⁴ஷாவ்ருதாம் ।
யாஂ ஹன்துஂ மது⁴கைபௌ⁴ ஜலஜபூ⁴ஸ்துஷ்டாவ ஸுப்தே ஹரௌ
நீலாஶ்மத்³யுதி மாஸ்யபாத³த³ஶகாஂ ஸேவே மஹாகால்தி³காம்॥

ஓஂ நமஶ்சண்டி³காயை
ஓஂ ஐஂ மார்கண்டே³ய உவாச॥1॥

ஸாவர்ணி: ஸூர்யதனயோ யோமனு: கத்²யதேஷ்டம:।
நிஶாமய தது³த்பத்திஂ விஸ்தராத்³க³த³தோ மம ॥2॥

மஹாமாயானுபா⁴வேன யதா² மன்வன்தராதி⁴ப:
ஸ ப³பூ⁴வ மஹாபா⁴க:³ ஸாவர்ணிஸ்தனயோ ரவே: ॥3॥

ஸ்வாரோசிஷேன்தரே பூர்வஂ சைத்ரவம்ஶஸமுத்³ப⁴வ:।
ஸுரதோ² நாம ராஜாபூ⁴த் ஸமஸ்தே க்ஷிதிமண்ட³லே ॥4॥

தஸ்ய பாலயத: ஸம்யக் ப்ரஜா: புத்ரானிவௌரஸான்।
ப³பூ⁴வு: ஶத்ரவோ பூ⁴பா: கோலாவித்⁴வம்ஸினஸ்ததா³ ॥5॥

தஸ்ய தைரப⁴வத்³யுத்³தஂ⁴ அதிப்ரப³லத³ண்டி³ன:।
ந்யூனைரபி ஸ தைர்யுத்³தே⁴ கோலாவித்⁴வம்ஸிபி⁴ர்ஜித: ॥6॥

தத: ஸ்வபுரமாயாதோ நிஜதே³ஶாதி⁴போப⁴வத்।
ஆக்ரான்த: ஸ மஹாபா⁴க³ஸ்தைஸ்ததா³ ப்ரப³லாரிபி⁴: ॥7॥

அமாத்யைர்ப³லிபி⁴ர்து³ஷ்டை ர்து³ர்ப³லஸ்ய து³ராத்மபி⁴:।
கோஶோ ப³லஂ சாபஹ்ருதஂ தத்ராபி ஸ்வபுரே தத: ॥8॥

ததோ ம்ருக³யாவ்யாஜேன ஹ்ருதஸ்வாம்ய: ஸ பூ⁴பதி:।
ஏகாகீ ஹயமாருஹ்ய ஜகா³ம க³ஹனஂ வனம் ॥9॥

ஸதத்ராஶ்ரமமத்³ராக்ஷீ த்³த்³விஜவர்யஸ்ய மேத⁴ஸ:।
ப்ரஶான்தஶ்வாபதா³கீர்ண முனிஶிஷ்யோபஶோபி⁴தம் ॥1௦॥

தஸ்தௌ² கஞ்சித்ஸ காலஂ ச முனினா தேன ஸத்க்ருத:।
இதஶ்சேதஶ்ச விசரம்ஸ்தஸ்மின் முனிவராஶ்ரமே॥11॥

ஸோசின்தயத்ததா³ தத்ர மமத்வாக்ருஷ்டசேதன:। ॥12॥

மத்பூர்வை: பாலிதஂ பூர்வஂ மயாஹீனஂ புரஂ ஹி தத்
மத்³ப்⁴ருத்யைஸ்தைரஸத்³வ்ருத்தை: ர்த⁴ர்மத: பால்யதே ந வா ॥13॥

ந ஜானே ஸ ப்ரதா⁴னோ மே ஶூர ஹஸ்தீஸதா³மத:³
மம வைரிவஶஂ யாத: கான்போ⁴கா³னுபலப்ஸ்யதே ॥14॥

யே மமானுக³தா நித்யஂ ப்ரஸாத³த⁴னபோ⁴ஜனை:
அனுவ்ருத்திம் த்⁴ருவஂ தேத்³ய குர்வன்த்யன்யமஹீப்⁴ருதாம் ॥15॥

அஸம்யக்³வ்யயஶீலைஸ்தை: குர்வத்³பி⁴: ஸததஂ வ்யயம்
ஸஞ்சித: ஸோதிது³:கே²ன க்ஷயஂ கோஶோ க³மிஷ்யதி ॥16॥

ஏதச்சான்யச்ச ஸததஂ சின்தயாமாஸ பார்தி²வ:
தத்ர விப்ராஶ்ரமாப்⁴யாஶே வைஶ்யமேகம் த³த³ர்ஶ ஸ: ॥17॥

ஸ ப்ருஷ்டஸ்தேன கஸ்த்வம் போ⁴ ஹேதுஶ்ச ஆக³மனேத்ர க:
ஸஶோக இவ கஸ்மாத்வம் து³ர்மனா இவ லக்ஷ்யஸே। ॥18॥

இத்யாகர்ண்ய வசஸ்தஸ்ய பூ⁴பதே: ப்ரணாயோதி³தம்
ப்ரத்யுவாச ஸ தஂ வைஶ்ய: ப்ரஶ்ரயாவனதோ ந்ருபம்॥19॥

வைஶ்ய உவாச ॥2௦॥

ஸமாதி⁴ர்னாம வைஶ்யோஹமுத்பன்னோ த⁴னினாஂ குலே
புத்ரதா³ரைர்னிரஸ்தஶ்ச த⁴னலோபா⁴த்³ அஸாது⁴பி⁴:॥21॥

விஹீனஶ்ச த⁴னைதா³ரை: புத்ரைராதா³ய மே த⁴னம்।
வனமப்⁴யாக³தோ து³:கீ² நிரஸ்தஶ்சாப்தப³ன்து⁴பி⁴:॥22॥

ஸோஹஂ ந வேத்³மி புத்ராணாஂ குஶலாகுஶலாத்மிகாம்।
ப்ரவ்ருத்திஂ ஸ்வஜனானாஂ ச தா³ராணாஂ சாத்ர ஸம்ஸ்தி²த:॥23॥

கிஂ நு தேஷாம் க்³ருஹே க்ஷேமஂ அக்ஷேமஂ கிம்னு ஸாம்ப்ரதம்
கதஂ² தேகிம்னுஸத்³வ்ருத்தா து³ர்வ்ருத்தா கிம்னுமேஸுதா:॥24॥

ராஜோவாச॥25॥

யைர்னிரஸ்தோ ப⁴வாம்ல்லுப்³தை⁴: புத்ரதா³ராதி³பி⁴ர்த⁴னை:॥26॥

தேஷு கிம் ப⁴வத: ஸ்னேஹ மனுப³த்⁴னாதி மானஸம்॥27॥

வைஶ்ய உவாச ॥28॥

ஏவமேதத்³யதா² ப்ராஹ ப⁴வானஸ்மத்³க³தஂ வச:
கிஂ கரோமி ந ப³த்⁴னாதி மம நிஷ்டுரதாஂ மன:॥29॥

ஐ: ஸன்த்யஜ்ய பித்ருஸ்னேஹம் த⁴ன லுப்³தை⁴ர்னிராக்ருத:
பதி:ஸ்வஜனஹார்தஂ³ ச ஹார்தி³தேஷ்வேவ மே மன:। ॥3௦॥

கிமேதன்னாபி⁴ஜானாமி ஜானந்னபி மஹாமதே
யத்ப்ரேம ப்ரவணஂ சித்தஂ விகு³ணேஷ்வபி ப³ன்து⁴ஷு॥31॥

தேஷாஂ க்ருதே மே நி:ஶ்வாஸோ தௌ³ர்மனஸ்யஂ சஜாயதே॥32॥

அரோமி கிஂ யன்ன மனஸ்தேஷ்வப்ரீதிஷு நிஷ்டு²ரம் ॥33॥

மாகண்டே³ய உவாச ॥34॥

ததஸ்தௌ ஸஹிதௌ விப்ர தம்முனிஂ ஸமுபஸ்தி²தௌ॥35॥

ஸமாதி⁴ர்னாம வைஶ்யோஸௌ ஸ ச பார்தி⁴வ ஸத்தம:॥36॥

க்ருத்வா து தௌ யதா²ன்யாய்யஂ யதா²ர்ஹஂ தேன ஸம்வித³ம்।
உபவிஷ்டௌ கதா²: காஶ்சித்​ச்சக்ரதுர்வைஶ்யபார்தி⁴வௌ॥37॥

ராஜோ​உவாச ॥38॥

ப⁴க³வ்ம்ஸ்த்வாமஹஂ ப்ரஷ்டுமிச்சா²ம்யேகஂ வத³ஸ்வதத் ॥39॥

து³:கா²ய யன்மே மனஸ: ஸ்வசித்தாயத்ததாஂ வினா॥4௦॥

மஆனதோபி யதா²ஜ்ஞஸ்ய கிமேதன்முனிஸத்தம: ॥41॥

அயஂ ச இக்ருத: புத்ரை: தா³ரைர்ப்⁴ருத்யைஸ்ததோ²ஜ்கி⁴த:
ஸ்வஜனேன ச ஸன்த்யக்த: ஸ்தேஷு ஹார்தீ³ ததா²ப்யதி ॥42॥

ஏவ மேஷ ததா²ஹஂ ச த்³வாவப்த்யன்தது³:கி²தௌ।
த்³ருஷ்டதோ³ஷேபி விஷயே மமத்வாக்ருஷ்டமானஸௌ ॥43॥

தத்கேனைதன்மஹாபா⁴க³ யன்மோஹொ ஜ்ஞானினோரபி
மமாஸ்ய ச ப⁴வத்யேஷா விவேகான்த⁴ஸ்ய மூட⁴தா ॥44॥

ருஷிருவாச॥45॥

ஜ்ஞான மஸ்தி ஸமஸ்தஸ்ய ஜன்தோர்வ்ஷய கோ³சரே।
விஷயஶ்ச மஹாபா⁴க³ யான்தி சைவஂ ப்ருத²க்ப்ருத²க்॥46॥

கேசித்³தி³வா ததா² ராத்ரௌ ப்ராணின: ஸ்துல்யத்³ருஷ்டய: ॥47॥

ஜ்ஞானினோ மனுஜா: ஸத்யஂ கிஂ து தே ந ஹி கேவலம்।
யதோ ஹி ஜ்ஞானின: ஸர்வே பஶுபக்ஷிம்ருகா³த³ய:॥48॥

ஜ்ஞானஂ ச தன்மனுஷ்யாணாஂ யத்தேஷாஂ ம்ருக³பக்ஷிணாம்
மனுஷ்யாணாஂ ச யத்தேஷாஂ துல்யமன்யத்ததோ²ப⁴யோ:॥49॥

ஜ்ஞானேபி ஸதி பஶ்யைதான் பதகா³ஞ்சா²ப³சஞ்சுஷு।
கணமோக்ஷாத்³ருதான் மோஹாத்பீட்³யமானானபி க்ஷுதா⁴॥5௦॥

மானுஷா மனுஜவ்யாக்⁴ர ஸாபி⁴லாஷா: ஸுதான் ப்ரதி
லோபா⁴த் ப்ரத்யுபகாராய நன்வேதான் கிஂ ந பஶ்யஸி॥51॥

ததா²பி மமதாவர்தே மோஹக³ர்தே நிபாதிதா:
மஹாமாயா ப்ரபா⁴வேண ஸம்ஸாரஸ்தி²திகாரிணா॥52॥

தன்னாத்ர விஸ்மய: கார்யோ யோக³னித்³ரா ஜக³த்பதே:।
மஹாமாயா ஹரேஶ்சைஷா தயா ஸம்மோஹ்யதே ஜக³த்॥53॥

ஜ்ஙானினாமபி சேதாம்ஸி தே³வீ ப⁴க³வதீ ஹி ஸா
ப³லாதா³க்ற்ஷ்யமோஹாய மஹாமாயா ப்ரயச்ச²தி ॥54॥

தயா விஸ்ருஜ்யதே விஶ்வஂ ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
ஸைஷா ப்ரஸன்னா வரதா³ ந்ருணாம் ப⁴வதி முக்தயே ॥55॥

ஸா வித்³யா பரமா முக்தேர்ஹேதுபூ⁴தா ஸனாதனீ
ஸம்ஸாரப³ன்த⁴ஹேதுஶ்ச ஸைவ ஸர்வேஶ்வரேஶ்வரீ॥56॥

ராஜோவாச॥57॥

ப⁴க³வன் காஹி ஸா தே³வீ மாமாயேதி யாம் ப⁴வான் ।
ப்³ரவீதி க்த²முத்பன்னா ஸா கர்மாஸ்யாஶ்ச கிம் த்³விஜ॥58॥

யத்ப்ரபா⁴வா ச ஸா தே³வீ யத்ஸ்வரூபா யது³த்³ப⁴வா।
தத்ஸர்வஂ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி த்வத்தோ ப்³ரஹ்மவிதா³ஂ வர॥59॥

ருஷிருவாச ॥6௦॥

நித்யைவ ஸா ஜக³ன்மூர்திஸ்தயா ஸர்வமிதஂ³ ததம்॥61॥

ததா²பி தத்ஸமுத்பத்திர்ப³ஹுதா⁴ ஶ்ரூயதாஂ மம:॥62॥

தே³வானாஂ கார்யஸித்³த்⁴யர்தஂ² ஆவிர்ப⁴வதி ஸா யதா³।
உத்பன்னேதி ததா³ லோகே ஸா நித்யாப்யபி⁴தீ⁴யதே ॥63॥

யோக³னித்³ராஂ யதா³ விஷ்ணுர்ஜக³த்யேகார்ணவீக்ருதே।
ஆஸ்தீர்ய ஶேஷமபஜ⁴த் கல்பான்தே ப⁴க³வான் ப்ரபு⁴:॥64॥

ததா³ த்³வாவஸுரௌ கோ⁴ரௌ விக்²யாதௌ மது⁴கைடபௌ⁴।
விஷ்ணுகர்ணமலோத்³பூ⁴தௌ ஹன்தும் ப்³ரஹ்மாணமுத்³யதௌ॥65॥

ஸ நாபி⁴ கமலே விஷ்ணோ: ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதி:
த்³ருஷ்ட்வா தாவஸுரௌ சோக்³ரௌ ப்ரஸுப்தஂ ச ஜனார்த³னம்॥66॥

துஷ்டாவ யோக³னித்³ராஂ தாமேகாக்³ரஹ்ருத³ய: ஸ்தி²த:
விபோ³த⁴னார்தா⁴ய ஹரேர்ஹரினேத்ரக்ருதாலயாம் ॥67॥

விஶ்வேஶ்வரீஂ ஜக³த்³தா⁴த்ரீஂ ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீம்।
நித்³ராம் ப⁴க³வதீஂ விஷ்ணோரதுலாஂ தேஜஸ: ப்ரபு⁴: ॥68॥

ப்³ரஹ்மோவாச ॥69॥

த்வஂ ஸ்வாஹா த்வஂ ஸ்வதா⁴ த்வம்ஹி வஷட்கார: ஸ்வராத்மிகா।
ஸுதா⁴ த்வமக்ஷரே நித்யே த்ரிதா⁴ மாத்ராத்மிகா ஸ்தி²தா॥7௦॥

அர்த⁴மாத்ரா ஸ்தி²தா நித்யா யானுச்சார்யாவிஶேஷத:
த்வமேவ ஸா த்வஂ ஸாவித்ரீ த்வம் தே³வ ஜனநீ பரா ॥71॥

த்வயைதத்³தா⁴ர்யதே விஶ்வஂ த்வயைதத் ஸ்ருஜ்யதே ஜக³த்।
த்வயைதத் பால்யதே தே³வி த்வமத்ஸ்யன்தே ச ஸர்வதா³॥72॥

விஸ்ருஷ்டௌ ஸ்ருஷ்டிரூபாத்வஂ ஸ்தி²தி ரூபா ச பாலனே।
ததா² ஸம்ஹ்ருதிரூபான்தே ஜக³தோஸ்ய ஜக³ன்மயே ॥73॥

மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹாஸ்ம்ருதி:।
மஹாமோஹா ச ப⁴வதீ மஹாதே³வீ மஹாஸுரீ ॥74॥

ப்ரக்ருதிஸ்த்வஂ ச ஸர்வஸ்ய கு³ணத்ரய விபா⁴வினீ।
கால்த³ராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மோஹராத்ரிஶ்ச தா³ருணா॥75॥

த்வஂ ஶ்ரீஸ்த்வமீஶ்வரீ த்வஂ ஹ்ரீஸ்த்வம் பு³த்³தி⁴ர்போ⁴த⁴லக்ஷணா।
லஜ்ஜாபுஷ்டிஸ்ததா² துஷ்டிஸ்த்வஂ ஶான்தி: க்ஷான்தி ரேவ ச॥76॥

க²ட்³கி³னீ ஶூலினீ கோ⁴ரா க³தி³னீ சக்ரிணீ ததா²।
ஶங்கி³ணீ சாபினீ பா³ணாபு⁴ஶுண்டீ³பரிகா⁴யுதா⁴॥77॥

ஸௌம்யா ஸௌம்யதராஶேஷஸௌம்யேப்⁴யஸ்த்வதிஸுன்த³ரீ
பராபராணாஂ பரமா த்வமேவ பரமேஶ்வரீ॥78॥

யச்ச கிஞ்சித்க்வசித்³வஸ்து ஸத³ஸத்³வாகி²லாத்மிகே।
தஸ்ய ஸர்வஸ்ய யா ஶக்தி: ஸா த்வஂ கிஂ ஸ்தூயஸேமயா॥79॥

யயா த்வயா ஜக³த் ஸ்ரஷ்டா ஜக³த்பாதாத்தி யோ ஜக³த்।
ஸோபி நித்³ராவஶஂ நீத: கஸ்த்வாஂ ஸ்தோதுமிஹேஶ்வர:॥8௦॥

விஷ்ணு: ஶரீரக்³ரஹணஂ அஹமீஶான ஏவ ச
காரிதாஸ்தே யதோதஸ்த்வாஂ க: ஸ்தோதுஂ ஶக்திமான் ப⁴வேத்॥81॥

ஸா த்வமித்தஂ² ப்ரபா⁴வை: ஸ்வைருதா³ரைர்தே³வி ஸம்ஸ்துதா।
மோஹயைதௌ து³ராத⁴ர்ஷாவஸுரௌ மது⁴கைடபௌ⁴ ॥82॥

ப்ரபோ³தஂ⁴ ச ஜக³த்ஸ்வாமீ நீயதாமச்யுதா லகு⁴ ॥83॥
போ³த⁴ஶ்ச க்ரியதாமஸ்ய ஹன்துமேதௌ மஹாஸுரௌ ॥83॥

ருஷிருவாச ॥84॥

ஏவஂ ஸ்துதா ததா³ தே³வீ தாமஸீ தத்ர வேத⁴ஸா
விஷ்ணோ: ப்ரபோ⁴த⁴னார்தா⁴ய நிஹன்துஂ மது⁴கைடபௌ⁴ ॥85॥

நேத்ராஸ்யனாஸிகாபா³ஹுஹ்ருத³யேப்⁴யஸ்ததோ²ரஸ:।
நிர்க³ம்ய த³ர்ஶனே தஸ்தௌ² ப்³ரஹ்மணோ அவ்யக்தஜன்மன: ॥86॥

உத்தஸ்தௌ² ச ஜக³ன்னாத:² ஸ்தயா முக்தோ ஜனார்த³ன:।
ஏகார்ணவே அஹிஶயனாத்தத: ஸ த³த்³ருஶே ச தௌ ॥87॥

மது⁴கைடபௌ⁴ து³ராத்மானா வதிவீர்யபராக்ரமௌ
க்ரோத⁴ரக்தேக்ஷணாவத்தும் ப்³ரஹ்மணாஂ ஜனிதோத்³யமௌ ॥88॥

ஸமுத்தா²ய ததஸ்தாப்⁴யாஂ யுயுதே⁴ ப⁴க³வான் ஹரி:
பஞ்சவர்ஷஸஹஸ்த்ராணி பா³ஹுப்ரஹரணோ விபு⁴: ॥89॥

தாவப்யதிப³லோன்மத்தௌ மஹாமாயாவிமோஹிதௌ ॥9௦॥

உக்தவன்தௌ வரோஸ்மத்தோ வ்ரியதாமிதி கேஶவம் ॥91॥

ஶ்ரீ ப⁴க³வானுவாச ॥92॥

ப⁴வேதாமத்³ய மே துஷ்டௌ மம வத்⁴யாவுபா⁴வபி ॥93॥

கிமன்யேன வரேணாத்ர ஏதாவ்ருத்³தி³ வ்ருதஂ மம ॥94॥

ருஷிருவாச ॥95॥

வஞ்சிதாப்⁴யாமிதி ததா³ ஸர்வமாபோமயஂ ஜக³த்।
விலோக்ய தாப்⁴யாம் க³தி³தோ ப⁴க³வான் கமலேக்ஷண: ॥96॥

ஆவாஂ ஜஹி ந யத்ரோர்வீ ஸலிலேன பரிப்லுதா। ॥97॥

ருஷிருவாச ॥98॥

ததே²த்யுக்த்வா ப⁴க³வதா ஶங்க³சக்ரக³தா³ப்⁴ருதா।
க்ருத்வா சக்ரேண வை சி²ன்னே ஜக⁴னே ஶிரஸீ தயோ: ॥99॥

ஏவமேஷா ஸமுத்பன்னா ப்³ரஹ்மணா ஸம்ஸ்துதா ஸ்வயம்।
ப்ரபா⁴வமஸ்யா தே³வ்யாஸ்து பூ⁴ய: ஶ்ருணு வதா³மி தே ॥1௦௦॥

॥ ஜய ஜய ஶ்ரீ ஸ்வஸ்தி ஶ்ரீமார்கண்டே³யபுராணே ஸாவர்ணிகே மன்வன்தரே தே³வீமஹாத்ம்யே மது⁴கைடப⁴வதோ⁴ நாம ப்ரத⁴மோத்⁴யாய: ॥

ஆஹுதி

ஓஂ ஏஂ ஸாங்கா³யை ஸாயுதா⁴யை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஏம் பீ³ஜாதி⁴ஷ்டாயை மஹா கால்தி³காயை மஹா அஹுதிஂ ஸமர்பயாமி நம: ஸ்வாஹா ॥

********

Leave a Comment