[Durga Saptashati] ᐈ Adhyay 2 Lyrics In English Pdf

Durga Saptashati Chapter 2 Lyrics In English

mahishhaasura sainyavadho naama dviteeyo.adhyaayah ॥

asya sapta sateemadhyama charitrasya vishhnur rrishhih । ushhnik chamdah । shreemahaalakshhmeedevataa। shaakambharee shaktih । durgaa beejam । vaayustattvam । yajurvedah svaroopam । shree mahaalakshhmeepreetyarthe madhyama caritra jape viniyogah ॥

dhyaanam
om akshhasrakparashum gadeshhukulisham padmam dhanuh kundikaam
dandam shaktimasim ca carma jalajam ghantaam suraabhaajanam ।
shoolam paashasudarshane ca dadhateem hastaih pravaala prabhaam
seve sairibhamardineemiha mahalakshhmeem sarojasthitaam ॥

rrishhiruvaaca ॥1॥

devaasuramabhoodyuddham poornamabdashatam puraa।
mahishhe.asuraanaam adhipe devaanaamca purandare

tatraasurairmahaaveeryirdevasainyam paraajitam।
jitvaa ca sakalaan devaan indro.abhoonmahishhaasurah ॥3॥

tatah paraajitaa devaah padmayonim prajaapatim।
puraskrrityagataastatra yatresha garudadhvajau ॥4॥

yathaavrrittam tayostadvan mahishhaasuraceshhtitam।
tridashaah kathayaamaasurdevaabhibhavavistaram ॥5॥

sooryendraagnyanilendoonaam yamasya varunasya ca
anyeshhaam caadhikaaraansa svayamevaadhitishhtati ॥6॥

svargaanniraakrritaah sarve tena deva ganaa bhuvih।
vicaranti yathaa martyaa mahishhena duraatmanaa ॥6॥

etadvah kathitam sarvam amaraariviceshhtitam।
sharanam vah prapannaah smo vadhastasya vicintyataam ॥8॥

ittham nishamya devaanaam vacaamsi madhusoodhanah
cakaara kopam shambhushca bhrukuteekutilaananau ॥9॥

tato.atikopapoornasya cakrino vadanaattatah।
nishcakraama mahattejo brahmanah shankarasya ca ॥10॥

anyeshhaam caiva devaanaam shakraadeenaam shareeratah।
nirgatam sumahattejah staccaikyam samagacchata ॥11॥

ateeva tejasah kootam jvalantamiva parvatam।
dadrrishuste suraastatra jvaalaavyaaptadigantaram ॥12॥

atulam tatra tattejah sarvadeva shareerajam।
ekastham tadabhoonnaaree vyaaptalokatrayam tvishhaa ॥13॥

yadabhoocchaambhavam tejah stenaajaayata tanmukham।
yaamyena caabhavan keshaa baahavo vishhnutejasaa ॥14॥

saumyena stanayoryugmam madhyam caimdrena caabhavat।
vaarunena ca jamghoroo nitambastejasaa bhuvah ॥15॥

brahmanastejasaa paadau tadangulyo.arka tejasaa।
vasoonaam ca karaangulyah kauberena ca naasikaa ॥16॥

tasyaastu dantaah sambhootaa praajaapatyena tejasaa
nayanatritayam jajjhne tathaa paavakatejasaa ॥17॥

bhruvau ca sandhyayostejah shravanaavanilasya ca
anyeshhaam caiva devaanaam sambhavastejasaam shiva ॥18॥

tatah samasta devaanaam tejoraashisamudbhavaam।
taam vilokya mudam praapuh amaraa mahishhaarditaah ॥19॥

shoolam shoolaadvinishhkrrishhya dadau tasyai pinaakadhrrik।
cakram ca dattavaan krrishhnah samutpaatya svacakratah ॥20॥

shankham ca varunah shaktim dadau tasyai hutaashanah
maaruto dattavaamshcaapam baanapoorne tatheshhudhee ॥21॥

vajramindrah samutpaatya kulishaadamaraadhipah।
dadau tasyai sahasraakshho ghantaamairaavataadgajaat ॥22॥

kaaladandaadyamo dandam paasham caambupatirdadau।
prajaapatishcaakshhamaalaam dadau brahmaa kamandalam ॥23॥

samastaromakoopeshhu nija rashmeen divaakarah
kaalashca dattavaan khadgam tasyaah shcarma ca nirmalam ॥24॥

kshheerodashcaamalam haaram ajare ca tathaambare
coodaamanim tathaadivyam kundale katakaanica ॥25॥

ardhacandram tadhaa shubhram keyooraan sarva baahushhu
noopurau vimalau tadva dgraiveyakamanuttamam ॥26॥

anguleeyakaratnaani samastaasvanguleeshhu ca
vishva karmaa dadau tasyai parashum caati nirmalam ॥27॥

astraanyanekaroopaani tathaa.abhedyam ca damshanam।
amlaana pankajaam maalaam shirasyu rasi caaparaam॥28॥

adadajjaladhistasyai pankajam caatishobhanam।
himavaan vaahanam simham ratnaani vividhaanica॥29॥

dadaavashoonyam surayaa paanapaatram danaadhipah।
sheshhashca sarva naagesho mahaamani vibhooshhitam ॥30॥

naagahaaram dadou tasyai dhatte yah prrithiveemimaam।
anyairapi surairdevee bhooshhanaih aayudhaistathaah ॥31॥

sammaanitaa nanaadoccaih saattahaasam muhurmuhu।
tasyaanaadena ghorena krritsna maapooritam nabhah ॥32॥

amaayataatimahataa pratishabdo mahaanabhoot।
cukshhubhuh sakalaalokaah samudraashca cakampire ॥33॥

cacaala vasudhaa celuh sakalaashca maheedharaah।
jayeti devaashca mudaa taamoocuh simhavaahineem ॥34॥

tushhtuvurmunayashcainaam bhaktinamraatmamoortayah।
drrishhtvaa samastam samkshhubdham trailokyam amaraarayah ॥35॥

sannaddhaakhilasainyaaste samuttasthurudaayudaah।
aah kimetaditi krodhaadaabhaashhya mahishhaasurah ॥36॥

abhyadhaavata tam shabdam asheshhairasurairvrritah।
sa dadarshha tato deveem vyaaptalokatrayaam tvishhaa॥37॥

paadaakraantyaa natabhuvam kireetollikhitaambaraam।
kshhobhitaasheshhapaataalaam dhanurjyaanihsvanena taam ॥38॥

disho bhujasahasrena samantaadvyaapya samsthitaam।
tatah pravavrrite yuddham tayaa devyaa suradvishhaam ॥39॥

shastraastrairbhahudhaa muktairaadeepitadigantaram।
mahishhaasurasenaaneeshcikshhuraakhyo mahaasurah ॥40॥

yuyudhe camarashcaanyaishcaturangabalaanvitah।
rathaanaamayutaih shhadbhih rudagraakhyo mahaasurah ॥41॥

ayudhyataayutaanaam ca sahasrena mahaahanuh।
pancaashadbhishca niyutairasilomaa mahaasurah ॥42॥

ayutaanaam shataih shhadbhihrbhaashhkalo yuyudhe rane।
gajavaaji sahasraughai ranekaih parivaaritah ॥43॥

vrrito rathaanaam kotyaa ca yuddhe tasminnayudhyata।
bidaalaakhyo.ayutaanaam ca pancaashadbhirathaayutaih ॥44॥

yuyudhe samyuge tatra rathaanaam parivaaritah।
anye ca tatraayutasho rathanaagahayairvrritaah ॥45॥

yuyudhuh samyuge devyaa saha tatra mahaasuraah।
kotikotisahastraistu rathaanaam dantinaam tathaa ॥46॥

hayaanaam ca vrrito yuddhe tatraabhoonmahishhaasurah।
tomarairbhindhipaalaishca shaktibhirmusalaistathaa ॥47॥

yuyudhuh samyuge devyaa khadgaih parasupattisaih।
keciccha cikshhipuh shakteeh kecit paashaamstathaapare ॥48॥

deveem khadgaprahaaraistu te taam hantum pracakramuh।
saapi devee tatastaani shastraanyastraani candikaa ॥49॥

leela yaiva praciccheda nijashastraastravarshhinee।
anaayastaananaa devee stooyamaanaa surarshhibhih ॥50॥

mumocaasuradeheshhu shastraanyastraani ceshvaree।
so.api kruddho dhutasato devyaa vaahanakesaree ॥51॥

cacaaraasura sainyeshhu vaneshhviva hutaashanah।
nihshvaasaan mumuceyaamshca yudhyamaanaarane.ambikaa॥52॥

ta eva sadhyasambhootaa ganaah shatasahasrashah।
yuyudhuste parashubhirbhindipaalaasipattishaih ॥53॥

naashayanto.aasuraganaan deveeshaktyupabrrimhitaah।
avaadayantaa patahaan ganaah shanaam stathaapare॥54॥

mrridangaamshca tathaivaanye tasminyuddha mahotsave।
tatodevee trishoolena gadayaa shaktivrrishhtibhih॥55॥

khadgaadibhishca shatasho nijaghaana mahaasuraan।
paatayaamaasa caivaanyaan ghantaasvanavimohitaan ॥56॥

asuraan bhuvipaashena badhvaacaanyaanakarshhayat।
kecid dvidhaakrritaa steekshhnaih khadgapaataistathaapare॥57॥

vipothitaa nipaatena gadayaa bhuvi sherate।
vemushca kecidrudhiram musalena bhrrisham hataah ॥58॥

kecinnipatitaa bhoomau bhinnaah shoolena vakshhasi।
nirantaraah sharaughena krritaah kecidranaajire ॥59॥

shalyaanukaarinah praanaan mamucustridashaardanaah।
keshhaancidbaahavashcinnaashcinnagreevaastathaapare ॥60॥

shiraamsi peturanyeshhaam anye madhye vidaaritaah।
vicchinnajajghaasvapare petururvyaam mahaasuraah ॥61॥

ekabaahvakshhicaranaah keciddevyaa dvidhaakrritaah।
chinnepi caanye shirasi patitaah punarutthitaah ॥62॥

kabandhaa yuyudhurdevyaa grriheetaparamaayudhaah।
nanrritushcaapare tatra yudde tooryalayaashritaah ॥63॥

kabandhaashcinnashirasah khadgashakytrrishhtipaanayah।
tishhtha tishhtheti bhaashhanto devee manye mahaasuraah ॥64॥

paatitai rathanaagaashvaih aasuraishca vasundharaa।
agamyaa saabhavattatra yatraabhoot sa mahaaranah ॥65॥

shonitaughaa mahaanadyassadyastatra visusruvuh।
madhye caasurasainyasya vaaranaasuravaajinaam ॥66॥

kshhanena tanmahaasainyamasuraanaam tathaa.ambikaa।
ninye kshhayam yathaa vahnistrrinadaaru mahaacayam ॥67॥

saca simho mahaanaadamutsrrijan dhutakesarah।
shareerebhyo.amaraareenaamasooniva vicinvati ॥68॥

devyaa ganaishca taistatra krritam yuddham tathaasuraih।
yathaishhaam tushhtuvurdevaah pushhpavrrishhtimuco divi ॥69॥

jaya jaya shree maarkandeya puraane saavarnike manvantare devi mahatmye mahishhaasurasainyavadho naama dviteeyo.adhyaayah॥

aahuti
om hreem saamgaayai saayudhaayai sashaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai ashhtaavimshati varnaatmikaayai lakshmee beejaadishhtaayai mahaahutim samarpayaami namah svaahaa ।

********

Leave a Comment