[Dwadasa Arya Stuti] ᐈ Lyrics In English Pdf

Sri Dwadasa Arya Stuti Lyrics In English

udyannadyavivasvaanaarohannuttaraam divam devah ।
hrridrogam mama sooryo harimaanam chaa.a.ashu naashayatu ॥ 1 ॥

nimishhaardhenaikena dve cha shate dve sahasre dve ।
kramamaana yojanaanaam namo.astu te nalinanaathaaya ॥ 2 ॥

karmajjhnaanakhadashakam manashcha jeeva iti vishvasargaaya ।
dvaadashadhaa yo vicharati sa dvaadashamoortirastu modaaya ॥ 3 ॥

tvam hi yajoorriksaamah tvamaagamastvam vashhatkaarah ।
tvam vishvam tvam hamsah tvam bhaano paramahamsashcha ॥ 4 ॥

shivaroopaat jjhnaanamaham tvatto muktim janaardanaakaaraat ।
shikhiroopaadaishvaryam tvattashchaarogyamichChaami ॥ 5 ॥

tvachi doshhaa drrishi doshhaah hrridi doshhaa ye.akhilemdriyajadoshhaah ।
taan pooshhaa hatadoshhah kimchidroshhaagninaa dahatu ॥ 6 ॥

dharmaarthakaamamokshhapratirodhaanugrataapavegakaraan ।
bamdeekrritemdriyaganaan gadaan vikhamDayatu chamDaamshuh ॥ 7 ॥

yena vinedam timiram jagadetya grasati charamacharamakhilam ।
dhrritabodham tam nalineebhartaaram hartaaramaapadaameeDe ॥ 8 ॥

yasya sahasraabheeshorabheeshu lesho himaamshubimbagatah ।
bhaasayati naktamakhilam bhedayatu vipadganaanarunah ॥ 9 ॥

timiramiva netratimiram patalamivaa.asheshharogapatalam nah ।
kaashamivaadhinikaayam kaalapitaa rogayuktataam harataat ॥ 10 ॥

vaataashmareegadaarshastvagdoshhamahodarapramehaamshcha ।
grahaneebhagamdharaakhyaa mahateestvam me rujo hamsi ॥ 11 ॥

tvam maataa tvam sharanam tvam dhaataa tvam dhanam tvamaachaaryah ।
tvam traataa tvam hartaa vipadaamarka praseeda mama bhaano ॥ 12 ॥

ityaaryaadvaadashakam saambasya puro nabhahsthalaatpatitam ।
pathataam bhaagyasamrriddhih samastarogakshhayashcha syaat ॥ 13 ॥

iti shreesaambakrritadvaadashaaryaasooryastutih ।

********

Leave a Comment