[ദ്വാദശ ആര്യ സ്തുതി] ᐈ Dwadasa Arya Stuti In Malayalam Pdf

Sri Dwadasa Arya Stuti In Malayalam

ഉദ്യന്നദ്യവിവസ്വാനാരോഹന്നുത്തരാം ദിവം ദേവഃ ।
ഹൃദ്രോഗം മമ സൂര്യോ ഹരിമാണം ചാഽഽശു നാശയതു ॥ 1 ॥

നിമിഷാര്ധേനൈകേന ദ്വേ ച ശതേ ദ്വേ സഹസ്രേ ദ്വേ ।
ക്രമമാണ യോജനാനാം നമോഽസ്തു തേ നളിനനാഥായ ॥ 2 ॥

കര്മജ്ഞാനഖദശകം മനശ്ച ജീവ ഇതി വിശ്വസര്ഗായ ।
ദ്വാദശധാ യോ വിചരതി സ ദ്വാദശമൂര്തിരസ്തു മോദായ ॥ 3 ॥

ത്വം ഹി യജൂഋക്സാമഃ ത്വമാഗമസ്ത്വം വഷട്കാരഃ ।
ത്വം വിശ്വം ത്വം ഹംസഃ ത്വം ഭാനോ പരമഹംസശ്ച ॥ 4 ॥

ശിവരൂപാത് ജ്ഞാനമഹം ത്വത്തോ മുക്തിം ജനാര്ദനാകാരാത് ।
ശിഖിരൂപാദൈശ്വര്യം ത്വത്തശ്ചാരോഗ്യമിച്ഛാമി ॥ 5 ॥

ത്വചി ദോഷാ ദൃശി ദോഷാഃ ഹൃദി ദോഷാ യേഽഖിലേംദ്രിയജദോഷാഃ ।
താന് പൂഷാ ഹതദോഷഃ കിംചിദ്രോഷാഗ്നിനാ ദഹതു ॥ 6 ॥

ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷപ്രതിരോധാനുഗ്രതാപവേഗകരാന് ।
ബംദീകൃതേംദ്രിയഗണാന് ഗദാന് വിഖംഡയതു ചംഡാംശുഃ ॥ 7 ॥

യേന വിനേദം തിമിരം ജഗദേത്യ ഗ്രസതി ചരമചരമഖിലമ് ।
ധൃതബോധം തം നളിനീഭര്താരം ഹര്താരമാപദാമീഡേ ॥ 8 ॥

യസ്യ സഹസ്രാഭീശോരഭീശു ലേശോ ഹിമാംശുബിംബഗതഃ ।
ഭാസയതി നക്തമഖിലം ഭേദയതു വിപദ്ഗണാനരുണഃ ॥ 9 ॥

തിമിരമിവ നേത്രതിമിരം പടലമിവാഽശേഷരോഗപടലം നഃ ।
കാശമിവാധിനികായം കാലപിതാ രോഗയുക്തതാം ഹരതാത് ॥ 10 ॥

വാതാശ്മരീഗദാര്ശസ്ത്വഗ്ദോഷമഹോദരപ്രമേഹാംശ്ച ।
ഗ്രഹണീഭഗംധരാഖ്യാ മഹതീസ്ത്വം മേ രുജോ ഹംസി ॥ 11 ॥

ത്വം മാതാ ത്വം ശരണം ത്വം ധാതാ ത്വം ധനം ത്വമാചാര്യഃ ।
ത്വം ത്രാതാ ത്വം ഹര്താ വിപദാമര്ക പ്രസീദ മമ ഭാനോ ॥ 12 ॥

ഇത്യാര്യാദ്വാദശകം സാംബസ്യ പുരോ നഭഃസ്ഥലാത്പതിതമ് ।
പഠതാം ഭാഗ്യസമൃദ്ധിഃ സമസ്തരോഗക്ഷയശ്ച സ്യാത് ॥ 13 ॥

ഇതി ശ്രീസാംബകൃതദ്വാദശാര്യാസൂര്യസ്തുതിഃ ।

********

Leave a Comment