[த்3வாத3ஶ ஆர்ய ஸ்துதி] ᐈ Dwadasa Arya Stuti In Tamil Pdf

Sri Dwadasa Arya Stuti In Tamil

உத்3யன்னத்3யவிவஸ்வானாரோஹன்னுத்தராம் தி3வம் தே3வ: ।
ஹ்ருத்3ரோகஂ3 மம ஸூர்யோ ஹரிமாணஂ சாஶு நாஶயது ॥ 1 ॥

நிமிஷார்தே4னைகேன த்3வே ச ஶதே த்3வே ஸஹஸ்ரே த்3வே ।
க்ரமமாண யோஜனானாஂ நமோஸ்து தே நல்தி3னநாதா2ய ॥ 2 ॥

கர்மஜ்ஞானக23ஶகஂ மனஶ்ச ஜீவ இதி விஶ்வஸர்கா3ய ।
த்3வாத3ஶதா4 யோ விசரதி ஸ த்3வாத3ஶமூர்திரஸ்து மோதா3ய ॥ 3 ॥

த்வஂ ஹி யஜூருக்ஸாம: த்வமாக3மஸ்த்வஂ வஷட்கார: ।
த்வஂ விஶ்வஂ த்வஂ ஹம்ஸ: த்வம் பா4னோ பரமஹம்ஸஶ்ச ॥ 4 ॥

ஶிவரூபாத் ஜ்ஞானமஹஂ த்வத்தோ முக்திஂ ஜனார்த3னாகாராத் ।
ஶிகி2ரூபாதை3ஶ்வர்யஂ த்வத்தஶ்சாரோக்3யமிச்சா2மி ॥ 5 ॥

த்வசி தோ3ஷா த்3ருஶி தோ3ஷா: ஹ்ருதி3 தோ3ஷா யேகி2லேன்த்3ரியஜதோ3ஷா: ।
தான் பூஷா ஹததோ3ஷ: கிஞ்சித்3ரோஷாக்3னினா த3ஹது ॥ 6 ॥

4ர்மார்த2காமமோக்ஷப்ரதிரோதா4னுக்3ரதாபவேக3கரான் ।
3ன்தீ3க்ருதேன்த்3ரியக3ணான் க3தா3ன் விக2ண்ட3யது சண்டா3ம்ஶு: ॥ 7 ॥

யேன வினேதஂ3 திமிரஂ ஜக3தே3த்ய க்3ரஸதி சரமசரமகி2லம் ।
த்4ருதபோ3தஂ4 தஂ நல்தி3னீப4ர்தாரஂ ஹர்தாரமாபதா3மீடே3 ॥ 8 ॥

யஸ்ய ஸஹஸ்ராபீ4ஶோரபீ4ஶு லேஶோ ஹிமாம்ஶுபி3ம்ப33த: ।
பா4ஸயதி நக்தமகி2லம் பே43யது விபத்33ணானருண: ॥ 9 ॥

திமிரமிவ நேத்ரதிமிரஂ படலமிவாஶேஷரோக3படலஂ ந: ।
காஶமிவாதி4னிகாயஂ காலபிதா ரோக3யுக்ததாஂ ஹரதாத் ॥ 1௦ ॥

வாதாஶ்மரீக3தா3ர்ஶஸ்த்வக்3தோ3ஷமஹோத3ரப்ரமேஹாம்ஶ்ச ।
க்3ரஹணீப43ன்த4ராக்2யா மஹதீஸ்த்வஂ மே ருஜோ ஹம்ஸி ॥ 11 ॥

த்வஂ மாதா த்வஂ ஶரணஂ த்வம் தா4தா த்வம் த4னஂ த்வமாசார்ய: ।
த்வஂ த்ராதா த்வஂ ஹர்தா விபதா3மர்க ப்ரஸீத3 மம பா4னோ ॥ 12 ॥

இத்யார்யாத்3வாத3ஶகஂ ஸாம்ப3ஸ்ய புரோ நப:4ஸ்த2லாத்பதிதம் ।
பட2தாம் பா4க்3யஸம்ருத்3தி4: ஸமஸ்தரோக3க்ஷயஶ்ச ஸ்யாத் ॥ 13 ॥

இதி ஶ்ரீஸாம்ப3க்ருதத்3வாத3ஶார்யாஸூர்யஸ்துதி: ।

********

Leave a Comment