[ഗംഗാഷ്ടകം] ᐈ Ganga Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Ganga Ashtakam Lyrics in Malayalam

ഭഗവതി തവ തീരേ നീരമാത്രാശനോഽഹമ്
വിഗതവിഷയതൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണമാരാധയാമി ।
സകല കലുഷഭംഗേ സ്വര്ഗസോപാനസംഗേ
തരലതരതരംഗേ ദേവി ഗംഗേ പ്രസീദ ॥ 1 ॥

ഭഗവതി ഭവലീലാ മൌളിമാലേ തവാംഭഃ
കണമണുപരിമാണം പ്രാണിനോ യേ സ്പൃശംതി ।
അമരനഗരനാരീ ചാമര ഗ്രാഹിണീനാം
വിഗത കലികലംകാതംകമംകേ ലുഠംതി ॥ 2 ॥

ബ്രഹ്മാംഡം ഖംഡയംതീ ഹരശിരസി ജടാവല്ലിമുല്ലാസയംതീ
സ്വര്ലോകാദാപതംതീ കനകഗിരിഗുഹാഗംഡശൈലാത് സ്ഖലംതീ ।
ക്ഷോണീപൃഷ്ഠേ ലുഠംതീ ദുരിതചയചമൂര്നിര്ഭരം ഭര്ത്സയംതീ
പാഥോധിം പൂരയംതീ സുരനഗരസരിത്പാവനീ നഃ പുനാതു ॥ 3 ॥

മജ്ജന്മാതംഗ കുംഭച്യുത മദമദിരാമോദമത്താലിജാലം
സ്നാനൈഃ സിദ്ധാംഗനാനാം കുചയുഗ വിലസത്കുംകുമാസംഗപിംഗമ് ।
സായം പ്രാതര്മുനീനാം കുശകുസുമചയൈശ്ഛിന്നതീരസ്ഥനീരം
പായാന്നോ ഗാംഗമംഭഃ കരികലഭ കരാക്രാംത രംഗസ്തരംഗമ് ॥ 4 ॥

ആദാവാദി പിതാമഹസ്യ നിയമ വ്യാപാര പാത്രേ ജലം
പശ്ചാത്പന്നഗശായിനോ ഭഗവതഃ പാദോദകം പാവനമ് ।
ഭൂയഃ ശംഭുജടാവിഭൂഷണ മണിര്ജഹ്നോര്മഹര്ഷേരിയം
കന്യാ കല്മഷനാശിനീ ഭഗവതീ ഭാഗീരഥീ ദൃശ്യതേ ॥ 5 ॥

ശൈലേംദ്രാദവതാരിണീ നിജജലേ മജ്ജജ്ജനോത്താരിണീ
പാരാവാരവിഹാരിണീ ഭവഭയശ്രേണീ സമുത്സാരിണീ ।
ശേഷാംഗൈരനുകാരിണീ ഹരശിരോവല്ലീദളാകാരിണീ
കാശീപ്രാംതവിഹാരിണീ വിജയതേ ഗംഗാ മനോഹാരിണീ ॥ 6 ॥

കുതോ വീചിര്വീചിസ്തവ യദി ഗതാ ലോചനപഥം
ത്വമാപീതാ പീതാംബരപുരവാസം വിതരസി ।
ത്വദുത്സംഗേ ഗംഗേ പതതി യദി കായസ്തനുഭൃതാം
തദാ മാതഃ ശാംതക്രതവപദലാഭോഽപ്യതിലഘുഃ ॥ 7 ॥

ഗംഗേ ത്രൈലോക്യസാരേ സകലസുരവധൂധൌതവിസ്തീര്ണതോയേ
പൂര്ണബ്രഹ്മസ്വരൂപേ ഹരിചരണരജോഹാരിണി സ്വര്ഗമാര്ഗേ ।
പ്രായശ്ചിതം യദി സ്യാത്തവ ജലകണികാ ബ്രഹ്മഹത്യാദി പാപേ
കസ്ത്വാം സ്തോതും സമര്ഥഃ ത്രിജഗദഘഹരേ ദേവി ഗംഗേ പ്രസീദ ॥ 8 ॥

മാതര്ജാഹ്നവീ ശംഭുസംഗമിലിതേ മൌളൌ നിധായാംജലിം
ത്വത്തീരേ വപുഷോഽവസാനസമയേ നാരായണാംഘ്രിദ്വയമ് ।
സാനംദം സ്മരതോ ഭവിഷ്യതി മമ പ്രാണപ്രയാണോത്സവേ
ഭൂയാദ്ഭക്തിരവിച്യുതാ ഹരിഹരാദ്വൈതാത്മികാ ശാശ്വതീ ॥ 9 ॥

ഗംഗാഷ്ടകമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത്പ്രയതോ നരഃ ।
സര്വപാപവിനിര്മുക്തോ വിഷ്ണുലോകം സ ഗച്ഛതി ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment