[గంగాష్టకం] ᐈ Ganga Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Ganga Ashtakam Lyrics in Telugu

భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహం
విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి ।
సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే
తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద ॥ 1 ॥

భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః
కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి ।
అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం
విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి ॥ 2 ॥

బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ
స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్ స్ఖలంతీ ।
క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూర్నిర్భరం భర్త్సయంతీ
పాథోధిం పూరయంతీ సురనగరసరిత్పావనీ నః పునాతు ॥ 3 ॥

మజ్జన్మాతంగ కుంభచ్యుత మదమదిరామోదమత్తాలిజాలం
స్నానైః సిద్ధాంగనానాం కుచయుగ విలసత్కుంకుమాసంగపింగం ।
సాయం ప్రాతర్మునీనాం కుశకుసుమచయైశ్ఛిన్నతీరస్థనీరం
పాయాన్నో గాంగమంభః కరికలభ కరాక్రాంత రంగస్తరంగం ॥ 4 ॥

ఆదావాది పితామహస్య నియమ వ్యాపార పాత్రే జలం
పశ్చాత్పన్నగశాయినో భగవతః పాదోదకం పావనం ।
భూయః శంభుజటావిభూషణ మణిర్జహ్నోర్మహర్షేరియం
కన్యా కల్మషనాశినీ భగవతీ భాగీరథీ దృశ్యతే ॥ 5 ॥

శైలేంద్రాదవతారిణీ నిజజలే మజ్జజ్జనోత్తారిణీ
పారావారవిహారిణీ భవభయశ్రేణీ సముత్సారిణీ ।
శేషాంగైరనుకారిణీ హరశిరోవల్లీదళాకారిణీ
కాశీప్రాంతవిహారిణీ విజయతే గంగా మనోహారిణీ ॥ 6 ॥

కుతో వీచిర్వీచిస్తవ యది గతా లోచనపథం
త్వమాపీతా పీతాంబరపురవాసం వితరసి ।
త్వదుత్సంగే గంగే పతతి యది కాయస్తనుభృతాం
తదా మాతః శాంతక్రతవపదలాభోఽప్యతిలఘుః ॥ 7 ॥

గంగే త్రైలోక్యసారే సకలసురవధూధౌతవిస్తీర్ణతోయే
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపే హరిచరణరజోహారిణి స్వర్గమార్గే ।
ప్రాయశ్చితం యది స్యాత్తవ జలకణికా బ్రహ్మహత్యాది పాపే
కస్త్వాం స్తోతుం సమర్థః త్రిజగదఘహరే దేవి గంగే ప్రసీద ॥ 8 ॥

మాతర్జాహ్నవీ శంభుసంగమిలితే మౌళౌ నిధాయాంజలిం
త్వత్తీరే వపుషోఽవసానసమయే నారాయణాంఘ్రిద్వయం ।
సానందం స్మరతో భవిష్యతి మమ ప్రాణప్రయాణోత్సవే
భూయాద్భక్తిరవిచ్యుతా హరిహరాద్వైతాత్మికా శాశ్వతీ ॥ 9 ॥

గంగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ప్రయతో నరః ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి ॥ 10 ॥

********

Leave a Comment