[க3ங்கா3 ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Ganga Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ganga Stotram Lyrics in Tamil

தே3வி! ஸுரேஶ்வரி! ப43வதி! க3ங்கே3 த்ரிபு4வனதாரிணி தரல்த3தரங்கே3 ।
ஶங்கரமௌல்தி3விஹாரிணி விமலே மம மதிராஸ்தாம் தவ பத3கமலே ॥ 1 ॥

பா4கீ3ரதி2ஸுக2தா3யினி மாதஸ்தவ ஜலமஹிமா நிக3மே க்2யாத: ।
நாஹம் ஜானே தவ மஹிமானம் பாஹி க்ருபாமயி மாமஜ்ஞானம் ॥ 2 ॥

ஹரிபத3பாத்3யதரங்கி3ணி க3ங்கே3 ஹிமவிது4முக்தாத4வல்த3தரங்கே3 ।
தூ3ரீகுரு மம து3ஷ்க்ருதிபா4ரம் குரு க்ருபயா ப4வஸாக3ரபாரம் ॥ 3 ॥

தவ ஜலமமலம் யேன நிபீதம் பரமபத3ம் க2லு தேன க்3ருஹீதம் ।
மாதர்க3ங்கே3 த்வயி யோ ப4க்த: கில தம் த்3ரஷ்டும் ந யம: ஶக்த: ॥ 4 ॥

பதிதோத்3தா4ரிணி ஜாஹ்னவி க3ங்கே3 க2ண்டி3த கி3ரிவரமண்டி3த ப4ங்கே3 ।
பீ4ஷ்மஜனநி ஹே முனிவரகன்யே பதிதனிவாரிணி த்ரிபு4வன த4ன்யே ॥ 5 ॥

கல்பலதாமிவ ப2லதா3ம் லோகே ப்ரணமதி யஸ்த்வாம் ந பததி ஶோகே ।
பாராவாரவிஹாரிணி க3ங்கே3 விமுக2யுவதி க்ருததரலாபாங்கே3 ॥ 6 ॥

தவ சேன்மாத: ஸ்ரோத: ஸ்னாத: புனரபி ஜட2ரே ஸோபி ந ஜாத: ।
நரகனிவாரிணி ஜாஹ்னவி க3ங்கே3 கலுஷவினாஶினி மஹிமோத்துங்கே3 ॥ 7 ॥

புனரஸத3ங்கே3 புண்யதரங்கே3 ஜய ஜய ஜாஹ்னவி கருணாபாங்கே3 ।
இன்த்3ரமுகுடமணிராஜிதசரணே ஸுக2தே3 ஶுப4தே3 ப்4ருத்யஶரண்யே ॥ 8 ॥

ரோக3ம் ஶோகம் தாபம் பாபம் ஹர மே ப43வதி குமதிகலாபம் ।
த்ரிபு4வனஸாரே வஸுதா4ஹாரே த்வமஸி க3திர்மம க2லு ஸம்ஸாரே ॥ 9 ॥

அலகானந்தே3 பரமானந்தே3 குரு கருணாமயி காதரவன்த்3யே ।
தவ தடனிகடே யஸ்ய நிவாஸ: க2லு வைகுண்டே2 தஸ்ய நிவாஸ: ॥ 1௦ ॥

வரமிஹ நீரே கமடோ2 மீன: கிம் வா தீரே ஶரட: க்ஷீண: ।
அத2வாஶ்வபசோ மலினோ தீ3னஸ்தவ ந ஹி தூ3ரே ந்ருபதிகுலீன: ॥ 11 ॥

போ4 பு4வனேஶ்வரி புண்யே த4ன்யே தே3வி த்3ரவமயி முனிவரகன்யே ।
3ங்கா3ஸ்தவமிமமமலம் நித்யம் பட2தி நரோ ய: ஸ ஜயதி ஸத்யம் ॥ 12 ॥

யேஷாம் ஹ்ருத3யே க3ங்கா3 ப4க்திஸ்தேஷாம் ப4வதி ஸதா3 ஸுக2முக்தி: ।
மது4ராகன்தா பஞ்ஜ2டிகாபி4: பரமானந்த3கலிதலலிதாபி4: ॥ 13 ॥

3ங்கா3ஸ்தோத்ரமித3ம் ப4வஸாரம் வாஞ்சி2தப2லத3ம் விமலம் ஸாரம் ।
ஶங்கரஸேவக ஶங்கர ரசிதம் பட2தி ஸுகீ2: தவ இதி ச ஸமாப்த: ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment