[Guru Vandanam] ᐈ Lyrics In English Pdf

Guru Vandanam (Sri Guru Stotram) Lyrics In English

akhandamandalaakaaram vyaaptam yena caraacaram ।
tatpadam darshitam yena tasmai shreegurave namah ॥ 1 ॥

ajjhnaanatimiraandhasya jjhnaanaanjanashalaakayaa ।
cakshhurunmeelitam yena tasmai shreegurave namah ॥ 2 ॥

gururbrahmaa gururvishhnuh gururdevo maheshvarah ।
gurureva parambrahma tasmai shreegurave namah ॥ 3 ॥

sthaavaram jamgamam vyaaptam yatkimcitsacaraacaram ।
tatpadam darshitam yena tasmai shreegurave namah ॥ 4 ॥

cinmayam vyaapiyatsarvam trailokyam sacaraacaram ।
tatpadam darshitam yena tasmai shreegurave namah ॥ 5 ॥

tsarvashrutishiroratnaviraajita padaambujah ।
vedaantaambujasooryoyah tasmai shreegurave namah ॥ 6 ॥

caitanyah shaashvatahshaanto vyomaateeto niramjanah ।
bindunaada kalaateetah tasmai shreegurave namah ॥ 7 ॥

jjhnaanashaktisamaaroodhah tattvamaalaavibhooshhitah ।
bhuktimuktipradaataa ca tasmai shreegurave namah ॥ 8 ॥

anekajanmasampraapta karmabandhavidaahine ।
aatmajjhnaanapradaanena tasmai shreegurave namah ॥ 9 ॥

shoshhanam bhavasindhoshca jjhnaapanam saarasampadah ।
guroh paadodakam samyak tasmai shreegurave namah ॥ 10 ॥

na guroradhikam tattvam na guroradhikam tapah ।
tattvajjhnaanaatparam naasti tasmai shreegurave namah ॥ 11 ॥

mannaathah shreejagannaathah madguruh shreejagadguruh ।
madaatmaa sarvabhootaatmaa tasmai shreegurave namah ॥ 12 ॥

gururaadiranaadishca guruh paramadaivatam ।
guroh parataram naasti tasmai shreegurave namah ॥ 13 ॥

tvameva maataa ca pitaa tvameva
tvameva bandhushca sakhaa tvameva ।
tvameva vidyaa dravinam tvameva
tvameva sarvam mama deva deva ॥ 14 ॥

********

Leave a Comment