[Gurvashtakam] ᐈ (Guru Ashtakam) Lyrics In English Pdf

Gurvashtakam (Guru Ashtakam) Lyrics In English

shareeram suroopam tathaa vaa kalatram
yashashcaaru citram dhanam meru tulyam ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 1 ॥

kalatram dhanam putra pautraadisarvam
grriho baandhavaah sarvametaddhi jaatam ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 2 ॥

shhadxamgaadivedo mukhe shaastravidyaa
kavitvaadi gadyam supadyam karoti ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 3 ॥

videsheshhu maanyah svadesheshhu dhanyah
sadaacaaravrritteshhu matto na caanyah ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 4 ॥

kshhamaamandale bhoopabhoopalabrribdaih
sadaa sevitam yasya paadaaravindam ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 5 ॥

yasho me gatam dikshhu daanaprataapaat
jagadvastu sarvam kare yatprasaadaat ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 6 ॥

na bhoge na yoge na vaa vaajiraajau
na kantaamukhe naiva vitteshhu cittam ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 7 ॥

aranye na vaa svasya gehe na kaarye
na dehe mano vartate me tvanardhye ।
manashcena lagnam guroraghripadme
tatah kim tatah kim tatah kim tatah kim ॥ 8 ॥

gurorashhtakam yah pathetpuraayadehee
yatirbhoopatirbrahmacaaree ca gehee ।
lamedvaacchitaatham padam brahmasamjjhnam
guroruktavaakye mano yasya lagnam ॥ 9 ॥

********

Leave a Comment