[Indrakshi Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Indrakshi Stotram Lyrics In English

naarada uvaaca ।
imdraakshheestotramaakhyaahi naaraayana gunaarnava ।
paarvatyai shivasamproktam param kautoohalam hi me ॥

naaraayana uvaaca ।
imdraakshhee stotra mamtrasya maahaatmyam kena vocyate ।
imdrenaadau krritam stotram sarvaapadvinivaaranam ॥

tadevaaham braveemyadya prricchatastava naarada ।
asya shree imdraakshheestotramahaamamtrasya, shaceepuramdara rrishhih, anushhtupchamdah, imdraakshhee durgaa devataa, lakshhmeerbeejam, bhuvaneshvaree shaktih, bhavaanee keelakam, mama imdraakshhee prasaada siddhyarthe jape viniyogah ।

karanyaasah
imdraakshhyai amgushhthaabhyaam namah ।
mahaalakshhmyai tarjaneebhyaam namah ।
maheshvaryai madhyamaabhyaam namah ।
ambujaakshhyai anaamikaabhyaam namah ।
kaatyaayanyai kanishhthikaabhyaam namah ।
kaumaaryai karatalakaraprrishhthaabhyaam namah ।

amganyaasah
imdraakshhyai hrridayaaya namah ।
mahaalakshhmyai shirase svaahaa ।
maheshvaryai shikhaayai vashhat ।
ambujaakshhyai kavacaaya hum ।
kaatyaayanyai netratrayaaya vaushhat ।
kaumaaryai astraaya phat ।
bhoorbhuvassuvaromiti digbamdhah ॥

dhyaanam
netraanaam dashabhishshataih parivrritaamatyugracarmaambaraam ।
hemaabhaam mahateem vilambitashikhaamaamuktakeshaanvitaam ॥
ghamtaamamditapaadapadmayugalaam naagemdrakumbhastaneem ।
imdraakshheem paricimtayaami manasaa kalpoktasiddhipradaam ॥ 1 ॥

imdraakshheem dvibhujaam deveem peetavastradvayaanvitaam ।
vaamahaste vajradharaam dakshhinena varapradaam ॥
imdraakshheem sahayuvateem naanaalamkaarabhooshhitaam ।
prasannavadanaambhojaamapsaroganasevitaam ॥ 2 ॥

dvibhujaam saumyavadaanaam paashaamkushadharaam paraam ।
trailokyamohineem deveem imdraakshhee naama keertitaam ॥ 3 ॥

peetaambaraam vajradharaikahastaam
naanaavidhaalamkaranaam prasannaam ।
tvaamapsarassevitapaadapadmaam
imdraakshheem vamde shivadharmapatneem ॥ 4 ॥

pamcapoojaa
lam prrithivyaatmikaayai gamdham samarpayaami ।
ham aakaashaatmikaayai pushhpaih poojayaami ।
yam vaayvaatmikaayai dhoopamaaghraapayaami ।
ram agnyaatmikaayai deepam darshayaami ।
vam amrritaatmikaayai amrritam mahaanaivedyam nivedayaami ।
sam sarvaatmikaayai sarvopacaarapoojaam samarpayaami ॥

digdevataa rakshha
imdra uvaaca ।
imdraakshhee poorvatah paatu paatvaagneyyaam tatheshvaree ।
kaumaaree dakshhine paatu nairrrityaam paatu paarvatee ॥ 1 ॥

vaaraahee pashcime paatu vaayavye naarasimhyapi ।
udeecyaam kaalaraatree maam aishaanyaam sarvashaktayah ॥ 2 ॥

bhairavyordhvam sadaa paatu paatvadho vaishhnavee tathaa ।
evam dashadisho rakshhetsarvadaa bhuvaneshvaree ॥ 3 ॥

om hreem shreem imdraakshhyai namah ।

stotram
imdraakshhee naama saa devee devataissamudaahrritaa ।
gauree shaakambharee devee durgaanaamneeti vishrutaa ॥ 1 ॥

nityaanamdee niraahaaree nishhkalaayai namo.astu te ।
kaatyaayanee mahaadevee camdraghamtaa mahaatapaah ॥ 2 ॥

saavitree saa ca gaayatree brahmaanee brahmavaadinee ।
naaraayanee bhadrakaalee rudraanee krrishhnapimgalaa ॥ 3 ॥

agnijvaalaa raudramukhee kaalaraatree tapasvinee ।
meghasvanaa sahasraakshhee vikataamgee (vikaaraamgee) jadodaree ॥ 4 ॥

mahodaree muktakeshee ghoraroopaa mahaabalaa ।
ajitaa bhadradaa.anamtaa rogahantree shivapriyaa ॥ 5 ॥

shivadootee karaalee ca pratyakshhaparameshvaree ।
imdraanee imdraroopaa ca imdrashaktihparaayanee ॥ 6 ॥

sadaa sammohinee devee sumdaree bhuvaneshvaree ।
ekaakshharee paraa braahmee sthoolasookshhmapravardhanee ॥ 7 ॥

rakshhaakaree raktadamtaa raktamaalyaambaraa paraa ।
mahishhaasurasamhartree caamumdaa saptamaatrrikaa ॥ 8 ॥

vaaraahee naarasimhee ca bheemaa bhairavavaadinee ।
shrutissmrritirdhrritirmedhaa vidyaalakshhmeessarasvatee ॥ 9 ॥

anamtaa vijayaa.aparnaa maanasoktaaparaajitaa ।
bhavaanee paarvatee durgaa haimavatyambikaa shivaa ॥ 10 ॥

shivaa bhavaanee rudraanee shamkaraardhashareerinee ।
airaavatagajaaroodhaa vajrahastaa varapradaa ॥ 11 ॥

dhoorjatee vikatee ghoree hyashhtaamgee narabhojinee ।
bhraamaree kaamci kaamaakshhee kvananmaanikyanoopuraa ॥ 12 ॥

hreemkaaree raudrabhetaalee hrumkaaryamrritapaaninee ।
tripaadbhasmapraharanaa trishiraa raktalocanaa ॥ 13 ॥

nityaa sakalakalyaanee sarvaishvaryapradaayinee ।
daakshhaayanee padmahastaa bhaaratee sarvamamgalaa ॥ 14 ॥

kalyaanee jananee durgaa sarvaduhkhavinaashinee ।
imdraakshhee sarvabhooteshee sarvaroopaa manonmanee ॥ 15 ॥

mahishhamastakanrrityavinodana-
sphutarananmaninoopurapaadukaa ।
jananarakshhanamokshhavidhaayinee
jayatu shumbhanishumbhanishhoodinee ॥ 16 ॥

shivaa ca shivaroopaa ca shivashaktiparaayanee ।
mrrityumjayee mahaamaayee sarvaroganivaarinee ॥ 17 ॥

aimdreedevee sadaakaalam shaamtimaashukarotu me ।
eeshvaraardhaamganilayaa imdubimbanibhaananaa ॥ 18 ॥

sarvorogaprashamanee sarvamrrityunivaarinee ।
apavargapradaa ramyaa aayuraarogyadaayinee ॥ 19 ॥

imdraadidevasamstutyaa ihaamutraphalapradaa ।
icchaashaktisvaroopaa ca ibhavaktraadvijanmabhooh ॥ 20 ॥

bhasmaayudhaaya vidmahe raktanetraaya dheemahi tanno jvaraharah pracodayaat ॥ 21 ॥

mamtrah
om aim hreem shreem kleem kloom imdraakshhyai namah ॥ 22 ॥

om namo bhagavatee imdraakshhee sarvajanasammohinee kaalaraatree naarasimhee sarvashatrusamhaarinee anale abhaye ajite aparaajite mahaasimhavaahinee mahishhaasuramardinee hana hana mardaya mardaya maaraya maaraya shoshhaya shoshhaya daahaya daahaya mahaagrahaan samhara samhara yakshhagraha raakshhasagraha skamdagraha vinaayakagraha baalagraha kumaaragraha coragraha bhootagraha pretagraha pishaacagraha kooshhmaamdagrahaadeen mardaya mardaya nigraha nigraha dhoomabhootaansamtraavaya samtraavaya bhootajvara pretajvara pishaacajvara ushhnajvara pittajvara vaatajvara shleshhmajvara kaphajvara aalaapajvara sannipaatajvara maahemdrajvara krritrimajvara krrityaadijvara ekaahikajvara dvayaahikajvara trayaahikajvara caaturthikajvara pamcaahikajvara pakshhajvara maasajvara shhanmaasajvara samvatsarajvara jvaraalaapajvara sarvajvara sarvaamgajvaraan naashaya naashaya hara hara hana hana daha daha paca paca taadaya taadaya aakarshhaya aakarshhaya vidveshhaya vidveshhaya stambhaya stambhaya mohaya mohaya uccaataya uccaataya hum phat svaahaa ॥ 23 ॥

om hreem om namo bhagavatee trailokyalakshhmee sarvajanavashamkaree sarvadushhtagrahastambhinee kamkaalee kaamaroopinee kaalaroopinee ghoraroopinee paramamtraparayamtra prabhedinee pratibhatavidhvamsinee parabalaturagavimardinee shatrukaracchedinee shatrumaamsabhakshhinee sakaladushhtajvaranivaarinee bhoota preta pishaaca brahmaraakshhasa yakshha yamadoota shaakinee daakinee kaaminee stambhinee mohinee vashamkaree kukshhiroga shiroroga netraroga kshhayaapasmaara kushhthaadi mahaaroganivaarinee mama sarvarogam naashaya naashaya hraam hreem hroom hraim hraum hrah hum phat svaahaa ॥ 24 ॥

om namo bhagavatee maaheshvaree mahaacimtaamanee durge sakalasiddheshvaree sakalajanamanohaarinee kaalakaalaraatree mahaaghoraroope pratihatavishvaroopinee madhusoodanee mahaavishhnusvaroopinee shirashshoola katishoola amgashoola paarshvashoola netrashoola karnashoola pakshhashoola paamduroga kaamaaraadeen samhara samhara naashaya naashaya vaishhnavee brahmaastrena vishhnucakrena rudrashoolena yamadamdena varunapaashena vaasavavajrena sarvaanareem bhamjaya bhamjaya raajayakshhma kshhayaroga taapajvaranivaarinee mama sarvajvaram naashaya naashaya ya ra la va sha shha sa ha sarvagrahaan taapaya taapaya samhara samhara chedaya chedaya uccaataya uccaataya hraam hreem hroom phat svaahaa ॥ 25 ॥

uttaranyaasah
karanyaasah
imdraakshhyai amgushhthaabhyaam namah ।
mahaalakshhmyai tarjaneebhyaam namah ।
maheshvaryai madhyamaabhyaam namah ।
ambujaakshhyai anaamikaabhyaam namah ।
kaatyaayanyai kanishhthikaabhyaam namah ।
kaumaaryai karatalakaraprrishhthaabhyaam namah ।

amganyaasah
imdraakshhyai hrridayaaya namah ।
mahaalakshhmyai shirase svaahaa ।
maheshvaryai shikhaayai vashhat ।
ambujaakshhyai kavacaaya hum ।
kaatyaayanyai netratrayaaya vaushhat ।
kaumaaryai astraaya phat ।
bhoorbhuvassuvaromiti digvimokah ॥

samarpanam
guhyaadi guhya goptree tvam grrihaanaasmatkrritam japam ।
siddhirbhavatu me devee tvatprasaadaanmayi sthiraan ॥ 26

phalashrutih
naaraayana uvaaca ।
etairnaamashatairdivyaih stutaa shakrena dheemataa ।
aayuraarogyamaishvaryam apamrrityubhayaapaham ॥ 27 ॥

kshhayaapasmaarakushhthaadi taapajvaranivaaranam ।
coravyaaghrabhayam tatra sheetajvaranivaaranam ॥ 28 ॥

maaheshvaramahaamaaree sarvajvaranivaaranam ।
sheetapaittakavaataadi sarvaroganivaaranam ॥ 29 ॥

sannijvaranivaaranam sarvajvaranivaaranam ।
sarvaroganivaaranam sarvamamgalavardhanam ॥ 30 ॥

shatamaavartayedyastu mucyate vyaadhibamdhanaat ।
aavartayansahasraattu labhate vaamchitam phalam ॥ 31 ॥

etat stotram mahaapunyam japedaayushhyavardhanam ।
vinaashaaya ca rogaanaamapamrrityuharaaya ca ॥ 32 ॥

dvijairnityamidam japyam bhaagyaarogyaabheepsubhih ।
naabhimaatrajalesthitvaa sahasraparisamkhyayaa ॥ 33 ॥

japetstotramimam mamtram vaacaam siddhirbhavettatah ।
anenavidhinaa bhaktyaa mamtrasiddhishca jaayate ॥ 34 ॥

samtushhtaa ca bhaveddevee pratyakshhaa samprajaayate ।
saayam shatam pathennityam shhanmaasaatsiddhirucyate ॥ 35 ॥

coravyaadhibhayasthaane manasaahyanucimtayan ।
samvatsaramupaashritya sarvakaamaarthasiddhaye ॥ 36 ॥

raajaanam vashyamaapnoti shhanmaasaannaatra samshayah ।
ashhtadorbhissamaayukte naanaayuddhavishaarade ॥ 37 ॥

bhootapretapishaacebhyo rogaaraatimukhairapi ।
naagebhyah vishhayamtrebhyah aabhicaarairmaheshvaree ॥ 38 ॥

rakshha maam rakshha maam nityam pratyaham poojitaa mayaa ।
sarvamamgalamaamgalye shive sarvaarthasaadhike ।
sharanye tryambake devee naaraayanee namo.astu te ॥ 39 ॥

varam pradaadmahemdraaya devaraajyam ca shaashvatam ।
imdrastotramidam punyam mahadaishvaryakaaranam ॥ 40 ॥

iti imdraakshhee stotram ।

********

Leave a Comment