[இந்த்ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம்] ᐈ Indrakshi Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Indrakshi Stotram Lyrics In Tamil

நாரத3 உவாச ।
இன்த்3ராக்ஷீஸ்தோத்ரமாக்2யாஹி நாராயண கு3ணார்ணவ ।
பார்வத்யை ஶிவஸம்ப்ரோக்தஂ பரஂ கௌதூஹலஂ ஹி மே ॥

நாராயண உவாச ।
இன்த்3ராக்ஷீ ஸ்தோத்ர மன்த்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யஂ கேன வோச்யதே ।
இன்த்3ரேணாதௌ3 க்ருதஂ ஸ்தோத்ரஂ ஸர்வாபத்3வினிவாரணம் ॥

ததே3வாஹம் ப்3ரவீம்யத்3ய ப்ருச்ச2தஸ்தவ நாரத3 ।
அஸ்ய ஶ்ரீ இன்த்3ராக்ஷீஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய, ஶசீபுரன்த3ர ருஷி:, அனுஷ்டுப்ச2ன்த:3, இன்த்3ராக்ஷீ து3ர்கா3 தே3வதா, லக்ஷ்மீர்பீ3ஜம், பு4வனேஶ்வரீ ஶக்தி:, ப4வானீ கீலகம், மம இன்த்3ராக்ஷீ ப்ரஸாத3 ஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 ।

கரன்யாஸ:
இன்த்3ராக்ஷ்யை அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாஂ நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜனீப்4யாஂ நம: ।
மஹேஶ்வர்யை மத்4யமாப்4யாஂ நம: ।
அம்பு3ஜாக்ஷ்யை அனாமிகாப்4யாஂ நம: ।
காத்யாயன்யை கனிஷ்டி2காப்4யாஂ நம: ।
கௌமார்யை கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாஂ நம: ।

அங்க3ன்யாஸ:
இன்த்3ராக்ஷ்யை ஹ்ருத3யாய நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மஹேஶ்வர்யை ஶிகா2யை வஷட் ।
அம்பு3ஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும் ।
காத்யாயன்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
கௌமார்யை அஸ்த்ராய ப2ட் ।
பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்33ன்த:4 ॥

த்4யானம்
நேத்ராணாம் த3ஶபி4ஶ்ஶதை: பரிவ்ருதாமத்யுக்3ரசர்மாம்ப3ராம் ।
ஹேமாபா4ஂ மஹதீஂ விலம்பி3தஶிகா2மாமுக்தகேஶான்விதாம் ॥
4ண்டாமண்டி3தபாத3பத்3மயுக3ல்தா3ஂ நாகே3ன்த்3ரகும்ப4ஸ்தனீம் ।
இன்த்3ராக்ஷீஂ பரிசின்தயாமி மனஸா கல்போக்தஸித்3தி4ப்ரதா3ம் ॥ 1 ॥

இன்த்3ராக்ஷீம் த்3விபு4ஜாம் தே3வீஂ பீதவஸ்த்ரத்3வயான்விதாம் ।
வாமஹஸ்தே வஜ்ரத4ராம் த3க்ஷிணேன வரப்ரதா3ம் ॥
இன்த்3ராக்ஷீஂ ஸஹயுவதீஂ நானாலங்காரபூ4ஷிதாம் ।
ப்ரஸன்னவத3னாம்போ4ஜாமப்ஸரோக3ணஸேவிதாம் ॥ 2 ॥

த்3விபு4ஜாஂ ஸௌம்யவதா3னாஂ பாஶாங்குஶத4ராஂ பராம் ।
த்ரைலோக்யமோஹினீம் தே3வீஂ இன்த்3ராக்ஷீ நாம கீர்திதாம் ॥ 3 ॥

பீதாம்ப3ராஂ வஜ்ரத4ரைகஹஸ்தாம்
நானாவிதா4லங்கரணாஂ ப்ரஸன்னாம் ।
த்வாமப்ஸரஸ்ஸேவிதபாத3பத்3மாம்
இன்த்3ராக்ஷீஂ வன்தே3 ஶிவத4ர்மபத்னீம் ॥ 4 ॥

பஞ்சபூஜா
லஂ ப்ருதி2வ்யாத்மிகாயை க3ன்தஂ4 ஸமர்பயாமி ।
ஹஂ ஆகாஶாத்மிகாயை புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யஂ வாய்வாத்மிகாயை தூ4பமாக்4ராபயாமி ।
ரஂ அக்3ன்யாத்மிகாயை தீ3பம் த3ர்ஶயாமி ।
வஂ அம்ருதாத்மிகாயை அம்ருதஂ மஹானைவேத்3யஂ நிவேத3யாமி ।
ஸஂ ஸர்வாத்மிகாயை ஸர்வோபசாரபூஜாஂ ஸமர்பயாமி ॥

தி3க்3தே3வதா ரக்ஷ
இன்த்3ர உவாச ।
இன்த்3ராக்ஷீ பூர்வத: பாது பாத்வாக்3னேய்யாஂ ததே2ஶ்வரீ ।
கௌமாரீ த3க்ஷிணே பாது நைர்ருத்யாஂ பாது பார்வதீ ॥ 1 ॥

வாராஹீ பஶ்சிமே பாது வாயவ்யே நாரஸிம்ஹ்யபி ।
உதீ3ச்யாஂ கால்த3ராத்ரீ மாஂ ஐஶான்யாஂ ஸர்வஶக்தய: ॥ 2 ॥

பை4ரவ்யோர்த்4வஂ ஸதா3 பாது பாத்வதோ4 வைஷ்ணவீ ததா2 ।
ஏவம் த3ஶதி3ஶோ ரக்ஷேத்ஸர்வதா3 பு4வனேஶ்வரீ ॥ 3 ॥

ஓஂ ஹ்ரீஂ ஶ்ரீஂ இன்த்3ராக்ஷ்யை நம: ।

ஸ்தோத்ரம்
இன்த்3ராக்ஷீ நாம ஸா தே3வீ தே3வதைஸ்ஸமுதா3ஹ்ருதா ।
கௌ3ரீ ஶாகம்ப4ரீ தே3வீ து3ர்கா3னாம்னீதி விஶ்ருதா ॥ 1 ॥

நித்யானந்தீ3 நிராஹாரீ நிஷ்கல்தா3யை நமோஸ்து தே ।
காத்யாயனீ மஹாதே3வீ சன்த்3ரக4ண்டா மஹாதபா: ॥ 2 ॥

ஸாவித்ரீ ஸா ச கா3யத்ரீ ப்3ரஹ்மாணீ ப்3ரஹ்மவாதி3னீ ।
நாராயணீ ப4த்3ரகால்தீ3 ருத்3ராணீ க்ருஷ்ணபிங்க3ல்தா3 ॥ 3 ॥

அக்3னிஜ்வாலா ரௌத்3ரமுகீ2 கால்த3ராத்ரீ தபஸ்வினீ ।
மேக4ஸ்வனா ஸஹஸ்ராக்ஷீ விகடாங்கீ3 (விகாராங்கீ3) ஜடோ33ரீ ॥ 4 ॥

மஹோத3ரீ முக்தகேஶீ கோ4ரரூபா மஹாப3லா ।
அஜிதா ப4த்3ரதா3னந்தா ரோக3ஹன்த்ரீ ஶிவப்ரியா ॥ 5 ॥

ஶிவதூ3தீ கரால்தீ3 ச ப்ரத்யக்ஷபரமேஶ்வரீ ।
இன்த்3ராணீ இன்த்3ரரூபா ச இன்த்3ரஶக்தி:பராயணீ ॥ 6 ॥

ஸதா3 ஸம்மோஹினீ தே3வீ ஸுன்த3ரீ பு4வனேஶ்வரீ ।
ஏகாக்ஷரீ பரா ப்3ராஹ்மீ ஸ்தூ2லஸூக்ஷ்மப்ரவர்த4னீ ॥ 7 ॥

ரக்ஷாகரீ ரக்தத3ன்தா ரக்தமால்யாம்ப3ரா பரா ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ சாமுண்டா3 ஸப்தமாத்ருகா ॥ 8 ॥

வாராஹீ நாரஸிம்ஹீ ச பீ4மா பை4ரவவாதி3னீ ।
ஶ்ருதிஸ்ஸ்ம்ருதிர்த்4ருதிர்மேதா4 வித்3யாலக்ஷ்மீஸ்ஸரஸ்வதீ ॥ 9 ॥

அனந்தா விஜயாபர்ணா மானஸோக்தாபராஜிதா ।
4வானீ பார்வதீ து3ர்கா3 ஹைமவத்யம்பி3கா ஶிவா ॥ 1௦ ॥

ஶிவா ப4வானீ ருத்3ராணீ ஶங்கரார்த4ஶரீரிணீ ।
ஐராவதகஜ3ாரூடா4 வஜ்ரஹஸ்தா வரப்ரதா3 ॥ 11 ॥

தூ4ர்ஜடீ விகடீ கோ4ரீ ஹ்யஷ்டாங்கீ3 நரபோ4ஜினீ ।
ப்4ராமரீ காஞ்சி காமாக்ஷீ க்வணன்மாணிக்யனூபுரா ॥ 12 ॥

ஹ்ரீங்காரீ ரௌத்3ரபே4தால்தீ3 ஹ்ருங்கார்யம்ருதபாணினீ ।
த்ரிபாத்34ஸ்மப்ரஹரணா த்ரிஶிரா ரக்தலோசனா ॥ 13 ॥

நித்யா ஸகலகல்த்3யாணீ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா3யினீ ।
தா3க்ஷாயணீ பத்3மஹஸ்தா பா4ரதீ ஸர்வமங்க3ல்தா3 ॥ 14 ॥

கல்த்3யாணீ ஜனநீ து3ர்கா3 ஸர்வது3:க2வினாஶினீ ।
இன்த்3ராக்ஷீ ஸர்வபூ4தேஶீ ஸர்வரூபா மனோன்மனீ ॥ 15 ॥

மஹிஷமஸ்தகன்ருத்யவினோத3ன-
ஸ்பு2டரணன்மணினூபுரபாது3கா ।
ஜனநரக்ஷணமோக்ஷவிதா4யினீ
ஜயது ஶும்ப4னிஶும்ப4னிஷூதி3னீ ॥ 16 ॥

ஶிவா ச ஶிவரூபா ச ஶிவஶக்திபராயணீ ।
ம்ருத்யுஞ்ஜயீ மஹாமாயீ ஸர்வரோக3னிவாரிணீ ॥ 17 ॥

ஐன்த்3ரீதே3வீ ஸதா3காலஂ ஶான்திமாஶுகரோது மே ।
ஈஶ்வரார்தா4ங்க3னிலயா இன்து3பி3ம்ப3னிபா4னநா ॥ 18 ॥

ஸர்வோரோக3ப்ரஶமனீ ஸர்வம்ருத்யுனிவாரிணீ ।
அபவர்க3ப்ரதா3 ரம்யா ஆயுராரோக்3யதா3யினீ ॥ 19 ॥

இன்த்3ராதி3தே3வஸம்ஸ்துத்யா இஹாமுத்ரப2லப்ரதா3 ।
இச்சா2ஶக்திஸ்வரூபா ச இப4வக்த்ராத்3விஜன்மபூ4: ॥ 2௦ ॥

4ஸ்மாயுதா4ய வித்3மஹே ரக்தனேத்ராய தீ4மஹி தன்னோ ஜ்வரஹர: ப்ரசோத3யாத் ॥ 21 ॥

மன்த்ர:
ஓஂ ஐஂ ஹ்ரீஂ ஶ்ரீஂ க்லீஂ க்லூஂ இன்த்3ராக்ஷ்யை நம: ॥ 22 ॥

ஓஂ நமோ ப43வதீ இன்த்3ராக்ஷீ ஸர்வஜனஸம்மோஹினீ கால்த3ராத்ரீ நாரஸிம்ஹீ ஸர்வஶத்ருஸம்ஹாரிணீ அனலே அப4யே அஜிதே அபராஜிதே மஹாஸிம்ஹவாஹினீ மஹிஷாஸுரமர்தி3னீ ஹன ஹன மர்த3ய மர்த3ய மாரய மாரய ஶோஷய ஶோஷய தா3ஹய தா3ஹய மஹாக்3ரஹான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர யக்ஷக்3ரஹ ராக்ஷஸக்3ரஹ ஸ்கன்த3க்3ரஹ வினாயகக்3ரஹ பா3லக்3ரஹ குமாரக்3ரஹ சோரக்3ரஹ பூ4தக்3ரஹ ப்ரேதக்3ரஹ பிஶாசக்3ரஹ கூஷ்மாண்ட3க்3ரஹாதீ3ன் மர்த3ய மர்த3ய நிக்3ரஹ நிக்3ரஹ தூ4மபூ4தான்ஸன்த்ராவய ஸன்த்ராவய பூ4தஜ்வர ப்ரேதஜ்வர பிஶாசஜ்வர உஷ்ணஜ்வர பித்தஜ்வர வாதஜ்வர ஶ்லேஷ்மஜ்வர கபஜ2்வர ஆலாபஜ்வர ஸன்னிபாதஜ்வர மாஹேன்த்3ரஜ்வர க்ருத்ரிமஜ்வர க்ருத்யாதி3ஜ்வர ஏகாஹிகஜ்வர த்3வயாஹிகஜ்வர த்ரயாஹிகஜ்வர சாதுர்தி2கஜ்வர பஞ்சாஹிகஜ்வர பக்ஷஜ்வர மாஸஜ்வர ஷண்மாஸஜ்வர ஸம்வத்ஸரஜ்வர ஜ்வராலாபஜ்வர ஸர்வஜ்வர ஸர்வாங்கஜ3்வரான் நாஶய நாஶய ஹர ஹர ஹன ஹன த3ஹ த3ஹ பச பச தாட3ய தாட3ய ஆகர்ஷய ஆகர்ஷய வித்3வேஷய வித்3வேஷய ஸ்தம்ப4ய ஸ்தம்ப4ய மோஹய மோஹய உச்சாடய உச்சாடய ஹும் ப2ட் ஸ்வாஹா ॥ 23 ॥

ஓஂ ஹ்ரீஂ ஓஂ நமோ ப43வதீ த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீ ஸர்வஜனவஶங்கரீ ஸர்வது3ஷ்டக்3ரஹஸ்தம்பி4னீ கங்கால்தீ3 காமரூபிணீ காலரூபிணீ கோ4ரரூபிணீ பரமன்த்ரபரயன்த்ர ப்ரபே4தி3னீ ப்ரதிப4டவித்4வம்ஸினீ பரப3லதுரக3விமர்தி3னீ ஶத்ருகரச்சே2தி3னீ ஶத்ருமாம்ஸப4க்ஷிணீ ஸகலது3ஷ்டஜ்வரனிவாரிணீ பூ4த ப்ரேத பிஶாச ப்3ரஹ்மராக்ஷஸ யக்ஷ யமதூ3த ஶாகினீ டா3கினீ காமினீ ஸ்தம்பி4னீ மோஹினீ வஶங்கரீ குக்ஷிரோக3 ஶிரோரோக3 நேத்ரரோக3 க்ஷயாபஸ்மார குஷ்டா2தி3 மஹாரோக3னிவாரிணீ மம ஸர்வரோகஂ3 நாஶய நாஶய ஹ்ராஂ ஹ்ரீஂ ஹ்ரூஂ ஹ்ரைஂ ஹ்ரௌஂ ஹ்ர: ஹும் ப2ட் ஸ்வாஹா ॥ 24 ॥

ஓஂ நமோ ப43வதீ மாஹேஶ்வரீ மஹாசின்தாமணீ து3ர்கே3 ஸகலஸித்3தே4ஶ்வரீ ஸகலஜனமனோஹாரிணீ காலகாலராத்ரீ மஹாகோ4ரரூபே ப்ரதிஹதவிஶ்வரூபிணீ மது4ஸூத3னீ மஹாவிஷ்ணுஸ்வரூபிணீ ஶிரஶ்ஶூல கடிஶூல அங்க3ஶூல பார்ஶ்வஶூல நேத்ரஶூல கர்ணஶூல பக்ஷஶூல பாண்டு3ரோக3 காமாராதீ3ன் ஸம்ஹர ஸம்ஹர நாஶய நாஶய வைஷ்ணவீ ப்3ரஹ்மாஸ்த்ரேண விஷ்ணுசக்ரேண ருத்3ரஶூலேன யமத3ண்டே3ன வருணபாஶேன வாஸவவஜ்ரேண ஸர்வானரீம் ப4ஞ்ஜய ப4ஞ்ஜய ராஜயக்ஷ்ம க்ஷயரோக3 தாபஜ்வரனிவாரிணீ மம ஸர்வஜ்வரஂ நாஶய நாஶய ய ர ல வ ஶ ஷ ஸ ஹ ஸர்வக்3ரஹான் தாபய தாபய ஸம்ஹர ஸம்ஹர சே23ய சே23ய உச்சாடய உச்சாடய ஹ்ராஂ ஹ்ரீஂ ஹ்ரூம் ப2ட் ஸ்வாஹா ॥ 25 ॥

உத்தரன்யாஸ:
கரன்யாஸ:
இன்த்3ராக்ஷ்யை அங்கு3ஷ்டா2ப்4யாஂ நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை தர்ஜனீப்4யாஂ நம: ।
மஹேஶ்வர்யை மத்4யமாப்4யாஂ நம: ।
அம்பு3ஜாக்ஷ்யை அனாமிகாப்4யாஂ நம: ।
காத்யாயன்யை கனிஷ்டி2காப்4யாஂ நம: ।
கௌமார்யை கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாஂ நம: ।

அங்க3ன்யாஸ:
இன்த்3ராக்ஷ்யை ஹ்ருத3யாய நம: ।
மஹாலக்ஷ்ம்யை ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
மஹேஶ்வர்யை ஶிகா2யை வஷட் ।
அம்பு3ஜாக்ஷ்யை கவசாய ஹும் ।
காத்யாயன்யை நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
கௌமார்யை அஸ்த்ராய ப2ட் ।
பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவரோமிதி தி3க்3விமோக: ॥

ஸமர்பணம்
கு3ஹ்யாதி3 கு3ஹ்ய கோ3ப்த்ரீ த்வம் க்3ருஹாணாஸ்மத்க்ருதஂ ஜபம் ।
ஸித்3தி4ர்ப4வது மே தே3வீ த்வத்ப்ரஸாதா3ன்மயி ஸ்தி2ரான் ॥ 26

2லஶ்ருதி:
நாராயண உவாச ।
ஏதைர்னாமஶதைர்தி3வ்யை: ஸ்துதா ஶக்ரேண தீ4மதா ।
ஆயுராரோக்3யமைஶ்வர்யஂ அபம்ருத்யுப4யாபஹம் ॥ 27 ॥

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா2தி3 தாபஜ்வரனிவாரணம் ।
சோரவ்யாக்4ரப4யஂ தத்ர ஶீதஜ்வரனிவாரணம் ॥ 28 ॥

மாஹேஶ்வரமஹாமாரீ ஸர்வஜ்வரனிவாரணம் ।
ஶீதபைத்தகவாதாதி3 ஸர்வரோக3னிவாரணம் ॥ 29 ॥

ஸன்னிஜ்வரனிவாரணஂ ஸர்வஜ்வரனிவாரணம் ।
ஸர்வரோக3னிவாரணஂ ஸர்வமங்க3ல்த3வர்த4னம் ॥ 3௦ ॥

ஶதமாவர்தயேத்3யஸ்து முச்யதே வ்யாதி43ன்த4னாத் ।
ஆவர்தயன்ஸஹஸ்ராத்து லப4தே வாஞ்சி2தம் ப2லம் ॥ 31 ॥

ஏதத் ஸ்தோத்ரஂ மஹாபுண்யஂ ஜபேதா3யுஷ்யவர்த4னம் ।
வினாஶாய ச ரோகா3ணாமபம்ருத்யுஹராய ச ॥ 32 ॥

த்3விஜைர்னித்யமிதஂ3 ஜப்யம் பா4க்3யாரோக்3யாபீ4ப்ஸுபி4: ।
நாபி4மாத்ரஜலேஸ்தி2த்வா ஸஹஸ்ரபரிஸங்க்3யயா ॥ 33 ॥

ஜபேத்ஸ்தோத்ரமிமஂ மன்த்ரஂ வாசாஂ ஸித்3தி4ர்ப4வேத்தத: ।
அனேனவிதி4னா ப4க்த்யா மன்த்ரஸித்3தி4ஶ்ச ஜாயதே ॥ 34 ॥

ஸன்துஷ்டா ச ப4வேத்3தே3வீ ப்ரத்யக்ஷா ஸம்ப்ரஜாயதே ।
ஸாயஂ ஶதஂ படே2ன்னித்யஂ ஷண்மாஸாத்ஸித்3தி4ருச்யதே ॥ 35 ॥

சோரவ்யாதி44யஸ்தா2னே மனஸாஹ்யனுசின்தயன் ।
ஸம்வத்ஸரமுபாஶ்ரித்ய ஸர்வகாமார்த2ஸித்34யே ॥ 36 ॥

ராஜானஂ வஶ்யமாப்னோதி ஷண்மாஸான்னாத்ர ஸம்ஶய: ।
அஷ்டதோ3ர்பி4ஸ்ஸமாயுக்தே நானாயுத்34விஶாரதே3 ॥ 37 ॥

பூ4தப்ரேதபிஶாசேப்4யோ ரோகா3ராதிமுகை2ரபி ।
நாகே3ப்4ய: விஷயன்த்ரேப்4ய: ஆபி4சாரைர்மஹேஶ்வரீ ॥ 38 ॥

ரக்ஷ மாஂ ரக்ஷ மாஂ நித்யஂ ப்ரத்யஹஂ பூஜிதா மயா ।
ஸர்வமங்க3ல்த3மாங்க3ல்த்3யே ஶிவே ஸர்வார்த2ஸாதி4கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப3கே தே3வீ நாராயணீ நமோஸ்து தே ॥ 39 ॥

வரஂ ப்ரதா3த்3மஹேன்த்3ராய தே3வராஜ்யஂ ச ஶாஶ்வதம் ।
இன்த்3ரஸ்தோத்ரமிதஂ3 புண்யஂ மஹதை3ஶ்வர்யகாரணம் ॥ 4௦ ॥

இதி இன்த்3ராக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் ।

********

Leave a Comment