[Ishopanishad] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ishopanishad Lyrics In English

om poornamadah poornamidam poornaatpoornamudachyate ।
poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishhyate ॥

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

om eeshaa vaasya”’midagm sarvam yatkimcha jaga”’tvaam jaga”’t ।
tena”’ tyaktena”’ bhumjeethaa maa grri”’dhah kasya”’sviddhanam””” ॥ 1 ॥

kurvanneveha karmaa”””ni jijeevishhecchatagm samaa”””h ।
evam tvayi naanyatheto”””.asti na karma”’ lipyate”’ nare””” ॥ 2 ॥

asuryaa naama te lokaa amdhena tamasaa.a.avrri”’taah ।
taagmste pretyaabhiga”’cchamti ye ke chaa”””tmahano janaa”””h ॥ 3 ॥

ane”””jadekam mana”’so javee”””yo naina”’ddevaa aa”””pnuvanpoorvamarshha”’t ।
taddhaava”’to.anyaanatye”””ti tishhThattasmin”””napo maa”””tarishvaa””” dadhaati ॥ 4 ॥

tade”””jati tanneja”’ti taddoore tadva”’mtike ।
tadamtara”’sya sarva”’sya tadu sarva”’syaasya baahyatah ॥ 5 ॥

yastu sarvaa”””ni bhootaanyaatmanyevaanupashya”’ti ।
sarvabhooteshhu”’ chaatmaanam tato na vihu”’gupsate ॥ 6 ॥

yasminsarvaa”””ni bhootaanyaatmaivaabhoo”””dvijaanatah ।
tatra ko mohah kah shoka”’h ekatvama”’nupashya”’tah ॥ 7 ॥

sa parya”’gaacchukrama”’kaayama”’pranama”’snaaviragm shuddhamapaa”””paviddham ।
kavirma”’neeshhee pa”’ribhooh sva”’yambhoo-ryaa”””thaatathyato.arthaan
vya”’dadhaacchaashvateebhyah samaa”””bhyah ॥ 8 ॥

amdham tamah pravi”’shamti ye.avi”’dyaamupaasa”’te ।
tato bhooya”’ iva te tamo ya u”’ vidyaayaa”””gm rataah ॥ 9 ॥

anyadevaayuridyayaa.anyadaa”””huravi”’dyayaa ।
iti”’ shushuma dheeraa”””naam ye nastadvi”’chachakshhire ॥ 10 ॥

vidyaam chaavi”’dyaam cha yastadvedobhaya”’gm saha ।
avi”’dyayaa mrrityum teertvaa vidyayaa.amrrita”’mashnute ॥ 11 ॥

amdham tamah pravi”’shamti ye.asam”””bhootimupaasa”’te ।
tato bhooya”’ iva te tamo ya u sambhoo”””tyaagm rataah ॥ 12 ॥

anyadevaahuh sam”””bhavaadanyadaa”””hurasam”””bhavaat ।
iti”’ shushruma dheeraa”””naam ye nastadvi”’chachakshhire ॥ 13 ॥

sambhoo”””tim cha vinaasham cha yastadvedobhaya”’gm saha ।
vinaashena”’ mrrityum teertvaa sambhoo”””tyaa.amrrita”’mashnute ॥ 14 ॥

hiranmaye”””na paatre”””na satyasyaapi”’hitam mukham””” ।
tatvam poo”””shhannapaavrri”’nu satyadha”””rmaaya drrishhTaye””” ॥ 15 ॥

pooshha”’nnekarshhe yama soorya praajaa”””patya vyoo”””ha rashmeen
samoo”””ha tejo yatte””” roopam kalyaa”””natamam tatte””” pashyaami ।
yo.asaavasau puru”’shhah so.ahama”’smi ॥ 16 ॥

vaayurani”’lamamrritamathedam bhasmaa”””ntagm sharee”’ram ।
om 3 krato smara”’ krritagm sma”’ra krato smara”’ krritagm sma”’ra ॥ 17 ॥

agne naya”’ supathaa””” raaye asmaan vishvaa”’ni deva vayanaa”’ni vidvaan ।
yuyodhyasmajju”’huraanameno bhooyi”’shhTaam te nama”’uktim vidhema ॥ 18 ॥

om poornamadah poornamidam poornaatpoornamudachyate ।
poornasya poornamaadaaya poornamevaavashishhyate ॥

om shaamtih shaamtih shaamti”’h ॥

********

Leave a Comment