[ఈశోపనిషద్] ᐈ Ishopanishad Lyrics In Telugu Pdf

Ishopanishad Lyrics In Telugu

ఓం పూర్ణ॒మదః॒ పూర్ణ॒మిదం॒ పూర్ణా॒త్పూర్ణ॒ముద॒చ్యతే ।
పూర్ణ॒స్య పూర్ణ॒మాదా॒య పూర్ణ॒మేవావశి॒ష్యతే ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం ఈ॒శా వా॒స్య॑మి॒దగ్ం సర్వం॒ యత్కించ॒ జగ॑త్వాం॒ జగ॑త్ ।
తేన॑ త్య॒క్తేన॑ భుంజీథా॒ మా గృ॑ధః॒ కస్య॑స్వి॒ద్ధనం᳚ ॥ 1 ॥

కు॒ర్వన్నే॒వేహ కర్మా᳚ణి జిజీవి॒షేచ్చ॒తగ్ం సమాః᳚ ।
ఏ॒వం త్వయి॒ నాన్యథే॒తో᳚ఽస్తి॒ న కర్మ॑ లిప్యతే॑ నరే᳚ ॥ 2 ॥

అ॒సు॒ర్యా॒ నామ॒ తే లో॒కా అం॒ధేన॒ తమ॒సాఽఽవృ॑తాః ।
తాగ్ంస్తే ప్రేత్యా॒భిగ॑చ్ఛంతి॒ యే కే చా᳚త్మ॒హనో॒ జనాః᳚ ॥ 3 ॥

అనే᳚జ॒దేకం॒ మన॑సో॒ జవీ᳚యో॒ నైన॑ద్దే॒వా ఆ᳚ప్నువ॒న్పూర్వ॒మర్ష॑త్ ।
తద్ధావ॑తో॒ఽన్యానత్యే᳚తి॒ తిష్ఠ॒త్తస్మిన్᳚న॒పో మా᳚త॒రిశ్వా᳚ దధాతి ॥ 4 ॥

తదే᳚జతి॒ తన్నేజ॑తి॒ తద్దూ॒రే తద్వం॑తి॒కే ।
తదం॒తర॑స్య॒ సర్వ॑స్య॒ తదు॒ సర్వ॑స్యాస్య బాహ్య॒తః ॥ 5 ॥

యస్తు సర్వా᳚ణి భూ॒తాన్యా॒త్మన్యే॒వాను॒పశ్య॑తి ।
స॒ర్వ॒భూ॒తేషు॑ చా॒త్మానం॒ తతో॒ న విహు॑గుప్సతే ॥ 6 ॥

యస్మి॒న్సర్వా᳚ణి భూ॒తాన్యా॒త్మైవాభూ᳚ద్విజాన॒తః ।
తత్ర॒ కో మోహః॒ కః శోకః॑ ఏక॒త్వమ॑ను॒పశ్య॑తః ॥ 7 ॥

స పర్య॑గాచ్చు॒క్రమ॑కా॒యమ॑ప్రణ॒మ॑స్నావి॒రగ్ం శు॒ద్ధమపా᳚పవిద్ధమ్ ।
క॒విర్మ॑నీ॒షీ ప॑రి॒భూః స్వ॑యం॒భూ-ర్యా᳚థాతథ్య॒తోఽర్థా॒న్
వ్య॑దధాచ్ఛాశ్వ॒తీభ్యః॒ సమా᳚భ్యః ॥ 8 ॥

అం॒ధం తమః॒ ప్రవి॑శంతి॒ యేఽవి॑ద్యాము॒పాస॑తే ।
తతో॒ భూయ॑ ఇవ॒ తే తమో॒ య ఉ॑ వి॒ద్యాయా᳚గ్ం ర॒తాః ॥ 9 ॥

అ॒న్యదే॒వాయురి॒ద్యయా॒ఽన్యదా᳚హు॒రవి॑ద్యయా ।
ఇతి॑ శుశుమ॒ ధీరా᳚ణాం॒ యే న॒స్తద్వి॑చచక్షి॒రే ॥ 10 ॥

వి॒ద్యాం చావి॑ద్యాం చ॒ యస్తద్వేదో॒భయ॑గ్ం స॒హ ।
అవి॑ద్యయా మృ॒త్యుం తీ॒ర్త్వా వి॒ద్యయాఽమృత॑మశ్నుతే ॥ 11 ॥

అం॒ధం తమః॒ ప్రవి॑శంతి॒ యేఽసం᳚భూతిము॒పాస॑తే ।
తతో॒ భూయ॑ ఇవ॒ తే తమో॒ య ఉ॒ సంభూ᳚త్యాగ్ం ర॒తాః ॥ 12 ॥

అ॒న్యదే॒వాహుః సం᳚భ॒వాద॒న్యదా᳚హు॒రసం᳚భవాత్ ।
ఇతి॑ శుశ్రుమ॒ ధీరా᳚ణాం॒ యే న॒స్తద్వి॑చచక్షి॒రే ॥ 13 ॥

సంభూ᳚తిం చ విణా॒శం చ॒ యస్తద్వేదో॒భయ॑గ్ం స॒హ ।
వి॒నా॒శేన॑ మృ॒త్యుం తీ॒ర్త్వా సంభూ᳚త్యా॒ఽమృత॑మశ్నుతే ॥ 14 ॥

హి॒ర॒ణ్మయే᳚న॒ పాత్రే᳚ణ స॒త్యస్యాపి॑హితం॒ ముఖం᳚ ।
తత్వం పూ᳚ష॒న్నపావృ॑ణు స॒త్యధ᳚ర్మాయ దృ॒ష్టయే᳚ ॥ 15 ॥

పూష॑న్నేకర్షే యమ సూర్య॒ ప్రాజా᳚పత్య॒ వ్యూ᳚హ ర॒శ్మీన్
సమూ᳚హ॒ తేజో॒ యత్తే᳚ రూ॒పం కల్యా᳚ణతమం॒ తత్తే᳚ పశ్యామి ।
యో॒ఽసావ॒సౌ పురు॑షః॒ సో॒ఽహమ॑స్మి ॥ 16 ॥

వా॒యురని॑లమ॒మృత॒మథేదం భస్మా᳚ంత॒గ్ం॒ శరీ॑రమ్ ।
ఓం 3 క్రతో॒ స్మర॑ కృ॒తగ్ం స్మ॑ర॒ క్రతో॒ స్మర॑ కృ॒తగ్ం స్మ॑ర ॥ 17 ॥

అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా᳚ రా॒యే అ॒స్మాన్ విశ్వా॑ని దేవ వ॒యనా॑ని వి॒ద్వాన్ ।
యు॒యో॒ధ్య॒స్మజ్జు॑హురా॒ణమేనో॒ భూయి॑ష్టాం తే॒ నమ॑ఉక్తిం విధేమ ॥ 18 ॥

ఓం పూర్ణ॒మదః॒ పూర్ణ॒మిదం॒ పూర్ణా॒త్పూర్ణ॒ముద॒చ్యతే ।
పూర్ణ॒స్య పూర్ణ॒మాదా॒య పూర్ణ॒మేవావశి॒ష్యతే ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

********

Leave a Comment