[ஜன க3ண மன] ᐈ Jana Gana Mana Lyrics In Tamil Pdf

Jana Gana Mana Lyrics In Tamil

ஜன க3ண மன அதி4னாயக ஜயஹே,
பா4ரத பா4க்3ய விதா4தா!
பஞ்ஜாப,3 ஸின்து4, கு3ஜராத, மராடா2,
த்3ராவிட,3 உத்கல்த,3 வங்க3!
வின்த்4ய, ஹிமாசல, யமுனா, க3ங்க,3
உச்சல ஜலதி4தரங்க3!

தவ ஶுப4னாமே ஜாகே3!
தவ ஶுப4 ஆஶிஷ மாகே3!
கா3ஹே தவ ஜய கா3தா2!
ஜனக3ண மங்க3ல்த3தா3யக ஜயஹே பா4ரத பா4க்3யவிதா4தா!
ஜயஹே! ஜயஹே! ஜயஹே! ஜய ஜய ஜய ஜயஹே!

********

Leave a Comment