[ஶ்ரீ கால்த3 ஹஸ்தீஶ்வர ஶதகம்] ᐈ Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Tamil Pdf

Shree Kaala Hastiswara Satakam Lyrics In Tamil

ஶ்ரீவித்3யுத்கலிதாஜவஞ்ஜவமஹா-ஜீமூதபாபாம்பு3தா4
ராவேக3ம்பு3ன மன்மனோப்3ஜஸமுதீ3-ர்ணத்வம்பு3ம் கோ3ல்போயிதின் ।
தே3வா! மீ கருணாஶரத்ஸமயமிம்-தேஂ ஜாலுஂ ஜித்3பா4வனா-
ஸேவம் தா3மரதம்பரை மனியெத3ன்- ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1 ॥

வாணீவல்லப4து3ர்லப4ம்ப3கு3 ப4வத்3த்3வாரம்பு3ன ந்னில்சி நி
ர்வாணஶ்ரீஂ ஜெறபட்டஂ ஜூசின விசாரத்3ரோஹமோ நித்ய க
ல்த்3யாணக்ரீட3லம் பா3ஸி து3ர்த3ஶலபா லை ராஜலோகாத4
ஶ்ரேணீத்3வாரமு தூ3றஞ்ஜேஸி திபுடோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 2 ॥

அன்தா மித்4ய தலஞ்சி சூசின நரும் ட3ட்லௌ டெறிங்கி3ன் ஸதா3
கான்த ல்புத்ருலு நர்த4முன் தனுவு நி க்கம்ப3ஞ்சு மோஹார்ணவ
சிப்4ரான்திஂ ஜென்தி3 ஜரிஞ்சு கா3னி பரமார்த4ம்பை3ன நீயன்து3ம் தா3ம்
ஜின்தாகன்தயு ஜின்த நில்பண்டு33தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 3 ॥

நீ நா ஸன்தொ33ம்பா3டுமாட வினுமா நீசேத ஜீதம்பு3 நேம்
கா3னிம் ப3ட்டக ஸன்ததம்பு3 மதி3 வேட்3கம் கொ3ல்து நன்தஸ்ஸப
த்னானீகம்பு3ன கொப்பகி3ம்பகுமு நன்னாபாடீயே சாலும் தே3
ஜீனொல்லம் க3ரி நொல்ல நொல்ல ஸிருலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 4 ॥

4வகேலீமதி3ராமத3ம்பு3ன மஹா பாபாத்முண்டை3 வீடு3 ந
ந்னு விவேகிம்பம் ட3டஞ்சு நேனு நரகார்ணோராஶிபாலைனம் ப3
ட்டவு; பா3லுண்டொ3கசோட நாடதமிதோட3 ந்னூதம் கூ3லங்க3ம் த3ம்
ட்3ரி விசாரிம்பக யுண்டு3னா கடகடா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 5 ॥

ஸ்வாமித்3ரோஹமுஂ ஜேஸி யேனொகனி கொ3ல்வம்போ3தினோ காக நே
நீமாட ந்வினநொல்லகுண்டி3தினொ நின்னே தி3க்குகா3ஂ ஜூட3னோ
யேமீ இட்டிவ்ருதா4பராதி4னகு3 நன்னீ து3:க2வாராஶிவீ
சீ மத்4யம்பு3ன முஞ்சி யும்பத3கு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 6 ॥

தி3விஜக்ஷ்மா ருஹ தே4னு ரத்ன க4னபூ4தி ப்ரஸ்பு2ரத்3ரத்னஸா
நுவு நீ வில்லு நிதீ4ஶ்வருண்டு3 ஸகு2ம் ட3ர்ணோராஶிகன்யாவிபு4ம்
டு3விஶேஷார்சகும் டி3ங்க நீகென க4னுண்டு3ம் க3ல்கு3னே நீவு சூ
சி விசாரிம்பவு லேமி நெவ்வண்டு3டு3புன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 7 ॥

நீதோ யுத்44மு சேய நோம்பம் க3விதா நிர்மாணஶக்தி ந்னினும்
ப்3ரீதுஞ்ஜேயக3லேனு நீகொறகு த3ண்ட்3ரிஞ்ஜம்பகா3ஞ்ஜால நா
சேதன் ரோகட நின்னுமொத்தவெறதுஞ்ஜீகாகு நாப4க்தி யே
ரீதின்னாகிங்க நின்னு ஜூட33லுக3ன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 8 ॥

ஆலும்பி3ட்33லு த3ல்லித3ண்ட்3ருலு த4னம்ப3ஞ்சு ந்மஹாப3ன்த4னம்
பே3லா நாமெட3 க3ட்டினாட3விக நின்னேவேல்தஂ3 ஜின்தின்து நி
ர்மூலம்பை3ன மனம்பு3லோ நெக3டு3 து3ர்மோஹாப்3தி4லோம் க்3ருங்கி யீ
ஶீலாமாலபு ஜின்த நெட்லுடி3பெதோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 9 ॥

நிப்பை பாதகதூலஶைல மட3சுன் நீனாமமுன் மானவுல்
தப்பன் த3வ்வுல வின்ன நன்தக பு4ஜாத3ர்போத்34தக்லேஶமுல்
தப்புன்தா3ருனு முக்து லௌது3 ரவி ஶாஸ்த்ரம்பு3ல்மஹாபண்டி3துல்
செப்பங்கா3 த3மகிங்க ஶங்க வலெனா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦ ॥

வீடெ3ம்ப3ப்3பி3ன யப்புடு3ம் த3ம நுதுல் வின்னப்புடு3ம்பொ3ட்டலோம்
கூ3டு3ன்னப்புடு3 ஶ்ரீவிலாஸமுலு பைகொன்னப்புடு3ம் கா3யகுல்
பாட3ங்க3 வினுனப்புடு3ன் ஜெலங்கு3 த3ம்ப4ப்ராயவிஶ்ராணன
க்ரீடா3ஸக்துல நேமி செப்பவலெனோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 11 ॥

நினு ஸேவிம்பக3 நாபத3ல் வொட3மனீ நித்யோத்ஸவம் ப3ப்33னீ
ஜனமாத்ருண்ட3னநீ மஹாத்மு ட3னநீ ஸம்ஸாரமோஹம்பு3 பை
கொனநீ ஜ்ஞானமு க3ல்க3னீ க்3ரஹக3னுல் கு3ன்தி3ம்பனீ மேலுவ
ச்சின ரானீ யவி நாகு பூ4ஷணமுலோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 12 ॥

ஏ வேத3ம்பு3 ப3டி2ஞ்செ லூத பு4ஜங்க3ம் பே3ஶாஸ்த்ரமுல்ஸூசெ தா3
நே வித்3யாப்4யஸனம்பொ3னர்செம் க3ரி செஞ்சேமன்த்ர மூஹிஞ்செ போ3
தா4விர்பா4வனிதா3னமுல் சது3வுலய்யா! காவு! மீபாத3ஸம்
ஸேவாஸக்தியெ காக ஜன்துததிகின் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 13 ॥

காயல் கா3செ வதூ4னகா2க்3ரமுலசே கா3யம்பு3 வக்ஷோஜமுல்
ராயன் ராபடெ3 றொம்மு மன்மத4 விஹாரக்லேஶவிப்4ரான்திசே
ப்3ராயம் பா3யெனு ப3ட்டக3ட்டெ த3லசெப்பன் ரோத ஸம்ஸாரமேம்
ஜேயஞ்ஜால விரக்துஂ ஜேயங்க33வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 14 ॥

நின்னேரூபமுகா3 பஜ4ின்து மதி3லோ நீரூபு மோகாலொ ஸ்த்ரீ
சன்னோ குஞ்சமு மேகபெண்டிகயொ யீ ஸன்தே3ஹமுல்மான்பி நா
கன்னார ந்ப4வதீ3யமூர்தி ஸகு3ணா காரம்பு3கா3 ஜூபவே
சின்னீரேஜவிஹாரமத்தமது4பா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 15 ॥

நினு நாவாங்கிலி கா3வுமண்டினொ மருன்னீலாகாப்4ரான்திம் கு3ம்
டென பொம்மண்டினொ யெங்கி3லிச்சி தினு திண்டேங்கா3னி காத3ண்டினோ
நினு நெம்மின்த33 விஶ்வஸிஞ்சுஸுஜனானீகம்பு3 ரக்ஷிம்பஞ்ஜே
ஸின நாவின்னபமேல கை3கொனவயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 16 ॥

றாலன் றுவ்வகஂ3 ஜேதுலாட3வு குமாரா! ரம்மு ரம்ம்ஞ்சுனேம்
ஜாலன் ஜம்பங்க3 நேத்ரமு ந்தி3வியங்கா3ஶக்துண்ட3னேம் கா3னு நா
ஶீலம் பே3மனி செப்பனுன்னதி3ங்க நீ சித்தம்பு3 நா பா4க்3யமோ
ஶ்ரீலக்ஷ்மீபதிஸேவிதாங்க்4ரியுக3ல்தா3! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 17 ॥

ராஜுல் மத்துலு வாரிஸேவ நரகப்ராயம்பு3 வாரிச்சுனம்
போ4ஜாக்ஷீசதுரன்தயானதுரகீ3 பூ4ஷாது3 லாத்மவ்யதா4
பீ3ஜம்பு3ல் தத3பேக்ஷ சாலு மரித்ருப்திம் பொ3ன்தி3தின் ஜ்ஞானல
க்ஷ்மீஜாக்3ரத்பரிணாம மிம்மு த3யதோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 18 ॥

நீரூபம்பு3 த3லம்பங்கா3ம் து33மொத3ல் நேகா3ன நீவைனசோ
ராரா ரம்மனி யஞ்சுஂ ஜெப்பவு ப்ருதா4ரம்ப4ம்பு3 லிங்கேடிகின்!
நீர ந்மும்புமு பால மும்பு மிங்க நின்னே நம்மினாண்டஂ3 ஜுமீ
ஶ்ரீராமார்சித பாத3பத்3மயுக3ல்தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 19 ॥

நீகு ந்மாம்ஸமு வாஞ்ச2யேனி கறவா நீசேத லேடு3ண்ட3ங்கா3ம்
ஜோகைனட்டி குடா2ரமுண்ட3 நனல ஜ்யோதுண்ட3 நீருண்ட3ங்கா3
பா3கம் பொ3ப்ப க4டிஞ்சி சேதிபுனுகன் ப4க்ஷிம்பகாபோ3யசேம்
ஜேகொஂ டெங்கி3லிமாம்ஸமிட்லு த3கு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 2௦ ॥

ராஜை து3ஷ்க்ருதிஂ ஜென்தெ3ஂ ஜன்து3ருண்டு3 ராராஜை குபே3ருண்டு3 த்3ரு
க்3ராஜீவம்பு3னம் கா3ஞ்செ து3:க2மு குருக்ஷ்மாபாலும் டா3மாடனே
யாஜிம் கூ3லெ ஸமஸ்தப3ன்து4வுலதோ நா ராஜஶப்34ம்பு3 சீ
சீ2 ஜன்மான்தரமன்து3 நொல்லனுஜுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 21 ॥

ராஜர்தா4துண்டை3னசோ நெசட த4ர்மம்பு3ண்டு3 நேரீதி நா
நாஜாதிக்ரிய லேர்படு3ன் ஸுக2மு மான்யஶ்ரேணி கெட்லப்3பு3 ரூ
பாஜீவால்தி3கி நேதி3 தி3க்கு த்4ருதினீ ப4க்துல் ப4வத்பாத3னீ
ரேஜம்பு3ல் பஜ4ியின்து ரேதெறங்கு3னந் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 22 ॥

தரங்க3ல் பிப்பலபத்ரமுல் மெறங்கு3 டத்33ம்பு3ல் மருத்3தீ3பமுல்
கரிகர்ணான்தமு லெண்ட3மாவுல ததுல் க2த்3யோத்கீடப்ரப4ல்
ஸுரவீதீ4லிகி2தாக்ஷரம்பு3 லஸுவுல் ஜ்யோத்ஸ்னாப:பிண்ட3முல்
ஸிருலன்தே3ல மதா3ன்து4லௌது3ரு ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 23 ॥

நின்னுன்னம்மின ரீதி நம்ம நொருலன் நீகன்ன நாகென்னலே
ரன்னல்த3ம்முலு தல்லித3ண்ட்3ருலு கு3ருன்தா3பத்ஸஹாயுன்து3 நா
யன்னா! யென்னடு3 நன்னு ஸம்ஸ்க்ருதிவிஷாதா3ம்போ4தி4 தா3டிஞ்சி ய
ச்2சின்னானந்த3ஸுகா2ப்3தி4ம் தே3ல்செதொ3 கதே3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 24 ॥

நீ பஞ்சம் ப3டி3யுண்ட3கா3ம் க3லிகி3னந் பி4க்ஷான்னமே சாலு ந்
க்ஷேபம் ப3ப்3பி3ன ராஜகீடமுல நேஸேவிம்ப்ங்கா3னோப நா
ஶாபாஶம்பு3லஂ ஜுட்டி த்ரிப்பகுமு ஸம்ஸாரார்த4மை ப3ண்டுகா3ம்
ஜேபட்டம் த3ய க3ல்கே3னேனி மதி3லோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 25 ॥

நீ பேருன் ப4வத3ங்க்4ரிதீர்த4மு ப4வன்னிஷ்ட்2யூத தாம்பூ3லமுன்
நீ பல்த்3லெம்பு3 ப்ரஸாத3மும் கொ3னிகதா3 நே பி3ட்33னைனாண்ட3 ந
ந்னீபாடிம் க3ருணிம்பு மோம்ப நிங்க நீனெவ்வாரிகிம் பி3ட்33கா3ம்
ஜேபட்டம் த3கு3ம் ப3ட்டி மானம் த33தோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 26 ॥

அம்மா யய்ய யடஞ்சு நெவ்வரினி நேனந்னந்ஶிவா! நின்னுனே
ஸும்மீ! நீ மதி3ம் த3ல்லித3ண்ட்3ருலனடஞ்சு ந்ஜூட3ங்கா3ம்போ3கு நா
கிம்மைம் த3ல்லியும் த3ண்ட்3ரியுன் கு3ருண்டு3 நீவே காக ஸம்ஸாரபும்
ஜிம்மஞ்ஜீகண்டி க3ப்பின ந்க33வு நன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 27 ॥

கொடு3குல் புட்ட ரடஞ்சு நேட்3து ரவிவேகுல் ஜீவனப்4ரான்துலை
கொடு3குல் புட்டரெ கௌரவேன்த்3ருன கனேகுல் வாரிசே நேக3துல்
வட3ஸெம் பு3த்ருலு லேனி யா ஶுகுனகுன் பா3டில்லெனே து3ர்க3துல்!
செடு3னே மோக்ஷபதஂ3 மபுத்ரகுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 28 ॥

க்3ரஹதோ3ஷம்பு3லு து3ர்னிமித்தமுலு நீகல்த்3யாணனாமம்பு3 ப்ர
த்யஹமும் பே3ர்கொனுத்தமோத்தமுல பா34ம்பெ3ட்டகா3னோபுனே?
3ஹனும் க3ப்பங்க3ஞ்ஜாலுனே ஶலப4ஸன்தானம்பு3 நீ ஸேவஂ ஜே
ஸி ஹதக்லேஸுலு கா3ருகா3க மனுஜுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 29 ॥

அடு33ம்மோனிக நன்யமார்க3ரதுலம்ப்3ராணாவனோத்ஸாஹினை
யடு33ம்போ3யின மோது3 நீது3 பத3பத்3மாராத4கஶ்ரேணியு
ந்னெட3கு ந்னின்னு பஜ4ிம்பங்கா3ங்க3னியு நாகேலா பராபேக்ஷ கோ
ரெடி3 தி3ங்கேமி ப4வத்ப்ரஸாத3மெ தகு3ன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 3௦ ॥

மத3மாதங்க3மு லன்த3லம்பு3ல ஹருல் மாணிக்யமு ல்பல்லகுல்
முதி3தல் சித்ரது3கூலமு ல்பரிமல்த3ம்பு3 ல்மோக்ஷமீஞ்ஜாலுனே?
மதி3லோ வீனி நபேக்ஷஸேஸி ந்ருபதா4மத்3வாரதே3ஶம்பு3ம் கா3
சி தி3னம்பு3ல் வ்ருத4புத்துரஜ்ஞுலகடா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 31 ॥

ரோஸீ ரோயது3 காமினீஜனுல தாருண்யோருஸௌக்2யம்பு3லன்
பாஸீ பாயரு புத்ரமித்ரஜன ஸம்பத்3ப்4ரான்தி வாஞ்சா2லதல்
கோஸீ கோயது3 நாமனம் ப3கட நீகும் ப்3ரீதிகா3 ஸத் க்ரியல்
சேஸீ சேயது3 தீ3னி த்ருல்த்3ல்த3ணபவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 32 ॥

என்னேல்த்3ல்து3ன்து3 நேமி க3ன்து3 நிங்கனேனெவ்வாரி ரக்ஷிஞ்செத3ன்
நின்னே நிஷ்ட2 பஜ4ிஞ்செத3 ந்னிருபமோன்னித்3ரப்ரமோத3ம்பு3 நா
கென்னண்ட3ப்3பெ3டு3 ந்ன்தகாலமிங்க நேனிட்லுன்ன நேமய்யெடி3ம்?
ஜின்னம்பு3ச்சக நன்னு நேலுகொலவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 33 ॥

சாவம் கா3லமு சேருவௌ டெறிங்கி3யுஂ ஜாலிம்பங்கா3 லேக ந
ந்னெவைத்3யுண்டு3 சிகித்ஸம் ப்3ரோவங்க3லண்டோ3 யேமன்து3 ரக்ஷிஞ்சுனோ
ஏ வேல்புல் க்ருபஞ்ஜூதுரோ யனுசு நின்னின்தைனஂ ஜின்திம்பண்டா3
ஜீவச்ச்2ராத்44முஂ ஜேஸிகொன்ன யதியுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 34 ॥

தி3னமுஂ ஜித்தமுலோ ஸுவர்ணமுக2ரீ தீரப்ரதே3ஶாம்ரகா
நனமத்4யோபல வேதி3காக்3ரமுன நானந்த3ம்பு3னம் ப3ங்கஜா
நனநிஷ்த2 ந்னுனுஂ ஜூட3ம் க3ன்னநதி3வோ ஸௌக்2யம்பு3 லக்ஷ்மீவிலா
ஸினிமாயானடனல் ஸுக2ம்பு3 லகு3னே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 35 ॥

ஆலஞ்சு ந்மெட3ம் க3ட்டி தா3னிகி நவத்யஶ்ரேணிம் க3ல்பிஞ்சி த
த்3பா4லவ்ராதமு நிச்சிபுச்சுடனு ஸம்ப3ன்த4ம்பு3 கா3விஞ்சி யா
மாலர்மம்பு3ன பா3ன்த4வம் ப3னெடி3 ப்ரேமம் கொ3ன்தற3ம் த்3ரிப்பங்கா3ம்
ஸீலன்ஸீல யமர்சின ட்லொஸங்கி3தோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 36 ॥

தனுவே நித்யமுகா3 நொனர்சு மதி3லேதா3 சச்சி ஜன்மிம்பகும்
3 நுபாயம்பு3 க4டிம்பு மாக3துல ரெண்ட ந்னேர்பு லேகுன்ன லே
3னி நாகிப்புட3 செப்பு சேயங்க3ல கார்யம்பு3ன்ன ஸம்ஸேவஂ ஜே
ஸி நினும் கா3ஞ்செத3ங்கா3க காலமுனநோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 37 ॥

பது3னால்கே3லெ மஹாயுக3ம்பு3 லொக பூ4பாலுண்டு3; செல்லிஞ்செ ந
ய்யுத3யாஸ்தாசலஸன்தி4 நாஜ்ஞ நொகம் டா3யுஷ்மன்துண்டை3 வீரிய
ப்4யுத3யம் பெ3வ்வரு செப்பங்கா3 வினரொ யல்புல்மத்துலை யேல ச
ச்செத3ரோ ராஜுல மஞ்சு நக்கடகடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 38 ॥

ராஜன்னந்தனெ போவுனா க்ருபயு த4ர்மம்பா3பி4ஜாத்யம்பு3 வி
த்3யாஜாதக்ஷம ஸத்யபா4ஷணமு வித்3வன்மித்ரஸம்ரக்ஷயுன்
ஸௌக3ன்யம்பு3 க்ருதம்பெ3றுங்க3டயு விஶ்வாஸம்பு3 கா3குன்ன து3
ர்பீ3ஜஶ்ரேஷ்து2லு கா3ம் க3தம்பு3 க3லதே3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 39 ॥

முனு நீசே நபவர்க3ராஜ்யபத3வீ மூர்தா4பி4ஷேகம்பு3 கா3ம்
சின புண்யாத்முலு நேனு நொக்கஸரிவோ சின்திஞ்சி சூட3ங்க3 நெ
ட்லனினம் கீ3டப2ணீன்த்3ரபோதமத3வே த3ண்டோ3க்3ரஹிம்ஸாவிசா
ரினி கா3ங்கா3ஂ நினு கா3னங்கா3க மதி3லோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 4௦ ॥

பவமானாஶனபூ4ஷணப்ரகரமுன் ப4த்3ரேப4சர்மம்பு3 நா-
டவிகத்வம்பு3ஂ ப்ரியம்பு3லை பு43ஹஶுண்டா3லாதவீசாருலன்
4வது3:க2ம்பு3லம் பா3பு டொப்புஂ ஜெலன்தி3ம்பா3டிஞ்சி கைவல்யமி-
ச்சி வினோதி3ஞ்சுட கேமி காரணமயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 41 ॥

அமரஸ்த்ரீல ரமிஞ்சினஂ ஜெட3து3 மோஹம் பி3ன்தயுன் ப்3ரஹ்மப-
ட்டமு ஸித்4தி4ஞ்சின நாஸ தீ3றது3 நிரூட4க்ரோத4முன் ஸர்வலோ-
கமுல ந்ம்ரிங்கி3ன மான தி3ன்து3ம் க3ல ஸௌ-க்2யம் பொ3ல்ல நீஸேவஂ ஜே-
ஸி மஹாபாதகவாரிராஶிம் க33துன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 42 ॥

சனுவாரிம் க3னி யேத்3சுவாரு ஜமுண்டா3 ஸத்யம்பு3கா3 வத்து மே
மனுமானம்பி3ங்க லேது3 நம்மமனி தாராவேல்த3 நாரேவுனந்
முனுங்க3ம்போ3வுசு பா3ஸ ஸேயுட ஸுமீ மும்மாடிகிஂ ஜூட3கா3ம்
ஜெனடு ல்கா3னரு தீ3னிபா4வமிதி3வோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 43 ॥

4வது3:க2ம்பு3லு ராஜகீடமுல நேப்3ரார்தி4ஞ்சினம் பா3யுனே
4வத3ங்க்4ரிஸ்துதிசேதங்கா3க விலஸத்3பா3லக்ஷுதா4க்லேஶது3
ஷ்டவிது4ல்மானுனெ சூட3 மேங்கமெட3சண்டன்த3ல்லி காருண்யத்33
ஷ்தி2விஶேஷம்பு3ன நிச்சி சண்டம்ப3லெ நோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 44 ॥

பவி புஷ்பம்ப3கு3 நக்3னி மஞ்சகு3 நகூபாரம்பு3 பூ4மீஸ்த2லம்
3வு ஶத்ரும் ட3திமித்ருண்டௌ3 விஷமு தி3வ்யாஹாரமௌ நென்னங்கா3
நவனீமண்ட3லிலோபலன் ஶிவ ஶிவே த்யாபா4ஷணோல்லாஸிகின்
ஶிவ நீ நாமமு ஸர்வவஶ்யகரமௌ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 45 ॥

லேவோ கானலம் க3ன்த4மூலப2லமுல் லேவோ கு3ஹல் தோயமுல்
லேவோ யேறுலம் ப3ல்லவாஸ்தரணமுல் லேவோ ஸதா3 யாத்மலோ
லேவோ நீவு விரக்துல ந்மனுப ஜாலிம் பொ3ன்தி3 பூ4பாலுரன்
ஸேவல் ஸேயங்க3ம் போ3து3 ரேலொகொ ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 46 ॥

முனு நேம் பு3ட்டின புட்டு லென்னி க3லவோ மோஹம்பு3சே நன்து3ஞ்ஜே
ஸின கர்மம்பு3ல ப்ரோவு லென்னி க3லவோ சின்திஞ்சினந் கா3ன நீ
ஜனநம்பே3 யனி யுன்ன வாட3 நிதி3யே சாலிம்பவே நின்னும் கொ3
ல்சின புண்யம்பு3னகும் க்3ருபாரதுண்ட3வை ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 47 ॥

தனு வென்தா3க த4ரித்ரி நுண்டு3 நனு நன்தா3கன் மஹாரோக3தீ3
பனது3:கா2து3லம் பொ3ன்த3குண்ட3 நனுகம்பாத்3ருஷ்டி வீக்ஷிஞ்சி யா
வெனுகன் நீபத3பத்3மமுல் த3லஞ்சுசுன் விஶ்வப்ரபஞ்சம்பு3ம் பா3
ஸின சித்தம்பு3ன நுண்ட3ஞ்ஜேயங்க33வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 48 ॥

மலபூ4யிஷ்ட மனோஜதா4மமு ஸுஷும்னாத்3வாரமோ யாரு கும்
3லியோ பாத3கராக்ஷியுக்3மம்பு3லு ஷட்கஞ்ஜம்பு3லோ மோமு தா3
ஜலஜம்போ3 நிடலம்பு3 சன்த்3ரகல்த3யோ ஸங்க3ம்பு3 யோக3ம்பொ3 கா3
ஸிலி ஸேவின்துரு கான்தலன் பு4வி ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 49 ॥

ஜலகம்பு3ல் ரஸமுல் ப்ரஸூனமுலு வாசாப3ன்த4முல் வாத்3யமு
ல்கலஶப்34த்4வனு லஞ்சிதாம்ப3ர மலங்காரம்பு3 தீ3ப்து ல்மெறும்
கு3லு நைவேத்3யமு மாது4ரீ மஹிமகா3ம் கொ3ல்துன்னினுன் ப4க்திரம்
ஜில தி3வ்யார்சன கூ3ர்சி நேர்சின க்ரியன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 5௦ ॥

ஏலீல ந்னுதியிம்பவச்சு நுபமோத்ப்ரேக்ஷாத்4வனிவ்யங்க்3யஶ
ப்3தா4லங்காரவிஶேஷபா4ஷல கலப்4யம்பை3ன நீரூபமும்
ஜாலுஞ்ஜாலும் க3வித்வமுல்னிலுசுனே ஸத்யம்பு3 வர்ணிஞ்சுசோ
சீ! லஜ்ஜிம்பருகா3க மாத்3ருஶகவுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 51 ॥

பாலும் பு3வ்வயும் பெ3ட்டெத3ம் கு3டு3வரா பாபன்ன ரா யன்ன லே
லேலெம்மன்ன நரண்டிபண்ட்3லும் கொ3னி தேலேகுன்ன நேனொல்லனம்
டே லாலிம்பரே தல்லித3ண்ட்3ருலபு ட3ட்லே தெச்சி வாத்ஸல்ய ல
க்ஷ்மீலீலாவசனம்பு3லம் கு3டு3பரா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 52 ॥

கலலஞ்சுன் ஶகுனம்பு3லஞ்சு க்3ரஹயோக3ம் ப3ஞ்சு ஸாமுத்3ரிகம்
பு3 லடஞ்சும் தெ3வுலஞ்சு தி3ஷ்ட்மனுசுன் பூ4தம்பு3லஞ்சு ந்விஷா
து3லடஞ்சு ந்னிமிஷார்த4 ஜீவனமுலஞ்சும் ப்3ரீதிம் பு3ட்டிஞ்சி யீ
ஸிலுகு3ல் ப்ராணுலகென்னி சேஸிதிவயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 53 ॥

தலமீன்த3ம் கு3ஸுமப்ரஸாத3 மலிகஸ்தா2னம்பு3பை பூ4தியுன்
3ல்த3ஸீமம்பு3ன த3ண்ட3 நாஸிகதுத3ன் க3ன்த4ப்ரஸாரம்பு3 லோ
பல நைவேத்3யமுஂ ஜேர்சு நே மனுஜ்ம் டா34க்துண்டு3 நீகெப்புடு3ம்
ஜெலிகாடை3 விஹரிஞ்சு ரௌப்யகி3ரிபை ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 54 ॥

ஆலும் பி3ட்33லு மித்ருலுன் ஹிதுலு நிஷ்டர்த4ம்பு3 லீனேர்துரே
வேல்த3 ந்வாரி பஜ4ிம்பஂ ஜாலிபட3 காவிர்பூ4த மோத3ம்பு3னம்
கா3லம்பெ3ல்ல ஸுக2ம்பு3 நீகு நிங்க ப4க்தஶ்ரேணி ரக்ஷிம்பகே
ஶ்ரீலெவ்வாரிகிம் கூ33ம்பெ3ட்டெத3வயா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 55 ॥

ஸுலபு4ல்மூர்கு2 லனுத்தமோத்தமுல ராஜுல்க3ல்கி3யேவேல்த3 ந
ந்னலன்தலபெ3ட்டின நீ பதா3ப்34முலம் பா3யஞ்ஜால நேமிச்சினம்
3லதௌ4தாசல மேலு டம்பு3னிதி4லோம் கா3புண்டு3 டப்3ஜம்பு3 பைம்
ஜெலுவொப்புன் ஸுகி2யிம்பம் கா3ஞ்சுட ஸுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 56 ॥

கலதௌ4தாத்3ரியு நஸ்தி2மாலிகயு கோ33ன்த4ர்வமுன் பு3ன்கயும்
பு3லிதோலு ந்ப4ஸிதம்பு3ம் பா3ம்பதொத3வுல் போகுண்ட3ம் தோ3ம்பு3ட்லகை
தொலி நேவாரலதோட3ம் பு3ட்டக கல்தா3து3ல்க3ல்கெ3 மேலய்யெனா
ஸிலுவுல்தூ3ரமுசேஸிகொஂ டெறிங்கி3யே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 57 ॥

ஶ்ருதுலப்4யாஸமுசேஸி ஶாஸ்த்ரக3ரிமல் ஶோதி4ஞ்சி தத்த்வம்பு3லன்
மதி நூஹிஞ்சி ஶரீர மஸ்தி2ரமு ப்3ரஹ்மம்பெ3ன்ன ஸத்யம்பு3 கா3ம்
சிதி மஞ்சுன் ஸப4லன் வ்ருதா4வசனமு ல்செப்பங்க3னே கானி நி
ர்ஜிதசித்தஸ்தி2ர ஸௌக்2யமுல் தெ3லியரோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 58 ॥

3தி நீவஞ்சு பஜ4ிஞ்சுவார லபவர்க3ம் பொ3ன்த3கா3னேல ஸம்
ததமும் கூ3டிகினை சரிம்ப வினலேதா3 ‘யாயு ரன்னஂ ப்ரய
ச்ச2தி’ யஞ்சுன்மொறவெட்டகா3 ஶ்ருதுலு ஸம்ஸாரான்த4காராபி4 தூ3
ஷிதது3ர்மார்கு3ல் கா3னம் கா3னம்ப33வோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 59 ॥

ரதிரா ஜுத்34தி மீற நொக்கபரி கோ3ராஜாஶ்வுனி ந்னொத்தம் போ3
நதம் டா33ர்பகு வேக3 நொத்த க3வயம் பா3ம்போ3துனும் தா3ங்கி யு
க்3ரதம் போ3ராட3ங்க3னுன்ன யுன்னடி3மி லேங்க3ல்வோலெ ஶோகானல
ஸ்தி2திபாலை மொறபெட்டுனந் மனுபவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 6௦ ॥

அன்தா ஸம்ஶயமே ஶரீரக4டனம்ப3ன்தா விசாரம்பெ3 லோ
நன்தா து3:க2பரம்பரானிவிதமெ மேனந்தா ப4யப்4ரான்தமே
யன்தானந்தஶரீரஶோஷணமெ து3ர்வ்யாபாரமே தே3ஹிகின்
ஜின்தன் நின்னும் த3லஞ்சி பொன்த3ரு நருல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 61 ॥

ஸன்தோஷிஞ்சிதினிஂ ஜாலுஞ்ஜாலு ரதிராஜத்3வாரஸௌக்2யம்பு3லன்
ஶான்தின் பொ3ன்தி3திஂ ஜாலுஞ்ஜாலு ப3ஹுராஜத்3வாரஸௌக்2யம்பு3லன்
ஶான்திம் பொ3ன்தெ3தஂ3 ஜூபு ப்3ரஹ்மபத3ராஜத்3வாரஸௌக்2யம்பு3 நி
ஶ்சின்தன் ஶான்துண்ட3 நௌது3 நீ கருணசே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 62 ॥

ஸ்தோத்ரம் ப3ன்யுலஂ ஜேயனொல்லனி வ்ரதஸ்து2ல்வோலெ வேஸம்பு3தோம்
பு3த்ரீ புத்ர கலத்ர ரக்ஷண கல்தா3பு3த்4தி4ன் ந்ருபாலா(அ)த4மன்
பா3த்ரம் ப3ஞ்சு பஜ4ிம்பம்போ3து3 ரிதியுன் பா4ஷ்யம்பெ3 யிவ்வாரிசா
ரித்ரம் பெ3ன்னண்டு3 மெச்ச நெஞ்ச மதி3லோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 63 ॥

அகலங்கஸ்தி2தி நில்பி நாட3 மனு க4ண்டா(ஆ)ராவமுன் பி3ன்து3தீ3
பகல்தா3ஶ்ரேணி விவேகஸாத4னமுலொப்பன் பூ3னி யானந்த3தா
ரகது3ர்கா3டவிலோ மனோம்ருக3முக3ர்வஸ்பூ2ர்தி வாரிஞ்சுவா
ரிகிங்கா3 வீடு3 ப4வோக்3ரப3ன்த4லதிகல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 64 ॥

ஒகயர்த4ம்பு3 நின்னு நே நடு33ங்கா3 நூஹிஞ்சி நெட்லைனம் பொ3
ம்மு கவித்வம்பு3லு நாகுஂ ஜென்த3னிவி யேமோ யண்டிவா நாது3ஜி
ஹ்வகு நைஸர்கி3க க்ருத்ய மின்திய ஸுமீ ப்ரார்தி4ஞ்சுடே காது3 கோ
ரிகல ந்னின்னுனுகா3ன நாகு வஶமா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 65 ॥

ஶுகமுல் கிம்ஶுகபுஷ்பமுல் க3னி ப2லஸ்தோமம் ப3டஞ்சுன்ஸமு
த்ஸுகதம் தே3ரங்க3ம் போ3வு நச்சட மஹா து3:க2ம்பு3 ஸித்3தி4ஞ்சும்; க3
ர்மகல்தா3பா4ஷலகெல்லம் ப்3ராபுலகு3 ஶாஸ்த்ரம்பு3 ல்விலோகிஞ்சுவா
ரிகி நித்யத்வமனீஷ தூ3ரமகு3ஞ்ஜூ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 66 ॥

ஒகரிஂ ஜம்பி பத3ஸ்து2லை ப்3ரதுகம் தா3மொக்கொக்க ரூஹின்துரே
லொகொ தாமென்னண்டு3ஂ ஜாவரோ தமகும் போ3வோ ஸம்பத3ல் புத்ரமி
த்ரகல்த3த்ராது3லதோட3 நித்ய ஸுக2மன்த3ம் க3ன்து3ரோ யுன்னவா
ரிகி லேதோ3 ம்ருதி யென்னண்டு3ம் க3டகட ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 67 ॥

நீ காருண்யமும் க3ல்கி3னட்டி நரும் டே3னீசாலயம்பு3ல ஜொரம்
டே3கார்பண்யபு மாடலாட3 நருக3ம் டெ3வ்வாரிதோ வேஷமுல்
கை3கோடே3 மதமுல் பஜ4ிம்பம் டி3லனேகஷ்டப்ரகாரம்பு3லன்
ஜீகாகை செடி3போன்து3 ஜீவனத3ஶன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 68 ॥

ஜ்ஞாதுல் த்3ரோஹம்பு3 வாண்ட்3ரு ஸேயுகபடேர்யாதி3 க்ரியாதோ3ஷமுல்
மாதண்ட்3ரான ஸஹிம்பராது3 ப்ரதிகர்மம்பி3ஞ்சுகே ஜேயகா3ம்
போ3தே தோ3ஸமு கா3ன மானி யதினை போங்கோ3ரினந் ஸர்வதா3
சேத:க்ரோத4மு மான தெ3ட்லு நடு3துன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 69 ॥

சது3வுல் நேர்சின பண்டி3தாத4முலு ஸ்வேச்சா2பா4ஷணக்ரீட3லன்
வத3ரன் ஸம்ஶயபீ4கராடவுலம் த்3ரோவல்த3ப்பி வர்திம்பங்கா3
மத3னக்ரோத4கிராதுலன்து3ம் க3னி பீ4மப்ரௌடி4சேம் தா3ங்கினம்
ஜெத3ருஂ ஜித்தமு சித்தகி3ம்பங்க33வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 7௦ ॥

ரோஸிம் தே3ண்டிதி3 ரோன்த தே3ண்டிதி3 மனொ ரோக3ஸ்து2ண்டை3 தே3ஹி தாம்
பூ3ஸின்தே3ண்டிதி3 பூன்த லேண்டிவி மதா3(அ)பூதம்பு3 லீ தே3ஹமுல்
மூஸின்தே3ண்டிதி3 மூன்தலேண்டிவி ஸதா3மூட4த்வமே கானி தாம்
ஜேஸின்தே3ண்டிதி3 சேன்தலேண்டிவி வ்ருதா4 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 71 ॥

ஶ்ரீ ஶைலேஶு பஜ4ின்துனோ யப4வுங்கா3ஞ்சீ நாது4 ஸேவின்துனோ
காஶீவல்லபு4ம் கொ3ல்வம்போ3து3னொ மஹா கால்தே3ஶும் பூ3ஜின்துனோ
நாஶீலம் ப3ணுவைன மேரு வனுசுன் ரக்ஷிம்பவே நீ க்ருபா
ஶ்ரீ ஶ்ருங்கா3ரவிலாஸஹாஸமுலசே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 72 ॥

அயவாரை சரியிம்பவச்சும் த3ன பாதா3ம்(அ)போ4ஜதீர்த4ம்பு3லன்
3யதோம் கொ3ம்மனவச்சு ஸேவகுனி யர்த4ப்ராணதே3ஹாது3
ந்னியு நா ஸொம்மனவச்சுங்கா3னி ஸிருலன்னின்தி3ஞ்சி நின்னாத்மனி
ஷ்க்ரியதம் கா3னங்க3ராது3 பண்டி3துலகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 73 ॥

மாயா(அ) ஜாண்ட3கரண்ட3கோடிம் பொ3டி3கா3மர்தி4ஞ்சிரோ விக்ரமா(அ)
ஜேயும் கா3யஜுஂ ஜம்பிரோ கபடலக்ஷ்மீ மோஹமும் பா3ஸிரோ
யாயுர்த3யபு4ஜங்க3ம்ருத்யுவு நனாயாஸம்பு3னந் கெ3ல்சிரோ
ஶ்ரேயோதா3யக் லௌது3 ரெட்டு லிதருல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 74 ॥

சவிகா3ஂ ஜூட3 வினங்க3 மூர்கொனம் த3னூஸங்க4ர்ஷணாஸ்வாத3மொம்
3 வினிர்மிஞ்செத3 வேல ஜன்துவுல நேதத்க்ரீட3லே பாதக
வ்யவஹாரம்ப3லு ஸேயுனேமிடிகி மாயாவித்3யசே ப்3ரொத்3து3பு
ச்சி வினோதி3ம்பங்க3 தீ3ன நேமி ப2லமோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 75 ॥

வெனுகஂ ஜேஸின கோ4ரது3ர்த3ஶலு பா4விம்பங்க3 ரோன்தய்யெடு3ன்
வெனுகன் முன்த3ட வச்சு து3ர்மரணமுல் வீக்ஷிம்ப பீ4தய்யெடு3ன்
நனு நேஞ்ஜூட33 நாவிது4ல்த3லஞ்சியுன் நாகே ப4யம் ப3ய்யெடு3ம்
ஜெனகுஞ்ஜீங்கடியாயெம் கா3லமுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 76 ॥

பரிஶீலிஞ்சிதி மன்த்ரதன்த்ரமுலு செப்ப ந்விண்டி ஸாங்க்3யாதி3யோ
3 ரஹஸ்யம்பு3லு வேத3 ஶாஸ்த்ரமுலு வக்காணிஞ்சிதின் ஶங்கவோ
3ரயம் கு3ம்மடி3காயலோனி யவகி3ஞ்ஜன்தைன நம்மிச்ஞ்சி ஸு
ஸ்தி2ரவிஜ்ஞானமு த்ரோவஂ ஜெப்பங்க33வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 77 ॥

மொத3லஂ ஜேஸினவாரி த4ர்மமுலு நிர்மூலம்பு3கா3ஂ ஜேஸி து3
ர்மது3லை யிப்புடு3 வாரெ த4ர்மமு லொனர்பம் த3ம்மு தை3வம்பு3 ந
வ்வடெ3 ரானுன்ன து3ராத்முலெல்ல த3மத்ரோவம் போ3வரே ஏல சே
ஸெத3ரோ மீன்து3 த3லஞ்சிசூட3 கத4முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 78 ॥

காஸன்தைன ஸுக2ம் பொ3னர்சுனொ மன:காமம்பு3 லீடே3ர்சுனோ
வீஸம்பை3னநு வெண்டவச்சுனொ ஜக3த்3விக்2யாதிம் கா3விஞ்சுனோ
தோ3ஸம்பு3 ல்பெ33ம் பொ3புனோ வலஸினந்தோ3ட்3தோ மிமுஂ ஜூபுனோ
சீ2! ஸம்ஸாரது3ராஶ யேலுது3பவோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 79 ॥

ஒகபூண்டிஞ்சுக கூட3 தக்குவகு3னே நோர்வங்க3லேம் டெ3ண்ட3கோ
பக நீட3ன்வெத3குஂ ஜலிஂ ஜடி3சி கும்பட்லெத்துகோஞ்ஜூசு வா
நகு நிண்டி3ண்ட்3லுனு தூ3று நீதனுவு தீ3னந்வச்சு ஸௌக்2யம்பு3 ரோ
ஸி கடா3ஸிம்பருகா3க மர்த்வுலகட ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 8௦ ॥

கேதா3ராதி3ஸமஸ்ததீர்த4முலு கோர்மிஞ்ஜூட3ம் போ3னேண்டிகின்
கா3டா3 முங்கி3லி வாரணாஸி! கடு3பே கைலாஸஶைலம்பு3 மீ
பாத3த்4யானமு ஸம்ப4விஞ்சுனபுடே3 பா4விம்ப நஜ்ஞானல
க்ஷ்மீதா3ரித்3ர்யுலு கா3ரெ லோகு லகடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 81 ॥

தமகொம் பொ3ப்பம் ப3ராங்க3னாஜனபர த்3ரவ்யம்பு3லன் ம்ருச்சிலம்
3 மஹோத்3யோக3மு ஸேயனெம்மனமுதொ3ங்க3ம் ப3ட்டி வைராக்3யபா
ஶமுலஂ ஜுட்டி பி3கி3மஞ்சி நீது3சரண ஸ்தம்ப4ஞ்ஜுனம் க3ட்டிவை
சி முத3ம் பெ3ப்புடு3ம் க3ல்க3ஞ்ஜேய க33வே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 82 ॥

வேத4ம் தி3ட்டக3ராது3கா3னி பு4விலோ வித்3வாம்ஸுலஞ்ஜேய நே
லா தீ4சாதுரிஂ ஜேஸெஂ ஜேஸின கு3லாமாபாடனே போக க்ஷு
த்3பா3தா4து3ல் க3லிகி3ம்பனேல யதி3 க்ருத்யம்பை3ன து3ர்மார்கு3லம்
ஜீ! தா4த்ரீஶுலஂ ஜேயனேண்டி ககடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 83 ॥

புட3மி ந்னின்னொக பி3ல்வபத்ரமுனநேம் பூ3ஜிஞ்சி புண்யம்பு3னும்
33யன்னேரக பெக்குதை3வமுலகும் ப3ப்புல் ப்ரஸாத3ம்பு3லம்
கு3டு3முல் தோ3ஸெலு ஸாரெஸத்துலடு3குல் கு3க்3கி3ல்த்3ல்து3னும் பே3ட்டுசும்
ஜெடி3 யென்து3ம் கொ3றகா3கபோது3 ரகடா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 84 ॥

வித்தஜ்ஞானமு பாது3 சித்தமு ப4வாவேஶம்பு3 ரக்ஷாம்பு3வுல்
மத்தத்வம்பு3 தத3ங்குரஂ ஐன்ருதமுல் மாறாகு லத்யன்தது3
த்3வ்ருத்துல் புவ்வுலும் ப3ண்ட்3லு மன்மத4முகா2 விர்பூ4ததோ3ஷம்பு3லும்
ஜித்தாத்4யுன்னதனிம்ப3பூ4ஜமுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 85 ॥

நீபைம் கா3ப்யமு செப்புசுன்ன யதண்டு3ன்னீபத்3யமுல் வ்ராஸியி
ம்மா பாட2ம்மொனரின்துனந்ன யதண்டு3ன் மஞ்ஜுப்ரப3ன்த4ம்பு3 நி
ஷ்டாபூர்திம் ப3டி2யிஞ்சுசுன்ன யதண்டு3ன் ஸத்3பா3ன்த4வுல் கா3க சீ
சீ! ப்ருஷ்டா23தபா3ன்த4வம்பு3 நிஜமா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 86 ॥

ஸம்பத்33ர்வமும் பா3றன்த்3ரோலி ரிபுலன் ஜங்கிஞ்சி யாகாங்க்ஷலன்
3ம்புல்வெட்டி கல்த3ங்கமு ல்னறகி ப3ன்த4க்லேஶதோ3ஷம்பு3லம்
ஜிம்புல்ஸேஸி வயோவிலாஸமுலு ஸங்க்ஷேபிஞ்சி பூ4தம்பு3லம்
ஜெம்பல்வேயக நின்னும் கா3னநகு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 87 ॥

ராஜஶ்ரேணிகி தா3ஸுலை ஸிருலம் கோ3ரஂ ஜேரங்கா3 ஸௌக்2யமோ
யீ ஜன்மம்பு3 தரிம்பஞ்ஜேயக3ல மிம்மே ப்ரொத்3து3 ஸேவிஞ்சு நி
ர்வ்யாஜாசாரமு ஸௌக்2யமோ தெலியலேரௌ மானவு ல்பாபரா
ஜீஜாதாதிமதா3ன்த4பு3த்3து4 லகு3சுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 88 ॥

நின்னஂ ஜூட3ரொ மொன்னஂ ஜூட3ரோ ஜனுல் நித்யம்பு3 ஜாவங்க3 நா
பன்னு ல்க3ன்னநிதா4ன மய்யெடி3 த4னப்4ரான்தின் விஸர்ஜிம்பலே
குன்னா ரென்னண்டு3 நின்னு க3ண்டு3 ரிக மர்த்வுல் கொ3ல்வரேமோ நினுன்
வின்னம் போ3வக யன்யதை3வரதுலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 89 ॥

நன்னே யெனுங்கு3தோலுது3ப்படமு பு3வ்வாகாலகூதம்பு3 சே
கி3ன்னே ப்3ரஹ்மகபால முக்3ரமகு3 போ4கே3 கண்ட2ஹாரம்பு3 மேல்
நின்னீலாகு3ன நுண்டயும் தெ3லிஸியுன் நீபாத3பத்3மம்பு3 சே
ர்சென் நாரயணும் டெ3ட்லு மானஸமும் தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 9௦ ॥

த்3வாரத்3வாரமுலன்து3ஂ ஜஞ்சுகிஜனவ்ராதம்பு3 த3ண்ட3ம்முலன்
தோ3ரன்த்ஸ்த2லி ப3க்33னம் பொ3டு3சுசுன் து3ர்பா4ஷலாட3 ந்மறின்
வாரிம் ப்3ரார்த4னசேஸி ராஜுலகு ஸேவல்ஸேயங்கா3ம்போ3ருல
க்ஷ்மீராஜ்யம்பு3னு கோ3ரி நீமரிஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 91 ॥

ஊரூரஂ ஜனுலெல்ல பி3க்ஷ மித3ரோயுன்த3ம் கு3ஹல்க3ல்க3வோ
சீரானீகமு வீது4லம் தொ3ருகரோ ஶீதாம்ருதஸ்வச்ச2வா:
பூரம் பே3ருலம் பா3றதோ3 தபஸுலம்ப்3ரோவங்க3 நீவோபவோ
சேரம் போ3வுது3ரேல ராகு3ல ஜனுல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 92 ॥

3ய ஜூடு3ண்ட3னி கொ3ன்தற3ாடு3து3ரு நித்யம்பு3ன் நினும் கொ3ல்சுசுன்
நியமம் பெ3ன்தோ ப2லம்பு3 நன்தியெகதா3 நீவீய பிண்டெ3ன்தோ அம்
தியகா நிப்படியும் த3லம்பனநு பு3த்3தி4ஂ ஜூட;3 நேலப்3பு3னி
ஷ்க்ரியதன் நின்னு பஜ4ிம்ப கிஷ்டஸுக2முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 93 ॥

ஆராவம் பு33யிஞ்செம் தா3ரகமுக3 நாத்மாப்4ரவீதி4ன்மஹா(அ)
காரோகாரமகாரயுக்தமகு3 நோங்காராபி4தா4னம்பு3 செ
ந்னாருன் விஶ்வ மனங்க3ம் த3ன்மஹிமசே நானாத3பி3ன்து3ல் ஸுக2
ஶ்ரீ ரஞ்ஜில்லம் க33ங்கு3 நீவதெ3 ஸுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 94 ॥

நீப4க்து ல்மதி3வேல ப4ங்கு3ல நினுன்ஸேவிம்பு3சுன் வேட3ங்கா3
லோப4ம்பே3டிகி வாரி கோர்குலு க்ருபல்து3த்வம்பு3னம் தீ3ர்மரா
தா3 ப4வ்யம்பு3ம் த3லஞ்சி சூடு3 பரமார்த4ம் பி3ச்சி பொம்மன்ன நீ
ஶ்ரீ பா4ண்ட3ரமுலோம் கொ3றன்தபடு3னா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 95 ॥

மொத3லன்ப4க்துலகிச்சினாண்ட3வுக3தா3 மோக்ஷம்பு3 நேம் டே3மயா
‘முதி3யங்கா3 முதி3யங்க3ம் பு3ட்டு க4னமௌ மோஹம்பு3 லோப4ம்பு3‘ ந
ந்னதி3 ஸத்யம்பு3 க்ருபம் த3லம்ப நொகவுண்யாத்முண்டு3 நின்னாத்ம கொ3
ல்சி தி3னம்பு3ன் மொறவெட்டங்கா3ம் க3டக3டா! ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 96 ॥

காலத்3வாரகவாடப3ன்த4னமு து3ஷ்கால்ப்ரமாணக்ரியா
லோலாஜாலகசித்ரகு3ப்தமுக2வ ல்மீகோக்3ரஜிஹ்வாத்3பு4
வ்யல்த3வ்யால்த3விரோதி4 ம்ருத்யுமுக23ம்ஷ்ட்ரா(அ)ஹார்ய வஜ்ரம்பு3 தி3
க்சேலாலங்க்ருத! நீது3னாம மரயன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 97 ॥

பதி3வேலலைனநு லோககண்டகுலசேம் ப்3ராப்ரிஞ்சு ஸௌக்2யம்பு3 நா
மதி3கிம் ப3த்2யமு கா3து3 ஸர்வமுனகுன் மத்4யஸ்து2ண்டை3 ஸத்யதா3
நத3யாது3ல் க3ல ராஜு நாகொஸங்கு3 மேனவ்வானி நீ யட்லசூ
சி தி3னம்பு3ன் முத3மொன்து3து3ன் க33படன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 98 ॥

தாதல் தல்லியும் த3ண்ட்3ரியுன் மறியும் பெ3த்33ல் சாவகா3ஂ ஜூட3ரோ
பீ4திம் பொ3ன்த3ங்க3னேல சாவுனகுங்கா3ம் பெ3ண்ட்3லாமுபி3ட்33ல் ஹித
வ்ராதம்பு3ன் ப3லவிம்ப ஜன்துவுலகுன் வாலாயமையுண்ட3ங்கா3ம்
ஜேதோவீதி4 நருண்டு3 நின்கொ3லுவண்டோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 99 ॥

ஜாதுல் ஸெப்புட ஸேவஸேயுட ம்ருஷல் ஸன்தி4ஞ்சு டன்யாயவி
க்2யாதிம் பொ3ன்து3ட கொண்டெ3காண்ட3வுட ஹிம்ஸாரம்ப4குண்டௌ3ட மி
த்4யாதாத்பர்யமுலாடு3டன்னியும் ப3ரத்3ரவ்யம்பு3னாஶிஞ்சி யீ
ஶ்ரீ தா நென்னியுக3ம்பு3 லுண்ட3ங்க3லதோ3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦௦ ॥

செடு3கு3ல் கொன்தற3ு கூடி3 சேயங்க3ம்ப3னுல் சீகட்லு தூ3றங்கஂ3 மா
ல்படி3திம் கா3ன க்3ரஹிம்பரானி நினு நொல்லஞ்ஜாலம் பொ3ம்மஞ்சு நில்
வெலன்த்3ரோசினஂ ஜூருபட்டுகொனி நே வ்ரேலாடு3து3ம் கோ3ர்கிம் கோ3
ரெடி3 யர்த4ம்பு3லு நாகு நேல யிட3வோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦1 ॥

4ஸிதோத்3தூ4ல்த3னதூ4ஸராங்கு3லு ஜடாபா4ரோத்தமாங்கு3ல் தபோ
வ்யஸனமுல் ஸாதி4தபஞ்சவர்ணரஸமுல் வைராக்3யவன்துல் நிதாம்
தஸுக2ஸ்வான்துலு ஸத்யபா4ஷணலு நுத்3யத்3ரத்னருத்3ராக்ஷரா
ஜிஸமேதுல் துத3னெவ்வரைன கொ3லுதுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦2 ॥

ஜலஜஶ்ரீ க3ல மஞ்சினீல்த்3ல்து3 க3லவாசத்ராதிலோ பா3புரே!
வெலிவாட3 ந்மறி பா3ம்பனில்லுக3லதா3வேஸாலுகா3 நக்கடா!
நலி நா ரெண்டு3 கு3ணம்பு3 லெஞ்சி மதி3லோ நன்னேமி ரோயங்க3 நீ
செலுவம்பை3ன கு3ணம்பு3 லெஞ்சுகொனவே ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦3 ॥

3டி3யல் ரெண்டிகொ மூண்டிகோ க3டி3யகோ காதே3னி நேண்டெ3ல்லியோ
கட3 நேண்டா3தி3கொ யென்னண்டோ3 யெறும் க3 மீகாயம்பு3 லீபூ4மிபைம்
33கா3 நுன்னவி த4ர்மமார்க3மொகடிம் பா3டிம்ப ரீ மானவுல்
செடு3கு3ல் நீபத34க்தியும் தெ3லியரோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦4 ॥

க்ஷிதிலோ தொ3ட்33துரங்க3ஸாமஜமு லேசித்ரம்மு லான்தோ3ல்தி3கா
தது லே லெக்க விலாஸினீஜனஸுவஸ்ரவ்ராத பூ4ஷாகலா
பதனூஜாதி3க மேமிது3ர்லப4மு நீ பாத3ம்மு லர்சிஞ்சுசோ
ஜிதபங்கேருஹபாத3பத்3மயுக3ல்தா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦5 ॥

ஸலிலம்முல் ஜுகு2கப்ரமாண மொக புஷ்மம்முன் ப4வன்மௌல்தி3 நி
ஶ்சலப3க்திப்ரபத்திசே நருண்டு3 பூஜல் ஸேயங்கா3 த4ன்யுண்டௌ3
நில க3ங்கா3ஜலசன்த்3ரக2ண்ட3முல தா3னின்து3ம் து3தி3ம் கா3ஞ்சு நீ
செலுவம் ப3ன்தயு நீ மஹத்த்வ மிதி3கா3 ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦6 ॥

தமனேத்ரத்3யுதிம் தா3மெ சூட3 ஸுக2மைதாதா3த்ம்யமுன் கூ3ர்பங்கா3
விமலம்முல் கமலாப4முல் ஜிதலஸத்3வித்3யுல்லதாலாஸ்யமுல்
ஸுமனோபா3ணஜயப்ரத3ம்முலனுசுன் ஜூசுன் ஜனம்பூ3னிஹா
ரிம்ருகா3க்ஷீனிவஹம்முகன்னுக3வலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦7 ॥

படவத்3ரஜ்ஜுபு4ஜங்க3வத்3ரஜதவி ப்4ரான்திஸ்பு2ரச்சு2க்திவ
த்34டவச்சன்த்3ரஶிலாஜபாகுஸுமரு க்ஸாங்க3த்யவத்தஞ்சுவா
க்படிமல் நேர்துரு சித்ஸுக2ம் ப3னுப4விம்பன் லேக து3ர்மேத4னுல்
சிடுகன்னம் த3லபோயஞ்ஜூது ரத4முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦8 ॥

நினு நின்தி3ஞ்சின த3க்ஷுபைம் தெ33வொ வாணீனாது4 ஶாஸிம்பவோ
சனுனா நீ பாத3பத்3மஸேவகுலம் து3ச்ச2ம் பா3டு3 து3ர்மார்கு3லம்
பெ3னுபன் நீகுனு நீது34க்தததிகின் பே43ம்பு3 கா3னங்க3 வ
ச்செனொ லேகுண்டி3ன நூறகுண்ட33லவா ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 1௦9 ॥

கரிதை3த்யுன் பொ3ரிகொ3ன்ன ஶூலமு க(ரா)ரக்3ர(ஸ்த)2ஸ்தம்பு3 கா3தோ3 ரதீ
ஶ்வருனின் கா3ல்சின பா2லலோசனஶிகா2 வர்க3ம்பு3 சல்லாறெனோ
பரனின்தா3பருலன் வதி4ம்ப விதி3யுன் பா4ஷ்யம்பெ3 வாரேமி சே
ஸிரி நீகுன் ப3ரமோபகார மரயன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 11௦ ॥

து3ரமுன் து3ர்க3மு ராயபா3ரமு மறின் தொ3ங்க3ர்மமுன் வைத்3யமுன்
நரனாதா4ஶ்ரய மோட3பே3ரமுனு பெ3ன்மன்த்ரம்பு3 ஸித்3தி4ஞ்சினந்
அரயன் தொ3ட்332லம்பு3 க3ல்கு3னதி3கா3 காகார்யமே தப்பினந்
ஸிரியும் போ3வுனு ப்3ராணஹானியு நகு3ன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 111 ॥

தனயும் கா3ஞ்சி த4னம்பு3 நிஞ்சி தி3விஜஸ்தா2னம்பு3 க3ட்டிஞ்சி வி
ப்ருன குத்3வாஹமு ஜேஸி ஸத்க்ருதிகிம் பா3த்ருண்டை3 தடாகம்பு3 நே
ர்புனம் த்3ரவ்விஞ்சி வனம்பு3 வெட்டி மனநீ போலேடு3 நீஸேவஂ ஜே
ஸின புண்யாத்முண்டு3 போவு லோகமுனகுன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 112 ॥

க்ஷிதினாதோ4த்தம! ஸத்கவீஶ்வருண்ட்3 வச்சென் மிம்முலஂ ஜூட3ங்கா3
நதண்டே3 மேடி கவித்வவைக2ரினி ஸத்3ய:காவ்யனிர்மாத தத்
ப்ரதிப4 ல்மஞ்சினி திட்டுபத்3யமுலு செப்பும் தா3தண்டை3னந் மமும்
க்3ரிதமே சூசெனு பொ3ம்மடஞ்சு ரத4முல் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 113 ॥

நீகும் கா3னி கவித்வ மெவ்வரிகி நேனீனஞ்சு மீதெ3த்திதின்
ஜேகொண்டின் பி3ருத3ம்பு3 கங்கணமு முஞ்ஜேம் க3ட்டிதிம் ப3ட்டிதின்
லோகுல் மெச்ச வ்ரதம்பு3 நாதனுவு கீலுல் நேர்புலும் கா3வு சீ2
சீ2 காலம்பு3லரீதி த3ப்பெடு3 ஜுமீ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 114 ॥

நிச்சல் நின்னு பஜ4ிஞ்சி சின்மயமஹா நிர்வாணபீட2ம்பு3 பை
ரச்சல்ஸேயக யார்ஜவம்பு3 குஜன வ்ராதம்பு3சேம் க்3ராங்கி3 பூ4
ப்4ருச்சண்டா3லுரம் கொ3ல்சி வாரு த3னும் கோ3பிம்மன் பு3து4ம் டா3ர்துண்டை3
சிச்சாரஂ ஜமு ரெல்லஂ ஜல்லுகொனுனோ ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 115 ॥

3ன்தம்பு3 ல்பட3னப்புடே3 தனுவுனந்தா3ரூடி4 யுன்னப்புடே3
கான்தாஸங்க4மு ரோயனப்புடே3 ஜரக்ரான்தம்பு3 கா3னப்புடே3
விதல்மேன ஜரிஞ்சனப்புடெ3 குருல்வெல்லெல்ல கா3னப்புடே3
சின்திம்பன்வலெ நீபதா3ம்பு3ஜமுலன் ஶ்ரீ கால்த3ஹஸ்தீஶ்வரா! ॥ 116 ॥

********

Leave a Comment