[காஶீ விஶ்வனாதா2ஷ்டகம்] ᐈ Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Kasi Vishwanathashtakam Lyrics In Tamil

3ங்கா3 தரங்க3 ரமணீய ஜடா கலாபம்
கௌ3ரீ நிரன்தர விபூ4ஷித வாம பா43ம்
நாராயண ப்ரியமனங்க3 மதா3பஹாரம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 1 ॥

வாசாமகோ3சரமனேக கு3ண ஸ்வரூபம்
வாகீ3ஶ விஷ்ணு ஸுர ஸேவித பாத3 பத்3மம்
வாமேண விக்3ரஹ வரேன கலத்ரவன்தம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 2 ॥

பூ4தாதி3பம் பு4ஜக3 பூ4ஷண பூ4ஷிதாங்க3ம்
வ்யாக்4ராஞ்ஜினாம் ப3ரத4ரம், ஜடிலம், த்ரினேத்ரம்
பாஶாங்குஶாப4ய வரப்ரத3 ஶூலபாணிம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 3 ॥

ஸீதாம்ஶு ஶோபி4த கிரீட விராஜமானம்
பா3லேக்ஷணாதல விஶோஷித பஞ்சபா3ணம்
நாகா3தி4பா ரசித பா3ஸுர கர்ண பூரம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 4 ॥

பஞ்சானநம் து3ரித மத்த மதங்கஜ3ானாம்
நாகா3ன்தகம் த4னுஜ புங்க3வ பன்னாகா3னாம்
தா3வானலம் மரண ஶோக ஜராடவீனாம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 5 ॥

தேஜோமயம் ஸகு3ண நிர்கு3ணமத்3விதீயம்
ஆனந்த3 கன்த3மபராஜித மப்ரமேயம்
நாகா3த்மகம் ஸகல நிஷ்கல்த3மாத்ம ரூபம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 6 ॥

ஆஶாம் விஹாய பரிஹ்ருத்ய பரஶ்ய நின்தா3ம்
பாபே ரதி2ம் ச ஸுனிவார்ய மனஸ்ஸமாதௌ4
ஆதா4ய ஹ்ருத்-கமல மத்4ய க3தம் பரேஶம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 7 ॥

ராகா3தி4 தோ3ஷ ரஹிதம் ஸ்வஜனானுராக3ம்
வைராக்3ய ஶான்தி நிலயம் கி3ரிஜா ஸஹாயம்
மாது4ர்ய தை4ர்ய ஸுப43ம் க3ரல்தா3பி4ராமம்
வாராணஸீ புரபதிம் பஜ4 விஶ்வனாத4ம் ॥ 8 ॥

வாராணஸீ புர பதே ஸ்த2வனம் ஶிவஸ்ய
வ்யாக்2யாதம் அஷ்டகமித3ம் பட2தே மனுஷ்ய
வித்3யாம் ஶ்ரியம் விபுல ஸௌக்2யமனந்த கீர்திம்
ஸம்ப்ராப்ய தே3வ நிலயே லப4தே ச மோக்ஷம் ॥

விஶ்வனாதா4ஷ்டகமித3ம் புண்யம் ய: படே2: ஶிவ ஸன்னிதௌ4
ஶிவலோகமவாப்னோதி ஶிவேனஸஹ மோத3தே ॥

********

Leave a Comment