[ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Kannada Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Kannada

ರಾಗಂ: ಮುಖಾರಿ
ತಾಳಂ: ಆದಿ

ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಕೃಷ್ಣಂ ಕಥವಿಷಯ ತೃಷ್ಣಂ ಜಗತ್ಪ್ರಭ ವಿಷ್ಣುಂ ಸುರಾರಿಗಣ ಜಿಷ್ಣುಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ನೃತ್ಯಂತಮಿಹ ಮುಹುರತ್ಯಂತಮಪರಿಮಿತ ಭೃತ್ಯಾನುಕೂಲಂ ಅಖಿಲ ಸತ್ಯಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಧೀರಂ ಭವಜಲಭಾರಂ ಸಕಲವೇದಸಾರಂ ಸಮಸ್ತಯೋಗಿಧಾರಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಶೃಂಗಾರ ರಸಭರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಂಗಾಲಹರಿಕೇಳ ಸಂಗಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ರಾಮೇಣ ಜಗದಭಿರಾಮೇಣ ಬಲಭದ್ರರಾಮೇಣ ಸಮವಾಪ್ತ ಕಾಮೇನ ಸಹ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ದಾಮೋದರಂ ಅಖಿಲ ಕಾಮಾಕರಂಗನ ಶ್ಯಾಮಾಕೃತಿಂ ಅಸುರ ಭೀಮಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ರಾಧಾರುಣಾಧರ ಸುತಾಪಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಜಗತ್ರಯಭೂಪಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

ಅರ್ಥಂ ಶಿತಿಲೀಕೃತಾನರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥಂ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಂ ಸದಾ ಬಾಲ
ಕೃಷ್ಣಂ ಕಲಯ ಸಖಿ ಸುಂದರಂ

********

Leave a Comment