[मा तॆलुगु तल्लिकि मल्लॆ पूदण्ड] ᐈ Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Maa Telugu Talliki Malle Poodanda Lyrics In Hindi/Sanskrit

मा तॆलुगु तल्लिकि मल्लॆपूदण्ड
मा कन्न तल्लिकि मङ्गलारतुलु
कडुपुलो बङ्गारु कनुचूपुलो करुण
चिरुनव्वुलो सिरुलु दॊरलिञ्चु मातल्लि

गल गला गोदारि कदलि पोतुण्टेनु
बिर बिरा कृष्णम्म परुगुलिडुतुण्टेनु
बङ्गारु पण्टले पण्डुतायि
मुरिपाल मुत्यालु दॊरलुतायि

अमरावती नगर अपुरूप शिल्पालु
त्यागय्य गॊन्तुलो ताराडु नादालु
तिक्कय्य कलमुलो तिय्यन्दनालु
नित्यमै, निखिलमै निलचियुण्डेदाक

रुद्रम्म भुज शक्ति, मल्लम्म पति भक्ति
तिम्मरुसु धीयुक्ति, कृष्णरायल कीर्ति
मा चॆवुलु रिङ्गुमनि मारुम्रोगेदाक
नी आटले आडुतां, नी पाटले पाडुतां

जै तॆलुगु तल्ली! जै तॆलुगु तल्ली!

********

Leave a Comment