[நிர்வாண தசாப்தம்] ᐈ Nirvana Dasakam Lyrics In Tamil Pdf

Nirvana Dasakam Lyrics In Tamil

ந பூ4மிர்ன தோயஂ ந தேஜோ ந வாயு:
ந கஂ2 நேன்த்3ரியஂ வா ந தேஷாஂ ஸமூஹ:
அனேகான்திகத்வாத்ஸுஷுப்த்யேகஸித்3த:4
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 1 ॥

ந வர்ணா ந வர்ணாஶ்ரமாசாரத4ர்மா
ந மே தா4ரணாத்4யானயோகா33யோபி
அனாத்மாஶ்ரயாஹஂ மமாத்4யாஸஹானா-
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 2 ॥

ந மாதா பிதா வா ந தே3வா ந லோகா
ந வேதா3 ந யஜ்ஞா ந தீர்த2 ப்3ருவன்தி
ஸுஷுப்தௌ நிரஸ்தாதிஶூன்யாத்மகத்வா-
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 3 ॥

ந ஸாங்க்3யஂ ந ஶைவஂ ந தத்பாஞ்சராத்ரம்
ந ஜைனஂ ந மீமாம்ஸகாதே3ர்மதஂ வா
விஶிஷ்டானுபூ4த்யா விஶுத்3தா4த்மகத்வா-
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 4 ॥

ந சோர்த்4வஂ ந சாதோ4 ந சான்தர்ன பா3ஹ்யம்
ந மத்4யஂ ந திர்யன்ன பூர்வாபரா தி3க்
வியத்3வ்யாபகத்வாத32ண்டை3கரூப:
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 5 ॥

ந ஶுக்லஂ ந க்ருஷ்ணஂ ந ரக்தஂ ந பீதம்
ந குப்3ஜஂ ந பீனஂ ந ஹ்ரஸ்வஂ ந தீ3ர்க4ம்
அரூபஂ ததா2 ஜ்யோதிராகாரகத்வா-
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 6 ॥

ந ஶாஸ்தா ந ஶாஸ்த்ரஂ ந ஶிஷ்யோ ந ஶிக்ஷா
ந ச த்வஂ ந சாஹஂ ந சாயஂ ப்ரபஞ்ச:
ஸ்வரூபாவபோ3தீ4 விகல்பாஸஹிஷ்ணு:
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 7 ॥

ந ஜாக்3ரன்ன மே ஸ்வப்னகோ வா ஸுஷுப்தி:
ந விஶ்வோ ந வா தைஜஸ: பாஜ்ஞகோ வா
அவித்3யாத்மகத்வாத்த்ரயாணஂ துரீய:
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 8 ॥

அபி வ்யாபகத்வாத்3தி4தத்வப்ரயோகா3
த்ஸ்வத: ஸித்34பா4வாத3னந்யாஶ்ரயத்வாத்
ஜக3த்துச்ச2மேதத்ஸமஸ்தஂ தத3ன்ய-
ததே3கோவஶிஷ்ட: ஶிவ: கேவலோஹம் ॥ 9 ॥

ந சைகஂ தத3ன்யத்3த்3விதீயஂ குத: ஸ்யாத்
ந கேவலத்வஂ ந சாகேவலத்வம்
ந ஶூன்யஂ ந சாஶூன்யமத்3வைதகத்வா-
கதஂ2 ஸர்வவேதா3ன்தஸித்3தி4ம் ப்3ரவீமி ॥ 1௦ ॥

********

Leave a Comment